Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Mehmed Bahaî Efendi
Mehmed Fuad Köprülü
Osmanlı'da Tasavvuf ve Tarikatler
Osmanlı düşmanlığına birkaç örnek
İlk Osmanlı Medreseleri
GERÇEK MÜRİDLERİMİZİN SAYISI
I. Ahmet
Sadun Paşa'nın sadakati Atatürk'ü çok etkiledi
MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI
I. Mahmut'un Hususiyetleri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

İsmail Paşa

Gürcü olup yeniçeri ocağından yetişmiştir. Patrona isyanında âsilere katılmamış ve vakadan sonra seksoncu (Samsuncubaşı) ve daha sonra kul kethüdası ve, yeniçeri ağası Şahin Mehmet Ağa, vezirlikle sadaret kaymakamı olunca, İsmail Ağa da yeniçeri ağalığına tâyin olunmuştur (1144 Rebiulevvel - 1731 Eylül).

İsmail Ağa, Hekimoğlu Ali Paşa'nın birinci sadaretinde vezirlikle Ağa Paşa olmuş ise de, buna kani olmadığından sadrâzam olmak isteyerek tahrikâta başladığından dolayı Rumeli valiliği ile İstanbul'dan uzaklaştırılmıştır (3 Safer 1145 - 26 Temmuz 1732). İsmail Paşa daha sonra Trabzon valiliği ile İran seraskeri Köprülüzâde Abdullah Paşa'nın maiyyetine memur edilmiş ve 1146 Zilhicce -1734 Mayısta Erzurum'dan Diyarbakır valiliğine naklolunarak Bağdad valisi Ahmed Paşa'nın valilikten afvını musırren istemesi üzerine 1147 Muharrem sonlarında (1734 Haziran) da Bağdad valisi olmuştur.

Hekimoğlu Ali Paşa birinci sadaretinden azlolunduğu zaman, pâdişâh üzerinde nüfuzu olan Darüssaade ağası Hacı Beşir Ağa'nın tavsiyesi ile İsmail Paşa 1148 Safer -1735 Temmuz'da sadarete davet olunmuştur.

Yeniçeri ağalığı zamanında şiddetli icraatı ile meşhur olan İsmail Paşa, sadarete geldiği günden itibaren rüşvet kapısını açarak epey vurmuş ve hattâ gözü karararak kendisini himaye ile ileri çekenlere de soğuk davranmış ve işine müdahale edenlerden kurtulmak için fitne çıkaracağı —doğru veya yalan—duyululduğundan sadarete tayininden beş buçuk ay sonra, yani 9 Şaban 1148-25 Aralık 1735'te azlolunarak evvelâ Sakız'a, gönderilip sonra Rodos'ta, ikamete memur edilmiştir.

1150 Cemaziyelevvel sonlarında (1737 Eylül) İbşir Hüseyin Paşa'nın yerine Hanya muhafızlığına gönderilen İsmail Paşa 1151 Receb - 1738 Ekim'de orada vefat etmiştir. Bağdat'tan İstanbul'a geldikten sonra bilfiil sadareti üç ay kadardır. Hâdikatü'l-Vüzera zeylinde kan dökücü, merhametsiz, kötü işler yapan ve zâlim, yaşı yetmişe gelmiş koca bir zalim ve kara cahil olduğu kaydedilmektedir.

Vefatı haber alınınca bütün mallarının ve eşyasının müsaderesi emrolunmuştur. Metrukâtı arasında mühre pek ziyade merakı olan I. Mahmut'un malûmu olan bir yakut mühür de vardı. Tepebaşı'nda Kamer Hatun Camii yakınında 1145 H. - 1732 M. tarihli bir çeşmesi vardı; fakat yolun genişletilmesi sırasında çeşme kaldırılmıştır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz