Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı'nın 'tılsımlı' gömlekleri
Şikago Üniversitesi'nde Bulunan Osmanlı Eserleri
Osmanlı Devleti ve Hicaz Demiryolu
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Akıncılar
OSMANLININ SIRRI
İnsan haklarının evrenselliği ve Osmanlı farkı
Sultan İbrahim
Azaplar
Patrik Seçimi
II. Selim (Sarı Selim)

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Bostanzâde Mehmed Efendi

Kazaskerlerden Tireli Bostanzâde Mustafa Efendi'nin oğludur. İkinci defa, Rumeli kazaskeri iken 997 H.-1589 M. da Şeyhî Efendi yerine şeyhülislâm olmuştur; 1000 Receb ve 1592 Nisan'da bir kandil gecesi sadrazam Siyavuş Paşa'ya gelen bir hatt-ı hümayunla ansızın azlolunarak altı yüz akçe ile emekli edilmiş ve yedi ay sonra üçüncü defa Rumeli kazaskeri olmuş ise de takriben sekiz ay sonra yani 1001 Şevval ve 1593 Temmuz'da ikinci defa şeyhülislâmlığa getirilmiştir. Ebussuûd Efendi'den itibaren bunun müftülüğüne kadar şeyhülislâmların yevmiyeleri altı yüz akçe iken Bostanzâde zamanında yedi yüze çıkarılmıştır. Vefatı 1006 Şaban ve 1698 Mart'ta olup her iki defasında müftülüğü yedi sene sekiz aydır; kabri Şahzâde Camii haziresindedir. Lisanında lüknet (pelteklik, dil tutukluğu) denilen tutukluk vardı. Kâtib Çelebi fazl u kemalinden bahsetmekte ise de eserini göstermiyor. İmam Gazali'nin İhyaü'l-ulûm'unu tercüme ve Hanefî fıkhından Mülteka'yı şerhetmiştir. Bunun oğlu Yahya Efendi kıymetli âlimlerdendir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz