Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
V. Murad ve Reşad'ın torunları
Fatih Sultan Mehmet Döneminde İstanbul'da Kültürel ve Sosyal Müesseseleler
Ali Ekrem Bolayırlı
Kütahya Pekmez Pazarı Mescidi
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Milano Dukalığı İlişkileri
Vefa Bozacısı Tarihçesi
Osmanlıların İlk Devirlerinde Yazılmış Olan Bazı Eserler
Enver Paşa'nın Türkistan Macerası
Tuyuğ (Tuyuk)
Kütahya Balıklı Camii (Cami)

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Birun Hazinesi

Buna dış hazine de denilirdi; bu hazine her divan içtimalarında pâdişâhın vezir-i âzamdaki mührüyle mühürlenir ve defterdarın gözü önünde mühr-i hümayunun kaldırılmasıyla açılırdı. Dış hazine geliri, cizye, haraç vergisi, mukataa ve iltizam suretiyle verilen (havass-ı hümayun)yerlerin gelirleri, avarız, bedel-i nezl, ağnam, maadin, padişah vakıfları ziyadesi ve saireden terekküp ederdi. Bu gelir vergisi defterdarlıkta mevcut kalemlere göre tevzi olunup o suretle tahsil olunurdu; yani bu gelirler muhasebe-i evvel, cizye muhasebecisi, haremeyn muhasebeci, mevhufat birinci, mevkufat, maden mukataası ile birlikte Eflâk ve Boğdan haraçları, Bursa mukataası, İstanbul mukataası, Anadolu muhasebesi, ağnam mukataası ve sair isimleri altındaki kalemler vasıtasıyla her kaleme ait vergiler olarak tahsil olunurdu. Bunların her birine dair defterlerde gelir miktarları gösterilmişti. Devlet hazinesine giren bu varidattan hariç olarak hazineden maaş verilmeden arazinin öşrü geliriyle hizmet gören tımarlı sipahiler, arpalık sahipleri ve yerli kulu efradı, tersanenin masrafına karşılık olarak tersane ocakları, salyâneli yerlerin masrafları vardı. Yurtluk, ocaklık olarak yerli ailelere bırakılmış olan yerlerin masrafları da bu gelirin dışında idi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz