Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Hadım Mesih Mehmet Paşa
Geç Osmanlı Dönemi
Ebu Saidzâde Feyzullah Efendi
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlılardaki İmaretler
Fenarîzâde Muhyiddin Efendi
Halaçoğlu'ndan müthiş iddialar
Osmanlı Kültür ve Uygarlığı
Osmanli Tarihi 1800-1924 Yillari Arasi Onemli Olaylar
Atatürk, nasıl ''cumhurbaşkanı'' oldu?
Çini Sanatında Motif Özellikleri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

İbrahim Paşa

Bazı kaynaklar Frenk ve aynı zamanda Rum olduğunu, bazı kaynaklar da sadece Rum aslından bulunduğunu beyan ederler. Ümeradan biri tarafından esir edilen çocuklardan olup şehzadeliğinde Kanunî'nin hizmetinde yetişmiş ve pâdişâh olunca has oda başı tayin edilmiştir. Hasodabaşılarda, seferde ve barışta daima pâdişâhla beraber bulunmak kanun olduğundan Sultan Süleyman'ın fevkalâde teveccühüne mazhar olan İbrahim Paşa hakkında da bu teveccüh pek ziyade idi.

13 Şaban 929 / 27 Haziran 1523'de Pirî Paşa'nın emekli edilmesi üzerine onun yerine vezir-i âzam olup uhdesine ilâveten Rumeli beylerbeyiliği de verilmiştir. Makbul İbrahim Paşa diye de şöhret bulan İbrahim paşa 21 Ramazan 942 ve 15 Mart 1536'da ölümüne kadar 13 sene, bir hükümdar gibi her istediğini yapmıştır. Elçilerle vuku bulan konuşmaları, barış akdi için siyasî rolleri ile Kanunî devrine yakışır bir diplomat olduğunu isbat ettiği gibi dahilî işlerdeki hareketleri ile de iyi bir hükümet başkanı olduğunu göstermiştir. 1524'de Mısır'a kadar giderek oranın bozulmuş olan nizamını yoluna koymuş, Güney ve Orta Anadolu'da isyanları mucip olan ocak-zâde timarlı sipahi işlerini tanzim ederek muhalefetleri önlemiş ve Orta Anadolu'daki Kalender Çelebi isyanını bizzat bastırmıştır ki bu hizmetleri hakikaten büyüktür. Macaristan ve Irak seferlerindeki sevk ve idare ve kumanda kudretiyle de değerini göstermiştir.

İbrahim Paşa Karaman valisi büyük Şehzade Mustafa taraftarlarından olup halbuki Hurrem Sultan, babasından sonra kendi oğullarından Bayezid'i hükümdar yapmak istediğinden, bu kadının hilesiyle İbrahim Paşa 942 senesi Ramazanı'nda saraya davet olunarak orada boğduruldu ve bu öldürülmesinde İran seferinde almış olduğu serasker sultan unvanı da zahirî bir sebep teşkil etti. İbrahim Paşa Yavuz'un kızlarından Hatice sultan'ı almıştır. Sultan Ahmed camuat karşı olan ve bu son senelerde kalan bakiyesi de yıktırılan meşhur İbrahim Paşa Sarayı ona nisbet edilir; burası İbrahim Paşa'nın katlinden sonra XVII. asır sonlarına yakın zamana kadar saray acemilerinin çıktığı yer olmuştur. İbrahim Paşa'nın kabri Hadikatü'l-vüzera'ya göre Galata'da Canfeda tekkesi sahasında imiş.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz