Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Yeniçerilerin diğer hizmetleri
Naili Abdullah Paşa
Osmanlı padişahları neden hacca gitmediler?
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Yeniçeri Ocağı
Macaristan Seferi ve Mohaç Meydan Savaşı
Geleneksel Sivas Kadın Kıyafetleri
Kastamonu Taşköprü Beyköyü Camii
Hocazâde Esad Efendi
III. Osman
I. Abdülhamid

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Beylerbeyleri ve Sancakbeyleri

Eyâletleri idare eden devlet adamlarına beylerbeyi veya bunun karşılığı olarak mîr-i mîran denilirdi, bunlar eyâletlerinin bilhassa askerî idaresinden sorumlu idiler; beylerbeylerinin idareleri altında bir takım sancaklar vardı; buraların idaresi de sancakbeylerine aitti; sancakbeylerine tabi kazaların inzibat ve askerî idaresi tımar subaşılarına ait olup adlî ve hukukî ciheti kadılara bırakılmıştı. Kazaların iaşesi, belediye, adliye işleri, hükümet tarafından istenilen şeylerin temin ve tedariki kadılara aitti; beylerbeylerinin bu cihetlere müdahelesi olmayıp yalnız gözlemeye hakkı vardı.

Beylerbeyi olmak için muhtelif yollar vardı; en mühimi sancakbeyliğinden gelmekti; bundan başka sarayın herhangi bir hizmetinden, yeniçeri ağalığından ve saireden gelmek suretiyle de beylerbeği olunurdu.

Beylerbeyliğinde de derece vardı; en yüksek beylerbeyi Rumeli ve sonra Anadolu beylerbeyliği idi; Rumeli beylerbeyi terfi ederse küçük vezir yani divan-ı hümâyunda sonuncu vezir olurdu; Anadolu beylerbeyi terfi ederse Rumeli beylerbeyi olurdu; bu kanunî şekli olup birdenbire vezir olan herhangi bir beylerbeyi dahi görülmüştür.

Kanunî Sultan Süleyman zamanında Mısır müstesna olmak üzere eyâletlerde vezir vali yoktu. Hepsi beylerbeyi idi; daha sonraki tarihlerde mühimlerinden başlayarak eyâletlere aşamalı surette vezir valiler tayin edilmiştir, Beylerbeylerinin hasları yani dirlikleri muhtelifti; beylerbeylerinin iki tuğları ve sancakbeylerinin ise bir tuğları vardı. Bir sancakbeyinin beylerbeyi olması için senelik has miktarının en az 400,000 akçe olması lâzımdı.

Sancakbeylerinin birbirlerine nazaran dereceleri, haslarının miktarlarıyla ölçülürdü; kimin hası fazla ise o diğerinden öne geçerdi. Sancakbeyliği hası en aşağı 200,000 akçe ile başlar, hizmeti görüldükçe artardı. Devlet merkezindeki yeniçeri ağası, nişancı, mîr-i alem, büyük mîrahor gibi hizmet sahipleri sancakbeyi olurlarsa 500,000 ve 400,000 akçe ile tayin edilirlerdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz