Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Bursa Yıldırım Beyazıt Camii
Sırrı Paşa
Kurtuluş Savaşı'nın çok farklı bir yüzü
Faruk Nafiz Çamlıbel
Osmanlı Medeniyeti Sitesi: Geçmişi ve Geleceği
Osmanlı Sultanlarının Ehl-i Beyt sevgisi
XV Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına KadarTopçu Ocağı
Köroğlu Şiirleri - Mert dayanir namert kacar
Osmanlı Devletinde Arşivcilik Ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi
Osmanlıyı doğru anlamak kolay değil

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Akça Koca ve Ailesi

Osmanlı devletinin kuruluşunda hizmeti görülen Akça Koca, Osman Gazi'nin silâh arkadaşlarından idi; takriben 1320 senesinde İzmit ve havalisini işgale memur olmuştur. Akça Koca, Sakarya mıntıkasına ve İzmit taraflarına yaptığı akınlarla buralarda bazı kaleleri elde etmiş Ayan gölü (Sapanca gölü) tarafındaki palangayı alarak kendisine karargâh yapmış ve daha sonra Ermeni pazarı ve Kandıra'yı zabtetmiş ve aşiret beylerinden Konuralp ile Aydos ve Samandıra'yı almışlardır. Samandıra kalesi Akçakoca'ya mülk olarak verilmiştir. İzmit ile Üsküdar arasındaki bütün Türk muvaffakiyetleri bu Akça Koca ile Gazi Abdurrahman'ın faaliyetleri sayesinde temin edilmiştir.

Akça Koca'nın vefatı 1326 (726 H.)'dan sonra olup kabri Kandıra'da bir tepe üstündedir. Onun adına nisbetle İzmit vilâyetine Kocaeli denilmiştir. Akça Koca'nın oğlu Hacı İlyas ve onun oğlu Gebze kadısı Fazlullah olup sonradan vezir olan Efdal Paşa'dır. Fazlullah, Gebze'de kadı bulunduğu sırada Çelebi Mehmed'in, Musa Çelebi'ye karşı Rumeli'ye geçmek için imparatora gönderilerek o suretle imparatorun Anadolukavağı tarafına gönderdiği gemilerle 15.000 kişilik kuvvetiyle oradan karşı Rumelikavağı sahiline geçirilmişlerdir. II. Murad'ın cülusunda imparatorla anlaşmak üzere yine kadı Fazlullah, imparatora elçilikle gitmiştir. Kadı Fazlullah daha sonra II. Murad zamanında 840 H./1436 M.'de vezir olmuştur. Bir sene sonra azledilen Fazlullah Paşa 843/H. 1439 M.'de tekrar vezir olmuş ve 846 H./1442 de yine azledilmiş ve Fatih Sultan Mehmed'in ilk senelerinde vefat etmiştir. Bunun 838 H. 1434 tarihli vakfiyesi olup Gebze'de bir tekke vakfetmiştir. Vakfiyesinde îftiharü'l-ulema-i ve'l-fuzala mevlâna Efdal Paşa ibn-i Hacı İlyas diye tavsif olunarak vezir olduğu gösterilmiştir. Kendisi ile oğlu ulemadan İsmail ve torunu yine ulemadan Kutbüddin, Gebze'de medfundurlar. Türbe Gebze'de eczahanenin yanında idi. Tarihlerde Fazlullah Paşa diye yazılıyorsa da vakfiyesinde Efdal Paşa, tahrir defterinde Fazlullahi'l-Kadî deniliyor. Fazlullah Paşa'nın vezirliklerinden birisinde azline sebep olarak II. Murad'a halka bir vergi getirmesini teklif eylemesinin sebep olduğunu Âşık Paşazade yazıyor.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz