Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Cülus ve sefer bahşişi
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Avusturya İlişkileri
Cemiyet Durumu ve Cemiyet Alanında Değişmeler
Milli Saraylar
Ebu Saidzâde Feyzullah Efendi
Hukuka Saygı Ve Yavuz Sultan Selim
Türk Kültüründe Beden
İznik Hacı Özbek Camii
Padişahların Ünvanları ve manaları
(Bıyıklı) Derviş Mehmet Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

İhsan Râif

Sayfadaki Başlıklar


Hayatı
Şiirleri

Hayatı


1877'de, Beyrut'ta doğdu. Bir aralık Beyrut'ta mutasarrıflıkla bulunan, Meclis-i A'yân üyelerinden Köse Râif Paşa'nın büyük kızıdır. Râif Paşa, Midhat Paşa'nın yakınlarından olduğu için, II. Abdülhamîd tarafından idarî vazîfelerle ve uzun müddet taşrada dolaştırıldı. Bu yüzden, İhsan Hanım, düzenli bir öğrenim göremeyerek, bütün öğrenimini özel derslerle sağladı. Bu arada, Fransızcayı da iyi bir şekilde öğrendi. Edebiyata karşı hevesi erken uyanmıştı. Mühim bir kısmı dergilerde çıkan şiirlerini, sonraları, Gözyaşları (1914) İsmi ile kitab hâlinde de bastırdı. Üç defa evlenen İhsan Hanım'ın ikinci kocası Şehâbeddîn Süleyman'dır. 1926 Nisanında, Paris'te iken öldü. Ölüsü İstanbul'a getirilerek, Rumelihisarı mezarlığına gömülmüştür. Şiirlerinde bâzan İ. R. kısaltmasını da imza olarak kullanan İhsan Râif, son devir kadın şâirlerimizin en lirik olanlarındandır. Şiirle meşgul olmağa başladığı sıralarda Rızâ Tevfik'le tanışarak, onun şiddetle te'sîrinde kaldı. Onun içindir ki, birçok manzumelerinde, halk şiirinin özellikleri göze çarpar. Heceyi kullanan ilk kadın şairimizdir. Şiirlerinde halk nazım şekillerine de rastlanır. Duyuş tarzı, dil ve üslûb özellikleri bakımından. Rızâ Tevfik’e çok benzer. Vatanî duygulara ve düşkünlere acıma duygusuna da yer vermekle beraber, umumiyetle, işlediği tema aşktır. Bu aşkın, kadınlığına ve devrin umûmî temayüllerine aykırı olarak, duygulardan çok sinirlere hitâb ettiği görülür. Çoğunlukla lirik olan şiirleri arasında -bir kısmını bizzat bestelemiş olduğu- şarkıları, bilhassa tanınmış olanlardır. Samîmîyet, duygu ve arzularının en belli özelliğidir. Terkibler de kullanmaktan kurtu¬lamamış ve böylelikle dilde tâm bir düzen kuramamış olmakla beraber, hece vezninin tutunmasında hizmeti dokunanlardandır.


Kaynak: Akyüz, Kenan, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 1985.

Şiirleri

Gözyaşları

Firârî bahardan, âşık hazândan,
Cûy-ı dile ma'kes nây-ı hicrandan,
Nağme-i sevdadan, bû-yı figandan
Serpildi melalin elmas taşları.

Sarardı baharın payında eylül;
Titredi emeller, ümîdler ma'lûl;
Döküldü uzanmış zanbağa melûl
Nergis-i ademin hâr gözyaşları.


Gel, Gidelim!

Gün kavuştu, su karardı, beni üzme güzelim;
Boynun büküp düşünme gel, ver elini gidelim!
Kara, gümrah kirpiklerin kaldır, gözün göreyim,
Ver elini, bak, aşkıma işte şâhid yüreğim.

Benim için her bir sözün kıymetlidir inciden.
Gözyaşların akıtma gel, odur gönlüm inciten.
Çiçeklerden tâc öreyim, küçük, güzel başına;
Tel takılmaz altın gibi parıldayan saçma.

Yaseminle hanımeli olur gelin askısı;
O kabarmış sîneciğin başım olur baskısı;
Rüzgâr okşar başımızı, güller bizi mest eder;
Bülbül şakır, su şarıldar, neş'e gelir, gam gider.

Bulutların arasından ışık verir ay bize;
Yemîn edip aşkımıza, bakışırız göz göze;
Ormanlıkta gönlümüzü birbirine bağlarız;
Saadetin kemâline doya doya ağlarız.

Aşk kâfidir, ver elini, düşünme, gel gidelim!


Söyletme

Söyletme beni, derdim büyüktür;
Ümidim, gönlüm çoktan sönüktür;
Hayâtım bana bir koca yüktür,
Gönül bağında baykuşlar öter.

Aşk ru'yâ imiş gördüm, uyandım;
Muhabbet bakî katacak sandım;
Beyhude yere ateşe yandım :
Bu acı bana Ölümden beter.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz