Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Diplomatik İlişkileri
Kemalpaşazâde'nin bir Gazeli
Halk Edebiyatı için Kaynakça
Kütahya II. Hezar Dinar Mescidi
XVIII. Yüzyıldaki Osmanlı Şeyhülislamları
İstanbul'un Fethinin Kazandırdıkları ve İkinci Fethe Hazırlık
II. Abdülhamit nasıl yaşamıştı?
II. Selim (Sarı Selim)
Kıt 'a
Tesdis

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Şeyh Bedreddin Mahmud

Çıkardığı isyan sebebiyle kendisinden bahsettiğimiz Şeyh Bedreddin'in terceme-i hali orada zikredilmiş olduğundan burada tekrar etmeyerek yalnız eserlerinden bazıları hakkında izahat vereceğiz.

Şeyh Bedreddin'in eserlerinden en meşhuru tasavvuf vadisinde olan Varidat ile fıkıhtan Câmi’u’l-fusûlîn ile, Letâifü’l-işârât ve bunun şerhi olan Teshildir; Varidat, sofiyye tarafından ve Cami’u’l-fusûlîn de ulema tarafından pek muteber olarak kabul ve tetkik edilmiştir.

Bunlardan Varidat'ta Bedreddin'in vahdet-i vücud, cennet ve cehennem, melek ve şeytan ve insan-ı kâmil nazariyeleri ile kendisinin felsefî fikri görülüyor; varidata şerhler yazılmıştır. Bu eserinden dolayı bazıları Bedreddin'e hücum etmiş ve bazıları da onun sözlerini tevil ile müdafaa eylemişlerdir. Varidat, mütefekkirlerin tetkik edeceği bir eserdir. Şeyh Bedreddin, Cami’u’l-fusulîn'i 813 Cemaziyelevvelinde (1410 Eylül) yazmağa başlamış ve dokuz ay sonra yani 28 Safer 914 de bitirmiştir. Bu kıymetli eser, fıkhın yalnız muamelât kısmından bahseden Mehmed Üsruşî'nin El-Fusul isimli eseriyle Merginanî'nın Fusul'ünün birleştirilmesiyle vücuda gelmiş ve Bedreddin bu esere kendi mütalaalarını ve Kahire hazinesindeki fetva numunelerini de ilave eyleyerek içtihad ve görüşlerini göstermiştir.

Samavnalı Şeyh Bedreddin, 816 H. 1413 M. de Edirne'de yazmağa başlamış olduğu Teshil adlı eserini İznik'e nakledildikten sonra 818 Cemaziyülahırında (1515 Eylül) ikmâl etmiştir. Bu eser, daha evvel söylendiği üzere yine Bedreddin'in yazmış olduğu Letâifü’l-işârât isimli eserin şerhidir.

Bedreddin'in ölümünden sonra Osmanlı tarihlerinde tesadüf edilen Samavna sofularının meslek ve meşreplerine bakılıp hükmedilecek olursa Bedreddin'in tamamen batinî îtikadda olup bunu neşretmek istediği kuvvetle tahmin olunur, muasırı olan Rum tarihçisi Dukas'ın mütalaasıyla Heşt Bihişt sahibi İdris-i Bitlisî 'nin Şeyh Bedreddin hakkında naklettiği sözler de Bedreddin hakkında yukarıdaki mütalaayı teyid eylemektedir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz