Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
1444 Tarihine Kadar Osmanlı - Eflâk İlişkileri ve Boğdan ile ilk temas
Necip Fâzıl Kısakürek
Osmanlı Medeniyeti Sitesi: Geçmişi ve Geleceği
Milli Saraylar
Vahdettin'e hain yaftası yapıştırılabilir mi?Tabii ki HAYIR
Abdülhamit'in Marangozluğu
I. Mahmut
Gedik Ahmet Paşa
Dukakinzade Ahmet Paşa
Osmanlı Camileri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Ebu İshak İsmail Efendi

Alâiyeli (Alanyalı) İbrahim Efendi'nin oğlu olup 1055 Zilhiccesinde (1645 Aralık) Fatih'te Çarşamba semtinde doğmuş, ilmiye sınıfından yetişmiş, Süleymaniye Darülhadis müderrisi iken 1104 H.-1692 M. de Halep kadısı olmuş ve diğer mevleviyetlerde kadılık ettikten sonra 1120 H. - 1708 M.'de İstanbul kadısı, 1123 H. - 1711 M. de Anadolu ve aynı senede Rumeli kazaskeri olup ikinci defa Rumeli kadılığından mazul bulunurken 17 veya 19 Zilhicce 1128 - 4 Aralık 1716 da Menteşzâde Abdurrahim Efendi'nin yerine sadaret kaymakamı Nrvşehirli Damat İbrahim Paşa'nın tavsiyesiyle İstanbul'dan getirtilerek şeyhülislâm oldu (26 Zilhicce - 11 Aralık).

İsmail Efendi, makamına yerleşip kendisine tazim gösterilmesinden ve hükümetçe arzularına müsaade edilmekten cüreti artarak vezir azl ve tayinine ve etrafın kendisine başvurmasına ve hattâ sadrâzam değişimi işlerine kadar burnunu sokmak istemişti. Bilhassa Damat İbrahim Paşa'nın arzusu hilâfına Avusturya ile sulh akdine muvafakat etmeyerek Köprülüzâde Numan Paşa'yı sadrâzam yapmasını pâdişâha arzetmesin-den dolayı kendisini o makama tavsiye etmiş olan yine Damat İbrahim Paşa'nın sillesiyle azline karar verilmiştir.

Damad İbrahim Paşa, şeyhülislâmlığa hazırladığı eski Anadolu kazaskeri Yenişehirli Abdullah Efendi'ye Rumeli kazaskerliği payesi verdirip acele İstanbul'dan davet ettirdi ve gelmesini müteakip padişah tarafından ertesi günü kabul olunarak Ebu İshak İsmail Efendi'nin yerine şeyhülislâm oldu (5 Cemaziyelâhır 1130 - 6 Mayıs 1718).

Azlolunan İsmail Efendi, çavuşbaşı vasıtasıyla Solak çeşmesi yanındaki İskender köyünde tevkif olunduktan sonra, 30 Cemaziyelâhır - 31 Mayıs 1718'de Sinop'a sürgün edildi ve sonra 1132 Zilkadesinde (1720 Eylül) Yalova'da oturmasına müsaade edildi ve altı ay sonra da İstanbul'a getirtilerek Bebek ile Rumelihisarı arasında Kayalar'daki yalısında ömrünün sonuna kadar oturdu. Vefatından iki sene evvel hastalanmış ve epey zahmet çektikten sonra 28 Zilkade 1138 - 28 Temmuz 1726 da vefat etmiştir.

Ebu İshak İsmail Efendi âlim, fazıl, müdekkik, hakşinas ve dalkavukluk gibi âdi şeylerden müteneffir, güler yüzlü, hoş sohbet olup tetebbu ettiği kitapların kenarlarına mütalaasını ve tashih icab ediyorsa tashihini yapmak adeti idi. Bu kadar fazl ve kemaline rağmen Şehit Ali Paşa'nın vakfettiği kitapların arasındaki felsefe, hikmet, nücum, tarih ve şiire aid kitapların vakfının sahih olmayıp kütüphaneye konmasının şer'an caiz olmadığına dair fetva verecek kadar da mutaassıp ve dar görüşlü bir zat olduğu görülüyor.

Kabri, Fatih'te Çarşamba'da yaptırmış olduğu camiin avlusundadır. Oraya su da getirmiştir. Naim mahlasıyla manzumeleri vardır. Şeyhülislâmlığı takriben bir buçuk sene kadardır; büyük oğlunun adı İshak olduğundan Ebu İshak künyesini almıştır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz