Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Hece Vezni
II. Kosova Savaşı
Hat Sanatı ve El Yazmaları Fotoğrafları
Kıbrıs Adasının Alınması
Bursa Emir Sultan Camii
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Camiler
Barbaros Hayrettin Paşa
Osmanlı İmparatorluğu'nun Manevî Kurucusu Şeyh Edebalı
Osmanlılarda Sanatsal Faaliyetler
IV. Murat

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Anadolu Beylikleri Eşrefoğulları Beyliği

Sayfadaki Başlıklar


EŞREF OĞULLARI BEYLİĞİ

EŞREF OĞULLARI BEYLİĞİ

Merkezleri Beyşehri olan bu beyliği kuran Selçuk emirlerinden Eşref oğlu Seyfüddin Süleyman Bey'dir. XIII. yüzyıl sonlarına doğru Selçuk Devletinin zayıf bulunduğu sırada Süleyman Beyi mücadele sahnesinde görmekteyiz.

Eşrefoğulları, Süleyman şehri de denilen BeyşehrVnden başka Seydişehri, Ilgın, Akşehir, Bolvadin ve havalisine sahib olup doğu taraflarında Karaman ve batı kısmında da Hamidoğulları beylikleri vardı.

Üçüncü Giyasüddin Keyhusrev 1354 de İlhan'ın emriyle katledildikten sonra yerine amcasının oğlu Giyasüddin Mesud hükümdar olmuş fakat yine ilhan'ın fermaniyle Giya-süddin'in henüz pek küçük olan iki oğlunu da .Konya'da Selçuk hükümdarı yapmışlar ve bu çocuklara Eşrefoğlu Süleyman Bey nâib ve Karamanoğlu Güneri Bey de beylerbeyi olmuşlardır. Daha sonra gerek Eşrefoğlu ve gerek Karamanoğlu, Sultan Mes'ud'a itaat etmişlerdir. Hattâ Sultan Mes'ud'un Anadolu'ya gelen kardeşi Melik Siyavüş, Mes'ud'un desise-siyle Eşrefoğlu tarafından hapsedilmiş ise de Karamanoğlu'nun tehdidi üzerine Siyavüş serbest bırakılarak Konya'ya, gönderilmiştir.

Eşrefoğlu Süleyman Bey'in hangi tarihte vefat ettiği malûm değildir; fakat vefatının 701 H./1301 M. den sonra olduğu Beyşehir'de yaptırmış olduğu türbe kitabesinden anlaşılmaktadır.

Süleyman Beyden sonra yerine büyük oğlu Mübarizüddin Mehmed Bey geçmiş ve Akşehir ve Bolvadin şehirlerini de elde etmiştir. Anadolu beylerini itaat altına almak ve sadakatlerini sağlamak için 1314'de Anadolu'ya gelen Emir Çoban'a itaatlerini arzeden Anadolu beyleri arasında Eşrefoğlu da vardı. Bolvadin cami kitabesinden anlaşıldığına göre Mehmed Bey 1320-den sonra vefat ederek yerine oğlu Süleyman Bey hükümdar olmuştur.

Bu İkinci Süleyman Bey'in hükümeti müddeti pek kısa sürmüş, Anadolu beylerini ortadan kaldırmak isteyen Anadolu valisi Demirtaş, BeyşehrVni zabt ettikten sonra Süleyman Bey'i işkence ile öldürmüş ve orasını işgal ile kendi tarafından vali tâyin eylemiştir (1326 Ekim).

Süleyman Şah'm ölümüyle Eşref oğulları beyliği sona ermiş ve daha sonra bu memleket Hamid ve Karaman oğulları arasında taksim olunmuştur. Eşref oğulları'na ait Beyşehri, Akşehir ve Bolvadin? && bazı binalar vardır. Şimdiye kadar paraları görülmemiştir. Bu aileden Mübarizeddin Mehmed Bey adına Şemseddin Mehmed Tüşteri tarafından felsefe mahiyetinde El-füsul-ül-eşrefiyye isimli bir eser yazılmıştır (Aya-sofya Kütüphanesi No. 2445).

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz