Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
III. Mustafa
Zaviyeler
Osmanlı’da Kadın Askerler (2)
Osmanlı’nın gölgesi Ahıska
Kayıkçı Kul Mustafa
Hüseyin Siyret Özsever
Muallim Naci
Bahr-ı Tevîl
Musikî Âletleri
Varna Savaşı

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Esirî Bursalı Mehmed Efendi

Medrese'den yetişmiş Mekke kadısı olup, Darüssaade ağalığından mâzulen Mısır a gönderilen Sünbül Ağa'nın bindiği gemi ile istanbul'dan İskenderiye'ye hareket etmiştir; fakat gemi Rodos adası taraflarında Malta korsanları tarafından zabt olunarak Mehmed Efendi esir düşüp bir müddet sonra kurtularak memleketine dönmüş ve bundan dolayı kendisine Esirî denilmiştir. Anadolu kazaskeri iken Bolvî Mustafa Efendi'nin yerine 1069 Receb ve 1659 Nisan'da şeyhülislâm olmuştur.

Mehmed Efendi, Köprülü ölüp oğlu Köprülü Fazıl Ahmet Paşa sadrâzam olduktan sonra bir gün ikisi birlikte pâdişâhın huzurunda bulundukları sırada Köprülü Mehmet Paşa'dan bahis açılınca Şeyhülislâm:
"—Öldüğü iyi oldu, zira nahak yere çok kan etmişti" demesi üzerine Fazıl Ahmet Paşa:
"—Öldürdüğü adamları sizin verdiğiniz fetva ile öldürürdü" deyince Mehmed Efendi:
"—Şerrinden korkardım. Onun için fetva verdim" sözleriyle mukabele edince sadrâzam:
"—Ya Allah'tan korkmayıp mahluktan korkmak ilim ve diyanete lâyık mıdır? diyerek şeyhülislâmı azarlamış ve sonra ikisi de pâdişâhın yanından çıkmışlardır.

IV. Mehmet, şeyhülislâmın verdiği cevaptan ve yaptığı saçma müdafaadan etkilenerek Fazıl Ahmed Paşa'yı tekrar davet ederek müftülüğe ulemadan bir mütedeyyin adam bulmasını tavsiye eylediğinden Bursalı Mehmed Efendi azlolunarak yerine Sunîzâde Mehmed Emin Efendi getirilmiştir (1072 Receb ve 1662 Şubat).

Mehmed Efendi azlinden sonra memleketi olan Bursa'ya gönderilip 1092 H.- 1681 M.'de vefatına kadar orada oturmuştur. Kabri Pirinç hanı arkasında yapdırmış olduğu mescit civarındaki türbededir; müftülüğü üç sene kadardır; Fıkıhtan Camiu'd-deâvi ve'l-beyyinat adlı eseriyle fetvalarını içeren Adl-i Hulâsateyn fil-fetâva isimli bir mecmuası vardır. Fazıl Ahmet Paşa ile münakaşası karakterini göstermektedir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz