Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Enver Paşa'nın Türkistan Macerası
Garp Ocakları
Osmanlı Kıyafetleri ve Fenerci Mehmet Kıyafetnamesi
Ahmet Hamdi Tanpınar
Osmanlıların Akdeniz ve Avrupa Devletleriyle İlişkileri
Muhammes
Vilâyet İdarelerinin Zaafa Uğramasının Sebebleri
Hızır Bey
IV. Murat
Dimetoka Çelebi Sultan Mehmed Camii

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Abdülaziz

9 Şubat 1830'da Eyüp civarında II. Mahmut'un kız kardeşi Esma Sultan'ın sarayında doğmuş olan yeni pâdişâh otuz yaşlarında idi. Pehlivan yapılı idi. iri siyah gözleri ve simasının hatları mülâyemetten çok gurur ifade ediyordu. Şehzadeliğinde, esaslı bir terbiye görmemekle beraber, oldukça serbest yaşamıştı. Bünyesinin verdiği imkânlardan faydalanarak ve kendisini tabiî temayüllerine terketmek suretiyle spora heves etmişti. Mükemmel bir binici ve avcı idi; kürek çekmeyi, yüzmeyi ve güreşi de seviyordu. Ok ve cirid atmaya da merakı vardı. Müzik ve edebiyata karşı fazla meyli yoktu.

Padişahlığının ilk yılında kardeşinden kalan saray tiyatrosunu ahıra çevirttiği gibi, dövüştürmek maksadıyla beslediği horozlarıe av köpekleri için yeni binalar yaptırdı.

Zeki ve akıllı idi. Fakat aynı zamanda da kibirli ve gururlu idi; padişah olarak devletin şan ve şevketini yükselteceği ve imparatorluğun işlerini düzene koyabileceği hususunda nefsine itimadı vardı.

Halkın bütünü bu itimada iştirak etmiyordu, düşünceleri Alafranga âdetlere düşmanlığı başlangıçta israflara aleyhtar oluşu, mutaassıp kimseleri kendi tarafına çekmesine sebep oldu.

Bunlar, Abdülmecit devrinde, bir saltanat değişmesi dedikodusu bile çıkarmışlardı. Abdülmecid endişeye düşmüş, bir aralık saltanatın büyükten büyüğe geçmesi usulünün terkedilerek babadan oğula intikali usulünü kanun kabul etmeyi bile düşünmüştü. Daha sonra da Abdülâziz'i Trablusgarb'a vali tâyin etmeği tasarlamış, fakat cüret edememişti. Sadrazam Mehmet Paşa'nın veliahtı ortadan kaldırmak hususundaki imalı teklifini ise nefretle karşılamıştı.

Devlet adamları ile sarayın büyük memurlarından bazıları ise; sert tabiatlı ve istibdatçı zihniyetli olduğundan Abdülâziz'in yerine şehzade Murat Efendi'nin tahta geçmesini istiyorlardı. Bu yolda ortaya atılmış olan haberler, Abdülmecid'in ölümünden sonra bile biat merasimine kadar sürdü. Abdülâziz de bu şayialardan haberdar olduğu için endişeli idi. Biat ile beraber bu şayialar son buldu. Halkın büyük ekseriyeti; buhranlı anlarda durumun düzelmesini devlet makamında veya devlet kapısındaki değişmelerden beklentiye alışmış bulunduğundan Abdülâziz'in padişahlığını sevinç ile karşıladı.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz