Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
DÖRT KITAYI SARAN ÇINAR
Tokatlı Âşık Nurî
Avrupa Siyaseti
ABD'Yİ VERGİYE BAĞLADIK
Özdemiroğlu Osman Paşa
Keşfedilmemiş kayıp medeniyet Osmanlı
Anadolu Beylikleri Ladik Denizli Beyliği
Birinci Cihan Harbi Niçin Çıkarıldı
olmayan halifelik
Yeniçeri Ocağı

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

2. Gürcü Mehmet Paşa

Beş defa vezir-i âzam olan Koca Sinan Paşa'nın kölesi iken Enderuna (sarayın harem-i hümayun kısmına) verilmiş, sonra cebecibaşılıkla çıkmış, çavuşbaşı olmuş, bazı sancakbeyliklerinde bulunduktan sonra 1035 H.- 1625 M.'te vezirlikle Diyarbakır ve sonra Halep'de valilik etmiş ve 1044 H.-1634 M. de Anadolu valiliği ile Revan seferine katılıp 1047 H.-1637 M. de Erzurum valiliğine tayin olunarak Bağdat'ın alınmasında bulunmuştur (1048 H. - 1638 M.). Gürcü Mehmed Paşa, aynı sene sonlarında Erzurum'dan Zülkaderiye (Maraş) beylerbeyliğine naklolunup daha sonra ikinci defa Anadolu valisi ve 1053 H. - 1643 M.'te kubbe veziri, Şam valisi ve ikinci defa kubbe veziri olduktan sonra 1061 H. -1651 M. de Siyavuş Paşa'nın yerine sadrâzam olmuştur.

Gürcü Mehmet Paşa'nın bu tarihte yaşı 80'i geçmiş olup Osmanlı vezirlerinin en eskisi (şeyhü'l-vüzera) idi ve idareden tam mânasıyla acizdi; fakat saray hadımları bütün işleri ellerinde bulundurmak için böyle âciz bir hükümet reisinin iş başına gelmesini istediklerinden dolayı Siyavuş Paşa azledilmiştir; hakikaten Gürcü Mehmed Paşa bunların her istediklerini yapmak suretiyle mevkiini muhafaza etmek istedi; kendisiyle görüşenlere "ben sakalımı devlet hizmetinde ağırttım" demeyi alışkanlık haline getirmişti; bu sözü bir defa da küçük hükümdarın huzurunda söylediği zaman, pâdişâhın yanında bulunan Valide Turhan Sultan, bu âciz vezire tekdir yollu:
"Bak a paşa ak sakal kara sakal akıl ve dirayet için bir numune değildir, işleri idarede gaflet ve ihmalin anlaşıldı bundan sonra Kazasker efendinin (Hocazâde Mesud Efendi) emrine muhalefet etme" sözleriyle sadrâzamın ayarını ortaya koymuştu.

Gürcü Mehmet Paşa, mevkiini muhafaza için şöyle böyle adları söylenen vezirler ve bazı devlet ricalini birer suretle, azl ve sürgün ettirmeye başladı; bu arada Mısır valiliğinden mâzul Tarhuncu Ahmet Paşa'yı hapis ve sonra Selanik sancağıyla İstanbul'dan çıkartmış, Boynueğri Mehmet Paşa'yı rütbesini düşürerek Kanije'ye yollamış Köprülü Mehmet Paşa'nın vezirliğini üzerinden alarak Köstendil sancağını vermek suretiyle hakaret etmişti.

Sadrâzamin acz ve ahmaklığı, kendisini o mevkiye sevketmiş olan Valide Sultan ile kızlar ağası Süleyman Ağa'yı da hayrette bıraktığından nihayet Hocazâde Mesud Efendi'nin şevkiyle Selânik'e gönderilen Tarhuncu Ahmet Paşa gizlice sadrâzamlığa davet olunarak gelir gelmez Gürcü Paşa'dan alınan mühr-i hümayun kendisine verilmiştir (1062 Receb ve 1652 Haziran).

Tarhuncu Ahmet Paşa, kendisine yaptığı fenalığın intikamını almak üzere Gürcü'yü iki ay kadar Yedikule'de hapis ve şeyhülislâm Bahai Efendi'nin ricası üzerine salıverip Ohri sancağıyla İstanbul'dan çıkartmıştır. Gürcü Mehmet Paşa 1063 H. - 1653 M. de vezir-i âzam Derviş Paşa'nın ricasiyle Eyüp'teki bahçesinde oturmasına izin verildi, hırs ve ahmaklığından yine sadrâzamlığı istemek gibi boşboğazlığı duyulunca Temeşvar valiliğiyle İstanbul'dan çıkarılmış, sonra Budin valisi olmuş ve 1076 H.-1665 M. de 90 yaşını geçtiği halde orada vefat etmiştir. Vezir-i âzamlığı müddeti 8 aya yakındır; sadareti zamanında çok adam sürgün ettiği için zamane zarifleri kendisine Habbü's-selâtin lakabını takmışlardır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz