Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı Çadır Çeşitleri
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Hastahaneler
Ana Sayfa
Murabba '
I. Abdülhamid
Naili Abdullah Paşa
Sofu Mehmet Paşa
XVI. ve XVII. Yüzyılda Talik Yazı
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Azaplar
İŞTE OSMANLI FARKI

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Damadzâde Ebulhayr Ahmed Efendi

Anadolu kazaskeri Çankırılı Mustafa Rasih Efendi'nin oğlu olup 1076 H. - 1663 M.'te doğmuştur. Babası şeyhülislâm Minkarizâde Yahya Efendi'nin damadı olduğu için kendisine Damadzâde denilmiştir.

Mürettep ve muayyen medrese tahsilinden ve kadılıklardan sonra 1118 Şaban - 1706 Kasım'da İstanbul kadısı, 1122 Ramazan'da (1710 M.) Anadolu kazaskeri olduktan sonra 1127 (1715), 1131 (1719) ve 1137 (1725)'de üç defa Rumeli kazaskeri olup ve 27 Şaban 1144 - 24 Şubat 1732'de Paşmakçızâde'nin yerine şeyhülislâm tayin edildi.

Damadzâde, Anadolu kazaskeri İshak Efendi'yi makamına rakip gördüğünden, sırası iken onu Rumeli kazaskeri yaptırmayarak diğer birisini tayin ettirmişti. Bu haksızlık İshak Efendi'nin haklı itirazına neden olmuş ise de dinletemeyerek arpalığı olan Kütahya'ya gönderilmesine sebeb olmuştu (1145 H.- 1732 M.).

Şeyhülislâmın maksadı, daha sonra pâdişâh tarafından anlaşılarak kendisinin haberi olmadan İshak Efendi bizzat pâdişâhın hatt-ı hümâyunuyla İzmit'e getirildi ve arkasından da Rumeli kazaskerliği verildi. Bu teveccühten bir ay sonra İshak Efendi'ye bir haseki ile hatt-ı hümâyun gönderilerek İstanbul'a getirtilmesinı müteakip şeyhülislâm yapıldı (12 Cemaziyelevvel 1146 ve 21 Ekim 1733).

Ebülhayr Ahmed Efendi azlinden sonra Büyükdere'nin Kefeli köyündeki yalısında oturdu ve sonra Eyüp'ün karşısındaki Sütlüce'de bulunan yalısına nakletti ve 1154 Zilhicce - 1742 Şubat'ta orada vefat etti. Eyüp nişancısında babası tarafından yaptırılmış olan medreseyi Nakşibendi tekkesine kalbederek, intisab etmiş olduğu Şeyh Seyyid Murad Efendi'ye vermişti. Ebülhayr Ahmed Efendi ve babası, bu Şeyh Murad tekkesinde medfundurlar.

Ebülhayr Ahmed Efendi âlim, salih ve mahlası gibi hayırsever, uyanık fikirli bir zat idi. Kefeli köyünde yalısının karşısındaki Uluç Hasan Paşa mescidine bir minber koydurmuştur; Sütlüce'de de bir çeşmesi vardır. Mecmua-i Ebulhayr isimli bir fetva mecmuası da görülüyor.

Damadzâde Ahmed Efendi, Müteferrika İbrahim Efendi'ye Kâtib Çelebi'nin Cihannüma'sının müsveddelerini vererek Müteferrika'yı bu eserin basılmasına teşvik etmiş olduğunu ve ilk kısmın o suretle basıldığını matbu Cihannüma'nın mukaddimesinde bizzat Müteferrika söylemektedir. Yine Müteferrika tarafından basılan Kâtib Çelebi'nin Takvimü't-Tevarih'i de Damadzâde'nin teşviki ile neşredilmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz