Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
On sekizinci Yüzyıl Başından Ortasına Kadar İdarî Vaziyet
XV. Yüzyıl Ortaları ile XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Telif ve terceme Olunan Eserler ve Müellifleri
Ünlü Osmanlı Denizcileri
Osmanli da devlet yönetimi
Büyük Haçlı Seferi ve Niğbolu Savaşı
Osmanlı Gölge Oyunu Tekniği
Usulî
Halil Paşa (Çandarlızâde)
Akkâ'da Zahir Ömer İsyanı
Osmanlı’da ilk defa açılan okullar…(1)

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Ebu İshak İsmail Efendizâde İshak Efendi

Âlim, şair ve değerli şeyhülislamlardan olup III. Ahmet devri şeyhülislâmlarmdan Ebu İshak İsmail Efendi'nin büyük oğludur. Evvelâ babasından ve sonra zamanının yüksek âlimlerinden Hocası Ahmed Efendi ile diğer âlimlerden ders gördükten sonra, 1111 H. - 1699 M.'da büyük bir imtihanda fevkalâde muvaffak olmasından dolayı şeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi tarafından takdir edilerek müderris oldu. Müderrislik derecelerini bitirdikten sonra babasının meşihati esnasında kadılığa geçti ve nihayet 1135 H. - 1723 M.'te İstanbul kadısı tayin edildi. Burada iken dürüst hareketi, işi olanlara kolaylık göstermesi ve hatta fakirlerin harç ve masraflarını kendi kesesinden vermesi gibi halleri sebebiyle teveccüh kazandı.

19 Şevval 1141 - 18 Mayıs 1729'da Anadolu kazaskeri oldu; 1143 H. - 1730 M.'daki Patrona isyanı üzerine bir müddet evine çekildi. 1145 - 1732'de Rumeli kazaskerliğini beklerken bu makamın başkasına verilmesi sebebiyle şeyhülislâm Damadzâde Ebulhayr Ahmed Efendi aleyhinde söylendiğinden, arpalığı olan Kütahya'ya gönderildi ise de, selefinin tercümei halinde görüldüğü üzere, bizzat pâdişâh tarafından İstanbul'a davet olunarak 12 Cemaziyelevvel 1146-21 Ekim 1733'te şeyhülislâm oldu.

Temiz ahlâkından ve seciyesinden memnun olan I. Mahmut kendisine Bahçekapı'sında bir konak verdi. Yaşasa idi meşihatinin uzun müddet devam etmesi muhtemeldi. Ancak bir sene kadar bu makamda kaldı ve 3 Cemaziyelâhir 1147 H. - 31 Ekim 1734 M.'te vefat ederek Fatih'te Çarşamba'da babasının yanına defnedildi. Yerine Dürrî Mehmed Efendi şeyhülislâm oldu.

İshak Efendi, üç lisanda şairdi, manzum muammaları meşhurdur. Paşmakçızâde Seyyid Ali Efendi'nin damadı idi. Nestalik denilen yazıda mahareti vardı. Bu yazıyı zamanının üstat hattatlarından Arif Efendi'den yazmıştır. İlk matbaanın tesisi esnasında İstanbul kadısı mazullerinden bulunurken Müteferrika matbaasında basılan kitapların tashihlerine memur edilmiştir.

İshak Efendi, şiir ve manzumelerini havi mürettep divanı ile El İstişfa fi Tercümeti'ş-Şifa ismiyle Şifa-i Şerif tercümesi ve El Kasrü'l-Metin fî Tercümeti Bostan ül-Ârifin tercümesi ve Bîsetnâme adında eserleri vardır. Lâle meraklısı olup gülhiz adlı lâle yetiştirmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz