Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
“Harem” ile ilgili romanlar
Hazinedar Şahin Ali Paşa
Yıldırım Bayezid'in Hakkaniyeti
tarihimiz çok kıymetli
Yıldırım Bayezid Dönemine Kadar Fransa - Osmanlı İlişkileri
Debbağzâde Mehmed Efendi
Osmanlı Padişahları
Dukakinzâde Ahmet Paşa
Bayburtlu Kara İbrahim Paşa
Muhammes

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Ahizâde Hüseyin Efendi

Kazasker Ahizâde Mehmed Efendi'nin oğlu olup Hoca Sadeddin Efendi talebelerindendir. Müderrislik, kadılık etmiş, üçüncü defa Rumeli kazaskeri iken Receb Paşa'nın tahrikiyle ocaklının ayaklanması ve sadrâzam Hafız Ahmet Paşa'nın şehadeti sırasında inzivaya çekilen şeyhülislâm Yahya Efendi'nin yerine şeyhülislâm olmuştur (1041 Receb ve 1634 Ocak). Bu isyan esnasında yeniçerilerin, şehzadeleri, pâdişâha emniyet edemeyeceklerini söylemeleri üzerine pâdişâhın mevcud şehzadeleri öldürmeyeceğine Receb Paşa ile şeyhülislâm Ahizâde Hüseyin Efendi kefil olmuşlardı. IV. Murat, bu ikisinin kefalet işine mum yapıştırmış ve şeyhülislâmın, Topal Receb Paşa ile birlik olup isyanı tertib ettiklerine hükmetmişti.

1043H.- 1633 M.de İznik yoluyla Bursa'ya giden Sultan Murat, kendisine şikâyet edilen İznik kadısını astırmış olduğundan bu hal bir kısım İstanbul ulemasının teessürüne neden olmuştu; bundan dolayı Ahizâde Hüseyin Efendi, Valide Sultan'a gönderdiği bir mektupta yazmış olduğu bazı dokunaklı sözler Ahi zade'nin aleyhtarları tarafından Müftünün pâdişâhı hal' tasavvurunda bulunduğu şeklinde tefsir edildiğinden Bursa'dan acele İstanbul'a dönen Sultan Murat, derhal Hüseyin Efendi'yi tevkif ettirip deniz yoluyla sürgüne yollarken boğdurtmuş ve yerine üçüncü defa Yahya Efendi şeyhülislâm olmuştur.

Ahizâde, güzel söz söyler, hafızası kuvvetli, malûmatlı bir zat olup Hüdayî mahlası ile şiirleri vardır. Tab'an müstehzi ve fiile getirilmeyen bol vaidli olduğunu Devhatü'l-meşayih yazıyor. Müftülüğü iki sene kadardır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz