Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Muhsinzâde Mehmet Paşa
İlk Osmanlı Padişahları Dönemi Camileri
İlk Yazı Üstadları
Cibali'de Tarihî Sokaklar, Evler
Top atan topçular
Yeniçerilerin talimleri
Mehmed Ataullah Efendi
Mimarî Eserler
Edirne Üç Şerefeli Cami
Seyyid Feyzullah Efendi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Boynueğri Mehmet Paşa

Canik (Samsun) tarafları halkındandır. Meşhur Demirkazık Halil Paşa'ya intisab ederek kethüda olmuş, İran seferlerinde büyük gayret ve kahramanlığı görülmüş ve bir çok yerinden yaralanmıştır. Bu yaraların bir tanesi boynuna isabet ettiğinden bir arıza bırakıp hayatı müddetince işlemiş ve bundan dolayı Boynueğri veya Boynuyaralı lakabını almıştır.

Efendisi Halil Paşa'nın vefasızlık suretiyle katlinde Mehmed Ağa, IV. Murat'ın meşhur silâhdarı Mustafa Paşa'ya intisap ile ona kethüda olmuş ve sonra bir kaç defa çavuşbaşı, Kastamonu sancakbeyi, Halep ve Şam beylerbeyi ve 1058 H.-1648 M.'de Anadolu valisi olmuştur.

Boynueğri Mehmet Paşa 1059 H.-1649 M.'da Anadolu'dan azlini müteakip Katırcıoğlu'nu uzaklaştırmaya serdar olmuş ise de hakkından gelemedikten başka serdarlık bahanesiyle ahaliye ziyade zulmettiği için çok sayıda vaki şikâyet üzerine katline emir çıkıp kendisini elde etmeye Köprülü Mehmet Paşa tayin edilmiş ve Boynueğri Mehmet Paşa de kendisini müdafaa için kuvvet toplamaya başlamıştır.

Köprülü Mehmet Paşa, Boynueğri'nin müdafaa kuvveti topladığını haber alınca bir mektupla kendisini îkaz ile İstanbul'a gidip af dilemesini yazmış ve Boynueğri Mehmet Paşa bu sözü tutarak acele İstanbul'a gelip Valide Sultan'a dehalet ile affolunmuş ve sonra kubbe vezirliğine tayin edilmiştir (1060 H. - 1650 M.).

Boynueğri Mehmet Paşa, İbşir Mustafa Paşa ile Abaza Hasan Ağa'nın hükümete karşı serkeşçe bir tavır takınmaları üzerine kubbe veziri bulunurken 1061 H. - 1651 M.'de bunlara nasihat edip isyanın önünü almak için Anadolu'ya gönderilerek başarılı oldu ve bu hizmetine karşı Diyarbakır valiliği verildi ise de kabul etmeyip Şam eyâletini istedi ve İstanbul'a geldi; bu sırada yeni vezir-i âzam olan Gürcü Mehmet Paşa, Şam eyâletini kendi kardeşine vermişti; bunun üzerine Boynueğri Mehmet Paşa:
-"Bana ya Şam'ı verirsiniz veya kubbe veziri yaparsınız" diye Diyarbakır'a gitmemekte ayak diredi ve vezir-i azama:
-"Senin kardeşin Cafer Paşa iki sözü bir araya getirip söylemeğe kadir değildir ve bunamıştır; o Şam valisi olsun da ben ömrümü devlet hizmetinde sarf etmişken neden lâyık olmayayım?" diye epey çekişti ve nihayet kendisine Kanije eyaleti verilip o tarafa gönderilerek bir nevi sürgün edildi (1651 Kasım).

Boynueğri Mehmet Paşa, daha sonra Şam valisi bulunurken Hocazâde Mesud Efendi'nin tavsiyesiyle Siyavuş Paşa'nın yerine 1066 Receb ve 1656 Nisan'da vezir-i âzam olmuştur.

Bozcaada ile Limni'nin Venedik işgaline uğraması İstanbul'da panik uyandırıp ortalık heyecana düştüğü esnada kendisi bu hâle hayrette kalarak bir taraftan düşmanın gözünü boyamak için kale duvarlarını badana ettirmekle meşgul olup diğer taraftan da sadrâzam olacağını haber aldığı Köprülü Mehmet Paşa'yı İstanbul'dan Trablusşam valiliği ile atmak isterken azlolunarak yerine Köprülü Mehmet Paşa gelmiştir (1066 Zilkade 25 ve 1656 Eylül 14).

Boynueğri Mehmet Paşa'nın azlinden sonra katline irade çıktı ise de yeni sadrâzamın ricası üzerine öldürülmeyerek Malkara'ya sürüldü. Daha sonraları İstanbul'a gelmesine müsaade olunarak 10 sene kadar emekli halde Eyüp'teki yalısında oturdu ve yaşı 80'i geçkin olduğu halde 1076 H.-1665 M.'te vefat etti. Vezir-i âzamlığı 2 ay kadardır. Gençliğinde cesareti ve harplerde yararlığı ile tanınmış ve hizmet etmiş ise de sadaret makamını -bilhassa en buhranlı bir zamanda- idare edecek kudret ve liyakattan mahrumdu.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz