Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Mâlulzâde Seyyid Mehmed Efendi
İmaretler
Kubilay'ın katilleri esrarkeş
(Bıyıklı) Derviş Mehmet Paşa
Ramî Mehmet Paşa
Çelebi Mehmet
Osmanlı Şehzadeleri
Islahat Fermanı
Abdülhamid'in karikatürü
Kütahya Lala Hüseyin Paşa Camii

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Elmas Mehmet Paşa

Kastamonu'nun Cide kazasına tâbi Hoşalay (Mesed) nahiyesinden olup babası gemi reisi idi. Başbaki kulu Divrikli Mehmed Ağa'nın 1089 H.-1678M.'de veya bir sene evvel Şam Trablus valiliğine tayini üzerine maiyyetinde o tarafa gitmişti. Kendisinin fevkalâde güzel olduğunu haber alan Dördüncü Mehmed oradan getirterek Enderunda Hazine odasına kaydettirip sonra Hasoda'ya almış ve süratle terfi ettirerek çuhadar ve rikâbdar olmuş ve ikinci Süleyman zamanında silâhdar olduktan sonra aynı sene 1099 Receb ve 1688 Mayıs'ta Darüssaâde ağasının tesiriyle mirâlem (Emîr-i âlem) lik verilerek saraydan çıkarılmak istendi ise de mevkiine göre bu vazifeyi az gördüğünden dolayı beylerbeyilik payesiyle nişancı tayin edilmiş ve bir sene sonra da vezir rütbesi verilmiştir (Cemaziyelevvel 7 ve 1689 Şubat).

Elmas Mehmet Paşa 1106 Ramazan ve 1695 Nisan'da Sürmeli Ali Paşa'nın yerine sadrâzam olarak pâdişâhla beraber üç sefer yapmış, 1109 Safer ve 1697 M. deki son seferde Zanta bozgununda askerin karşı tarafa geçmesini önlemek isterken "bu felâkete sebep sensin" diye yeniçeriler tarafından parçalanmak suretiyle maktul düşmüştür. Vezir-i âzamlığı iki buçuk sene kadar olup ölümünde otuz altı yaşlarında idi. Çok güzel ve tenasüb-i endam sahibi olmasından dolayı Elmas lakabını almıştır. Müdebbir ve muktedir bir vezir idiyse de şımarık ve muamelâtı sert olduğu için vezirler ve devlet erkânı kendisini sevmezler ve muvaffakiyetini istemezlerdi; o devirde yaşayan Silâhdar tarihi sahibi Fındıklılı Mehmed Halife Nusretnâme isimli Silâhdar tarihi zeylinde Elmas Mehmed Paşa'yı "vezir-i âzam namına olan Çelebi" diye tezyifle zikretmektedir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz