Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Ermeni Sorunu
Osmanlı'nın, Türkiye'ye mirası ne kadar?
Osmanlı Paraları - Sikkeleri
Kanuni Sultan Süleyman
Sultan Abdülhamid Hân niçin tahttan indirildi?!.
Patrona Halil İsyanı
Tahsin Nâhid
III. Murat
ISLAHAT FERMANI
Nasuh Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Ebezâde Abdullah Efendi

Kadılardan Anadolulu Mustafa Efendi adında birinin oğlu olup babasının kadılığı esnasında Varna yakınındaki Balçık kasabasında doğmuştur. Lehistan seferi esnasında IV. Mehmet'in Balçık taraflarında bulunduğu sırada bir çocuğu dünyaya gelerek Abdullah efendi'nin annesi ebelik ettiğinden dolayı Ebezâde diye şöhret bulmuştur.

Mutat ve muayyen medrese tahsilini yaparak derece derece yükseldi. Halep, Mısır, Edirne, Mekke-i Mükerreme mollalıklarından sonra, 1106 Receb - 1696 Şubat'ta İstanbul kadısı payesini alıp o sene Ramazan'da (Nisan) Anadolu kazaskeri ve 1108 Şaban-1697 Mart'ta usulen şeyhülislâmın sadrâzam vasıtasıyla inhası olmadan doğrudan doğruya II. Mustafa'nın bir hatt-ı hümayunuyla ilmiye kanununa aykırı olarak Rumeli kazaskeri oldu. Bir sene olan kazaskerlik müddetini bitirdikten sonra, kanunen mazul olması icab ederken, enderun halkı müddetinin bir sene daha uzatılmasını pâdişâhtan rica etmişlerse de, şeyhülislâm Erzurumlu Seyyid Feyzullah Efendi bunu durdurup kendisine rakip gördüğü Ebezâde'yi Maraş kadılığına tayin ettirmiş ve gitmemesi üzerine Kıbrıs'a, sürgün ettirmiştir.

Ebezâde Abdullah efendi, Sultan Ahmed'in cülusu sırasında Kıbrıs'tan Bursa'ya naklolunup Yenişehir'e geldiği sırada Feyzullah Efendi'nin katlini haber alması üzerine İstanbul'a gelmiş ve 8 Safer 1117 - 1 Haziran 1705'te ikinci defa Rumeli kazaskeri ve 1119 Şevval- 1708 Ocakta Sadık Mehmed Efendi'nin yerine şeyhülislâm olmuştur.

Abdullah Efendi iki buçuk sene bu makamda kaldı ve 19 Cemaziyelevvel 1122 - 16 Mayıs 1710'da azlolunarak Paşmakçızâde Seyyid Ali Efendi ikinci defa şeyhülislâm oldu. 4 Muharrem 1124 - 12 Şubat 1712'de Paşmakçızâde'nin vefatı üzerine Ebezâde tekrar şeyhülislâm tayin edildi.

İsveç kralı Demirbaş Şarl'ın cebren memleketine gönderilmesi hakkında misafirperverliğe aykırı bir karara iştirak ile vezir-i âzamı da tahrik ettiğinden ve hatta bunu bir muvaffakiyet sayarak kurbanlar kestirdiğinden dolayı, İstanbul halkının bir mülteci misafire yapılan bu halden müteessir olarak söylenmeleri üzerine, sadrâzam ve Kırım hanıyla birlikte azlolunup (16 Safer 1125 - 14 Mart 1713) Rumeli Hisarı'ndaki yalısına çekildi ve yerine İsveç kralı hakkındaki karara itiraz etmiş olan Rumeli kazaskeri Mehmed Ataullah Efendi getirildi.

Abdullah Efendi azlinden müteessir olarak yalısına gelip gidenlere boş boğazlık ederek lüzumsuz sözler söylediğinden dolayı 1126 H. - 1714 M.'te Trabzon'a sürgün edilerek kasım fırtınası esnasında yola çıkarıldığından dolayı yolda fırtınanın şiddetinden bindiği gemi batmak suretiyle boğulmuştur. Şeyhülislâmlığı iki defada üç sene sekiz buçuk aydır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz