Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlılarda Ziynet Altınları
Nazîre
Tazmin
Evlenmeleri
Kurulus Donemi
I. Sultan Murad
Hâmit Hamza Paşa
Osmanlı’da Okullar (2)
Ekslaşapel Antlaşması
Zurnazen Mustafa Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Damadzâde Feyzullah Efendi

Damadzâde Ebülhayr Ahmed Efendi'nin oğlu olup 1112 H. - 1700 M.'de Bursa'da doğmuştur. Babası sayesinde yükseldi; 1152 H. - 1739 M.'da Anadolu kazaskeri ve 1163 H. - 1750 M. ve 1167 H.- 1753 M.'te iki defa Rumeli kazaskeri olup 1168 Şaban 27 - 1755 Haziran 8'de Abdullah Vessaf Efendi'nin yerine şeyhülislâm tayin edildi.

1169 Şevval ortalarında (1756 Temmuz) azlolunarak Paşabahçesi'nde İncirköyü'ndeki yalısında oturdu; yerine Dürrîzâde Mustafa Efendi şeyhülislâm olduysa da yedi buçuk ay sonra, yani 28 Cemaziyelâhır 1170 - 19 Mart 1787'de azlolunarak Feyzullah Efendi ikinci defa şeyhülislâm tayin edildi.

Bunun ikinci meşihati III. Osman'ın son ve III. Mustafa'nın ilk senesine rasladı ve 16 Cemaziyelevvel 1171 - 26 Mart 1758'de azlolundu. Azlinin sebebi ne olduğu bilinmemekte ise de, Devhatü'l-Meşayih'te kurena-yı devletten bazı haset edenlerin kendi hallerini buna nispet ile fesatçılıkta bulunduklarından bahsedilmektedir.

Damadzâde azlinden sonra bir müddet incirköyü'nde ve daha sonra Haliç'te Sütlüce'deki evinde oturdu ve 23 Cemaziyelevvel 1175 - 20 Aralık 1761'de vefat ederek orada yaptırmış olduğu zaviyeye defnedildi. Dinî ilimlerde bilgisi orta derecede ise de riyaziye ve bilhassa musikide üstat bestekârdı. Her iki meşihatinin müddeti iki seneden bir az ziyadedir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz