Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Kul Nesimî
Uzun Harp Senelerindeki Malî Durum
Mere Hüseyin Paşa
XIV. Asrın Son Yarısıyla XV. Asır Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Hastahaneler
Tahmis
İnönü'yü tanımak
Hayatizâde Mehmed Emin Efendi
Fatih Sultan Mehmet Döneminde İstanbul'da Kültürel ve Sosyal Müesseseleler
Faik Âli Ozansoy
Musikîye Dair Eserler

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Bursa II. Murat Camii

«Çapraz-mihverli» cami tipinin Bursa'da son abidevî örneği Muradiye semtinde bulunan II. Murad'a ait camidir. Bina H. 828 (1425) yılında başlamış ve H. 830 (1426) tarihinde tamamlanmıştır. Bu camide büyük kubbeler arasındaki bağlantı bir adım daha ilerlemiştir. Şöyle ki, hiç olmazsa dış görünüş itibariyle, burada iki büyük kubbe ve bunların kasnak tertibatı aşağı yukarı aynidir. Fakat içeride kubbeler ve intikal sistemleri arasındaki fark devam eder. Birinci büyük kubbeye geçiş köşelerde başlayıp kubbe tabanına doğru büyüyen kırık üçgenli ve baklavalı bir kuşak ile kıble eyvanında ise birbiri üzerine taşan yatay sıralar halinde tertiplenmiş konveks pandantifler üzerine oturan bir üçgenli kuşak ile yapılmıştır. Kıble eyvanı merkezi hacminden altı basamak yukarıda ve bu eyvanın kubbesinin oturduğu üçgenli kuşağın üst silmesi, birinci kubbenin oturduğu baklavalı kuşağın üst silmesinden biraz aşağıdadır. II. Murad Camii'nde merkezî hacim ile yan eyvanların bağlantısı daha önce gördüğümüz «çapraz-mihverli» camilerdekinden daha kuvvetlidir; çünkü kemer boşlukları daha büyüktür. Yıldırım Camii'nde ve Yeşil Cami 'de yan eyvanların ilerisinde ve gerisinde bulunan dört tabhane odası II. Murad camiinde eyvanların kuzey tarafında olmak üzere ikiye indirilmiş ve ölçüleri de küçültülmüştür.

II Murad Camii'nin iki tarafta iki minaresi vardır. Son cemaat yeri beş bölmeli olup üç orta bölmeli kubbeli, yan bölmeler aynalı çapraz-tonozlu-dur. «Çapraz-mihverli» Bursa Camisinin «çok-üniteli» ve «tek-üniteli» camiler gibi sadece ibâdete tahsis edilmiş bir bina olmadığına daha önce işaret etmiştik. «Çapraz-mihverli» camide esas namaz yeri mihrab ve minberin bulunduğu kıble eyvanıdır. Merkezî avluya açılan yan eyvanlar da umumi ibâdet sahasının parçalarıdır. Köşelerdeki odalar ise tabhane odalarıdır. Fonksiyonu hususunda çeşitli ipotezler mevcut olan bu konuyu Semavi Eyice etraflıca işlemiş ve kesin bir görüş ileri sürmüştür. Biz «çapraz-mihverli» caminin form ve iç mekân teşekkülü ile ilgili olduğumuzdan bu mesele üzerinde durmayacağız. Çünkü, bu tip cami binasına ithal edilmiş bir ikinci fonksiyon caminin esas planlama prensiplerine tesir etmemiştir. İki katlı ve cami katında altı oda bulunan Hüdavendigâr Camii 'nin esas ibâdet mekânı ile iki ufak odalı II. Murad Camii'nin esas ibâdet mekânı arasında bizce fark yoktur.

----------------------

Kaynak: İlk Devir Osmanlı Mimarisinde Cami / Abdullah Kuran / Ankara / 1964

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz