Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Molla Hüsrev
Orhan Seyfi Orhon
Osmanlı Sultanlarının Ehl-i Beyt sevgi
Keşfedilmemiş kayıp medeniyet Osmanlı
Osmanlı Eyaletleri
Âşık Paşa
FETRET DEVRİ
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Akıncılar
"BÜLBÜL" Nasıl Yazıldı?
Osmanlı Saray ve Ordu Çadırları

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Dürrî Mehmed Efendi

Daha sonraları şeyhülislâmlıklarda bulunmuş olan Dürrizâdelerin ceddi olan Dürrî Mehmed Efendi, Ankaralı olup babasının adı İlyas'tır. Mürettep tahsilden sonra müderris ve kadı oldu. 1132 H. - 1720 M. de İstanbul kadısı olup 1133 Rebiulevvel — 1721 Ocak başlarında İstanbul fırıncılarının narha aykırı hareketleri bunun kayıtsızlığına bağlanarak azledildi ve 1138 Ramazanı'nın sonuncu günü (1726 Haziran) İstanbul kadıları mazullerinin en kıdemlisi olduğundan dolayı Dürrî Efendi Anadolu kazaskerliğine tayin edildi. Kadı tayinlerinde haksızlığından dolayı bazı Anadolu kadılarının şikâyet etmeleri üzerine kazaskerlik müddeti de dolmuş olduğundan azlolunup, fakat İstanbul'da kalmasına müsaade edilmeyerek arpalık olarak verilen Tatar Pazarcığına, gönderildi ve bir müddet sonra Rumeli kazaskeri payesini aldı. 27 Rebiulevvel 1147 — 27 Ağustos 1734'te fiilen Rumeli kazaskeri olan Dürrî Mehmed Efendi, İshak Efendi'nin vefatı ile şeyhülislâm tayin edildi.

Dürrî Efendi'ye 1148 Şevval-1736 Şubat'ta inme inmişti; kendisinin imza atması icab eden evrakı imzalayamaması sebebiyle iyi oluncaya kadar fetva ve tevcihlere imza yerine mühür basmsına müsaade edilmişti. Bir iki ay bu suretle geçip iyileşmediği görüldüğünden, aynı sene Zilhiccesinin başında (1736 Nisan) mecburen azlolunup Üsküdar'da hanesinde oturdu ve yerine Şeyh Seyyid Mustafa Efendi şeyhülislâm oldu.

Dürrî Mehmed Efendi 1149 H. -1736 M.'da vefat ederek Karacaahmet'te Miskinlerde defnedildi. Müdekkik, âlim bir zat olup şeyhülislâmlığı bir buçuk sene kadardır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz