Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Topal Recep Paşa
19. Y.Y. OSMANLI DEVLETI'NDE ISLAHAT ÇABALARI
İmparatorlukta Tanzimat Hareketine Düşmanlık
DURAKLAMA DÖNEMI
III. Selim'in Tahta Çıkışı, Karakteri ve Düşünceleri
Molla Fenari®
Osmanlı İle İlgili Haberler
Bursa Alâaddin Bey Camii
Yenişehirli Abdullah Efendi
XVI. ve XVII. Yüzyıl Sülüs ve Nesih Hattatları

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Bayburtlu Kara İbrahim Paşa

Türk olup Bayburt köylerinden Katırcı Ahmed adında birinin oğludur; gençliğinde Celâli Hasan'ın maiyyetinde levendlik etmiş sonra kaçmış, tehlike geçtikten sonra memleketine dönüp Mısır valisi Firari Mustafa Paşa'nın hizmetine girip çuhadar ve kethüda olmuştu. Kara İbrahim daha sonra Kara Mustafa Paşa'ya intisab ederek onun Silistre valiliği esnasında kethüdası olup o sayede paşası yükseldikçe bu da yükselerek büyük imrahur iken 1087 H.-1676 M. de üçüncü vezirlikle sadaret kaymakamlığına ve sonra 1088 H.-1677 H. de kaptan paşalığa getirilmiş ve efendisinin Avusturya seferine serdar oluşunda sadaret kaymakamı olarak velinimeti aleyhinde hareket edip katline sebeb olarak onun yerine ve Sadrâzam olmuştur (26 Zilhicce 1094 ve 1683 Arahk 16). IV.Mehmet, Kara İbrahim Paşa'ya sadaret hatt-ı hümâyununu verilken sadaret mührü henüz Kara Mustafa Paşa'da idi. "İbadullahın hizmetini sana ve seni Allaha ısmarladım gözünü aç sonra sen selefinden beter ederim demiştir".

Kara İbrahim Paşa'nın sadareti üç cephede (Avusturya Lehistan, Venedik) muharebe zamanına rastladığından kendisi Avusturya cephesine gitmeyerek devlet merkezinde oturmuş ve işleri merkezden idare etmek istemiştir; az zaman sonra İbrahim Paşa'nın hastalığı sebebiyle Lehistan cephesindeki Boşnak Sarı Süleyman Paşa kendisine vekâlet etmek üaere Edirne'ye getirildi; fakat Kara İbrahim Paşa, bunun sadrâzam olmasından korkarak kendisini Avusturya cephesine serdar yapmak suretiyle İstanbul'dan uzaklaştırmak istediyse de maksadı anlaşılarak 1097 Muharrem 27 ve 1685 Aralık'ta azlolularak yerine Fazıl Ahmed Paşa kethüdalığından yetişme olup Lehistan cephesinde hizmeti görülen bu Boşnak Sarı Süleyman Paşa getirildi.

Kara İbrahim Paşa, azlinden sonra emekli olup hacca gitmek isteyerek evvelâ kendisine müsaade edilmiş ve o da yok muhafazası için asker yazmağa başlamış ise de aleyhdarlarınıı bunu padişaha, isyan edeceği şekline sokmaları üzerine evvelâ hapsolunup üç bin kese parası müsadere edildikten sonra Rodos adasına sürgün edilip orada boğdurulmak suretiyle efendisine yaptığı fenalığın cezasını görmüştür(1098 H.-1687 M.); sadareti iki sene kadar olup vefatında altmış sekiz yaşında idi; Silâhdar tarihi İbrahim Paşa'yı ayyaş, tamahkâr, kendisini ve kendi fikrini beğenmiş, zalim, kibirli, aynı zamanda zengin ve hayırsız bir adam olmak üzere vasıflandırır. Hadikatü'l-vüzera muktedir fakat haris ve kibirli olduğunu kaydeder.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz