Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
İsmail Sefâ
Bursa II. Murat Camii
Ahmed Reşîd Rey
Yunus Paşa
Erzurumlu Emrah
Lepanto - İnebahtı Deniz Savaşı
Yusuf Ziya Ortaç
Osmanli Tarihi 1400-1500 Yillari Arasi Onemli Olaylar
Cezayir'in daresi
Hekimoğlu Ali Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Bolvi Mustafa Efendi

Âlim ve seciyeli bir zat olup Bolulu'dur. Şeyhülislâm ve şair Yahya Efendi'den mülâzım olmuştur. 1067 H.-1657 M.'de Rumeli kazaskeri olup on gün sonra Köprülü Mehmet Paşa'nın delaletiyle şeyhülislâm tayin edilmiştir. Mustafa Efendi epey müddet Köprülü Mehmet Paşa ile iyi geçindi; Köprülü Mehmed Paşa Çanakkale'de Venediklileri mağlûb edip harpten kaçanları katlettiği sırada ocak ağalarından meşhur Kara Hasanzâde Hüseyin Ağa'nın Köprülü aleyhine hazırlamak istediği isyanı önledi ve düşman karşısında hizmet eden bir vezirin katlinin muvafık olmayacağını söyleyerek teklifi reddeyledi. Bir müddet sonra Köprülü, kendisine rakib saydığı Girit serdarı Deli Hüseyin Paşa'nın katli hakkında fetva istedi ise de Mustafa Efendi öyle gazi bir vezirin katli için sebep olmamasından dolayı istenilen fetvayı vermedi; bunun üzerine araları açıldı. Bundan başka şeyhülislâm, Anadolu'daki eşkiyanın tamamen temizlenmesi için pâdişâhın Bursa'ya gidişini muvafık bulmayıp asıl işin Venediklilerin hakkından gelinmesi olduğunu söyledikten başka sadrâzam aleyhinde bazı hususları içeren pâdişâha bir arîza takdimi ile hükümet işlerine müdahale etmek istemesi Köprülü'nün büsbütün gücenmesine sebep oldu. Padişah, Şeyhülislâmın arızasını vezir-i azama gösterip:
"—Bu âna değin himayende olup terbiyesiyle (yetişmesiyle) takayyüd ettiğin şahsın senin hakkında yazdığı cevapları gör", sözleriyle vezir-i âzamı Bolvî'nin katl veya nefyi hakkında serbest bıraktı; fakat Köprülü, ölümü tarafına gitmeyerek azilden sonra evvelâ Mihaliç'e ve sonra Mısır'a sürmüştür (1069 Receb ve 1659 Nisan). Mustafa Efendi Mısır'da on yedi sene daha yaşamış ve 1086 H.-1675 M.'de vefat etmiştir. Şeyhülislâmlığı iki sene kadar olup bazı eserleri vardır. Furu-ı hanefiye'den Kenzü'd-dekayık'a bir şerhi ve Kadızâde-i Rumî'nin Şerhü eşkâlü't-tesis isimli hendese (jeometri) şerhine bir haşiyesi vardır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz