Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
İtalya'daki Diğer Hükûmetler ve II. Murat Dönemine Kadar Osmanlılarla İlişkileri
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu-3
Osmanlı Şehzadeleri
Sultan İbrahim'in Hükümdarlığı
Mimarî Eserler
Kalem İşi Özellikleri
Yeniçerilerin yemek usûlleri
İkinci Bayezid
IV. Murat
Osman Gazi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Anadolu Beyliklerinde Mimari

Sayfadaki Başlıklar


ANADOLU BEYLİKLERİNDE MİMARİ ANLAYIŞI

ANADOLU BEYLİKLERİNDE MİMARİ ANLAYIŞI

Coğrafî bakımdan büyük bir çeşni gösteren Anadolu'nun dört bucağına dağılmış olan beylikler, gerçi aynı kavmin mensubu idiler. Fakat yeri yurdu ayrı varlıklar halinde ve netice itibarile başka karakterlerde gelişerek herbiri kendi muhit ve anlayışlarına uygun eserler vermeğe başladılar. Sanatları nın çok kuvvetli mayasını Anayurttan beraberlerinde getirmiş bulunan bu insanlar, asla kopyaya yeltenmediler. Kuruluşlarının ilk yılları herhalde bu bakımdan en fazla zaaf gösterebilecekleri anlardı. Fakat bugüne kadar kalabilmiş büyüklü küçüklü sayısız eser bunun böyle olmadığını açıkça gösterir.

Memleket ölçüsünde mimarların yetişmesi, büyük eserlerin icabettirdiği masrafları karşılıyacak gibi devlet bütçesinin zenginleşmesi, senelere bağlı olduğu için, beyliklerin siyasî hayatlarının başlangıç yıllarında ortaya koydukları eserler de elbetteki bünyelerine uygun olarak küçük çapta idiler. Fakat bu mütevazi yapılar kurucularının yüksek san'at kabiliyetlerini en açık şekilde ifade etmeleri bakımından kanaatimizce büyükleri kadar ve hattâ bazı hallerde onlardan da fazla kıymet ifade ederler. Zira bunlar en tabii şekilde hiç zorlanmadan yapılmışlardır. Tesirlerden azade bir san'at heyecanı, tabiî şartlar ve malzemenin kullanış özelliklerinin icabettirdiği bir anlayışla meydana getirilen bu eserlerle, Anadoludaki Türk mimarîsinde bir yeniden başlamaya işaret edilebilir.

Selçuk yapılarını içli dışlı sarmış olan süsleme sanatı nın tahakkümünden uzak, büyük bir serbesti içinde inşa edilmiş olan bu yapılar proporsiyon san'atının en sarih misallerindendir.

Bunlardan bir kısmı, fevkalâde sade ve tabiî yapılışlarile, halk türküleri kadar mahallî., onlar kadar lirik ve tesirlidirler. Bugün dahi bulundukları muhitin evleri ile büyük bir ahenk içinde bağdaşan ve ancak karakteristik kısımlarile onlardan ayrılan bu yapılar, muhakkak ki kendi zamanlarının evleri ile de aynı beraberliği gösteriyorlardı . Bu sonuncular şu bakımdan da çok mühim sayılmak lâzım gelir ki, bugün kendilerine ait pek az iz kalmış olan o zamanın sivil mimarisi hakkında da hakikate yakın bir fikir verebiliyorlar.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz