Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Ferhat Paşa
Osmanlı Devleti'nde Maliye
Nizameddin Ahmed Paşa
Divan Şiiri Nazım Şekli
Manisa Hatuniye Camii
Sultan Üçüncü Murat
Tarih
Bunları Biliyor muydunuz -IX
Tımarlı Süvarinin Geri Hizmetlerde İstihdamları
Şeyhi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Eski Türk Edebiyatı, Divan Şiiri için Kaynakça

Aşağıda liste haline getirdiğimiz bibliyografya çalışması, öncelikle araştırmacılara, divan edebiyatı meraklılarına, edebiyat öğretmenlerine ve Türk dili ve edebiyatı öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Kullanımınıza sunduğumuz kaynak ve kitap listesinin bir kısmından sitemizde de yararlandık. Eski Türk edebiyatı için hazırladığımız aşağıdaki divan edebiyatı bibliyografyası içine daha pek çok eser alınabilir tabii. İnşallah zamanla daha da geliştireceğiz. Listeyi hazırlarken yabancı dille ve Osmanlıca / Osmanlı Türkçesi ile basılmış kitapları almadık. Kimisi birkaç ciltten oluşan eserlerin, genellikle kullandığımız ciltlerini alma yoluna gittik. Kaynak seçeneklerini elimizden geldiğince geniş tutmaya çalıştık; ansiklopedi, dergi, makale, kitap ve hatta mezuniyet tezi dahi içeriğe dahil edilmiştir.

Takdir edersiniz bibliyografya hazırlanması çok da kolay bir iş değildir. Gözümüzden kaçanlar ya da hata yaptıklarımız varsa, hoşgörünüze sığınırız.

* AKSÜT, A.K., Koçi Bey Risalesi, İstanbul, 1939.

* AK, Prof. Dr. Coşkun, Şair Padişahlar, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001.

* AKALIN, Dr. Mehmed, Ahmedi, Cemşid ü Hurşid, İnceleme-Metin, Sevinç Matbaası, Ankara,1975.

* AKALIN, L. Sami, Edebiyat Terimleri Sözlüğü. Varlık Yayınevi, İstanbul, 1966.

* AKYÜZ, Prof. Kenan, BEKEN, Süheyl, YÜKSEL, Dr. Şedit, CUNBUR, Dr. Müjgân Fuzuli, Türkçe Divan, l. bs., Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1958.

* ALPASLAN, Doç. Dr. Ali, Kadı Burhaneddin Dîvânı'ndan Seçmeler, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1977

* ARAT, Reşid Rahmeti, Edib Ahmed bin Mahmud Yükneki, Atebetü’l-Hakâyık, Ateş Basımevi, İstanbul, 1951.

* ARAT, Reşid Rahmeti, Eski Türk Şiiri, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1965.

* ARAT, Reşid Rahmeti, Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig I Metin, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1947.

* ARAT, Reşid Rahmeti, Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig II Çeviri, 2. bs., Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1974.

* ATALAY, Besim, Divanü Lûgati't-Türk Tercümesi (Kâşgarlı Mahmut), Alaeddin Kıral Basımevi, Ankara, 1939-1941.

* ATEŞ, Ahmet, Vesiletü'n-Necat (Mevlîd), Süleyman Çelebi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1954.

* ATSIZ, Çiftçioğlu Nihal, Ahmedî, Dâstân ve Tevârîh-i Mülûk-i Âli Osman, Türkiye Basımevi, İstanbul, 1949.

* ATSIZ, Çiftçioğlu N., Aşıkpaşaoğlu Ahmed 'Aşıkî, Tevârîh-i Al-i Osman, Türkiye Basımevi, İstanbul, 1947.

* ATSIZ H. Nihal, Türk Edebiyatı Tarihi, 2. bs., Işık Basımevi, İstanbul, 1943.

* AYAN, Prof. Dr. Hüseyin, Çevri — Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanının Tenkidli Metni. Atatürk Üniversitesi Yayınları. Erzurum, 1981.

* AYMUTLU, Ahmet , Aruz, İstanbul, 1950.

* BANARLI, Nihat Sami, Edebi Bilgiler, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1944.

* BANARLI, Nihad Sami. XIV. Asır Anadolu Şâirlerinden Ahmedî'nin Osmanlı Tarihi, Dasitan-ı Tevarih-i Mülûk-i Al-i Osman ve Cemşid ve Hurşid Mesnevisi, Burhaneddin Matbaası, İstanbul, 1939.

* BANARLI, Nihad Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, 2 cilt, İstanbul, 1971-1979.

* BAYSUN, M. Cavid, Cem Sultan — Hayatı ve Şiirleri, Ahmet Halit Kitabevi, İstanbul, 1946.

* BELVİRANLI, Dr. Ali Kemal, Aruz ve Ahenk, Selçuk Yayınları, İstanbul, 1965.

* BEYATLI, Yahya Kemal, Eski Şiirin Rüzgârıyla, 2. bs., İstanbul, 1974.

* BEZİRCİ, Asım, Dünden Bugüne Türk Şiiri Antolojisi, May Yayınları, İstanbul, 1968.

* BİLMEN, Saffet Sıtkı, Nef'i ve Sihâm-ı Kazası, İstanbul, 1943.

* BOZTEPE, Halîl Nihad, Nedîm Dîvânı, İkdam Matbaası, İstanbul, 1338/1922-1340/1924.

* CAFEROĞLU, Ahmet., Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul,1968.

* CANPOLAT, Prof. Dr. Mustafa, Ömer Bin Mezid — Mecmû’atü'n-Neza'ir, Türk Dil 'Kurumu Yayınları, Ankara, 1982.

* ÇAĞATAY, Dr. Saadet Ş., Türk Lehçeleri Örnekleri, 2. bs., Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,1963.

* ÇAVUŞOĞLU, Doç. Dr. Mehmet, Necati Bey Divanı'nın Tahlili, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1971.

* ÇAVUŞOĞLU, Doç. Dr. Mehmet, Necati Bey Divanı — Seçmeler, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul.

* ÇAVUŞOĞLU, Doç. Dr. Mehmet, Yahya — Dîvan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1977.

* ÇAVUŞOĞLU, Doç. Dr. Mehmet, M. Ali Tanyeri, Hayreti — Divan. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayımları, İstanbul, 1981.

* ÇELEBİ, Asaf Halet, Mevlâna'nın Rubaileri, 2. bs., Ahmet Sait Matbaası, İstanbul,1944.

* ÇELEBİOĞLU, As. Amil, Hz. Mevlâna Celâleddin-i Rûmi, Mesnevi-i Şerif 'Aslı ve Sadeleştirilmişiyle Manzum Nahifi Tercümesi', Nurettin Uycan Matbaası, İstanbul, 1967.

* ÇELEBİOĞLU, Amil, Kanuni Sultan Süleyman Devri Edebiyatı, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1994.

* CENGİZ, Halil Erdoğan, Açıklamalı-Notlu Divan Şiiri Antolojisi, Başnur Matbaası, Ankara, 1967.

* CENGİZ, Halil Erdoğan, Divan Şiiri Antolojisi, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1972.

* DEVELLİOĞLU, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat -Eski ve Yeni Harflerle-, Doğuş Ltd. Şti. Matbaası, Ankara, 1962.

* DİLÇİN, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 6. bs. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000.

* DİLÇİN, Dehri, Şeyyad Hamza, Yusuf ve Zeliha, Klişecilik ve Matbaacılık T.A.Ş., İstanbul, 1946.

* ERDEMİR, Avni, Anadolu Sahası Musikişinas Dîvân Şairleri, Ankara, 1999.

* ERGİN, Prof. Dr. Muharrem, Azeri Türkçesi, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1971.

* ERGİN, Prof. Dr. Muharrem, Kadı Burhanettin Divanı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1980.

* ERGİN, Muharrem, Orhun Âbideleri, l. bs., Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1970.

* ERGUN, Sadeddin Nüzhet, Baki Divanı-Baki Hayatı ve Şiirleri, Cilt, I., Divan, Bozkurd Matbaası, İstanbul, 1935.

* ERGUN, Sadeddin Nüzhet, Tanzimat'a Kadar Muhtasar Türk Edebiyatı Tarihi ve Nümuneleri, Sühulet Kütüphanesi, İstanbul, 1931.

* ERSOYLU, Dr. Halil, Cem Sultan'ın Türkçe Divan’ı, Tercüman 1001 Temel Eser, 3 C., İstanbul, 1981.

* GIBB, E.J. Wilkinson, Osmanlı Şiir Tarihi, Tercüme: Ali Çavuşoğlu, Akçağ, I-V, Ankara, 1999.

* GÖLPINARLI, Abdülbaki, Divan Şiiri, XV-XX. Yüzyıllar, (Beş Kitap), Yeni Matbaa, İstanbul, 1954-1955.

* GÖLPINARLI, Abdülbaki, Fuzuli Divanı. İnkılap ve Aka Yayınevi, İstanbul, 1961.

* GÖLPINARLI, Abdülbaki, Mahmud-ı Şebüsteri, Gülşen-i Râz Şerhi, 1. bs., Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1972.

* GÖLPINARLI, Abdülbaki, Mevlâna Celâleddin, Divan-ı Kebir'den Seçmeler, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1970.

* GÖLPINARLI, Abdülbaki, Mevlâna Celâleddin, Mecâlis-i Seb'a, Yeni Kitap Basımevi, Konya, 1965.

* GÖLPINARLI, Abdülbaki, Mevlâna Celâleddin, Mektuplar, Yeni Matbaa, İstanbul, 1963.

* GÖLPINARLI, Abdülbaki, Nedim Divanı, Şaka Matbaası, İstanbul, 1951.

* GÖLPINARLI, Abdülbâki. Şeyh Gâlib, Hüsn ü Aşk, , As Basımevi, İstanbul, 1968.

* GÖLPINARLI, Abdülbâki, Yunus Emre ve Tasavvuf, Yükselen Matbaası, İstanbul, 1961.

* GÖNENSAY, Hıfzı Tevfik, Başlangıçtan Tanzimata Kadar Türk Edebiyatı Tarihi, 4. bs., 'Nihad Sami Banarlı', Yeneriş Basımevi, İstanbul, 1944.

* GÖNENSAY, Hıfzı Tevfik, Tanzimattan Zamanımıza Kadar Türk Edebiyatı Tarihi, Ege Matbaası, İstanbul, 1949.

* HASHALICI, Sabit, Ahmed I. (Bahti), Hayatı, Divanının Transkripsiyonu ve Tedkiki, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (mezuniyet tezi), İstanbul, 1952.

* İLAYDIN, Hikmet, Dehhâni'nin Şiirleri. (Ömer Asım Aksoy Armağanı), Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1978.

* İPEKTEN, Haluk, Divan Edebiyatında Edebî Muhitler, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1996.

* İPEKTEN, Halûk, Na'ilî-i Kadim Divanı -Edisyon Kritik-, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1970.

* İPEKTEN, Doç. Dr. Halûk, Nâ'ilî-i Kadim Hayatı ve Edebî Kişiliği, Sevinç Matbaası, Ankara, 1973.

* İNAL, İbnülemin Mahmud Kemal, Son Asır Türk Şairleri, 2. bs., 12 Fasikül, İstanbul, 1969-1971.

* İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ İNDEKSİ, Dr. Vâhid ÇABUK, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1994.

* KAYAALP, İsa, Sultan Ahmed ve Divanı, İstanbul, 1976.ü

* KIRKKILIÇ H. Ahmet, Sultan Üçüncü Murad, Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanından Seçmeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Türk Büyükleri Dizisi:75, İstanbul, 1998.

* KOCATÜRK, Vasfi Mahir, Türk Edebiyatı Tarihi, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1964.

* KOMİSYON, İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları I. Türkçe Tarih Yazmaları, 7. Fasikül, Biyografiye Ait Eserler, C. Şairler Tezkireleri, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1947.

* KUTLU, Şemsettin, "Sultan Şairler ve Saltanatlı Şiirler", Salon Mecmu'ası, 1-4, 1948, sayı 11, s.163.

* KÖPRÜLÜ, Prof. Dr. Fuad, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 2. bs., Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1966.

* KÖPRÜLÜ-ZÂDE, Prof. Dr. Fuat, Eski Şairlerimiz Divan Edebiyatı Antolojisi, Resimli Ay Matbaası, İstanbul, 1934.

* KÖPRÜLÜ-ZÂDE, Prof. Dr. Mehmed Fu'âd, Millî Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Dîvân-ı Türkî-i Basît XVI’ncı Asır Şâirlerinden "Edirneli Nazmî"nin Eseri, Devlet Matba'ası, İstanbul,1928.

* KÖPRÜLÜ-ZÂDE, Mehmed Fu'ad, 17. 'Asır Şiirine 'Â'id Ba’zı Mülahazalar, Hayât, Sayı, 31., Ankara, 1927.

* KÖPRÜLÜ-ZÂDE, Mehmed Fu'ad, Türk Edebiyatı Târîhi, 1. tab’, Millî Matba'a, İstanbul, 1926.

* KURGAN, Şükrü, İzahlı Eski Metinler Antolojisi, Maarif Matbaası, Ankara, 1943.

* KÜRKÇÜOGLU, Kemal Edib, Seyyid Nesimi Divanı'ndan Seçmeler, 1. bs., Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1973.

* LEVEND, Agâh Sırrı, Arap, Fars ve Türk Edebiyatlarında Leylâ ve Mecnun Hikâyesi, İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1969.

* LEVEND, Agâh Sırrı, Divan Edebiyatı -Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar-, 2. bs., Burhaneddin Matbaası, İstanbul, 1943.

* LEVEND, Agâh Sırrı, Gazavatnameler, Ankara, 1958.

* LEVEND, Agâh Sırrı, Ümmet Çağı Türk Edebiyatı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1962.

* LEVEND, Agâh Sırrı, Edebiyat Tarihi Dersleri -Tanzimata Kadar-, Cilt, I., 5. bs., Ahmet Sait Matbaası, İstanbul, 1939.

* MANSUROĞLU, Mecdut, Ahmed Fakih, Çarhname, Pulhan Matbaası, İstanbul, 1956.

* MAZIOĞLU, Prof. Dr. Hasibe, Ahmed Fakih, Kitâbu Evsâfı Mesâcidi'ş-Şerîfe, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1974.

* MAZIOĞLU, Prof. Dr. Hasibe, Fuzûlî — Hafız. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1956.

* MAZIOĞLU, Prof. Dr. Hasibe, Nedim'in Divan Şiirine Getirdiği Yenilik, İş Bankası Kültür Cep Kitapları, Ankara, 1957.

*MENGİ, Prof. Dr. Mine, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, 7. bs., Akçağ Yayınları, Ankara, 2002.

* MERDAN, Bayram, Harimî (Şehzade Korkud) Divançe, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (mezuniyet tezi), İstanbul, 1972.

* MEYDAN-LAROUSSE, Büyük Lügat ve Ansiklopedi, Cilt, 1-12., İstanbul, 1969-1973.

* OKAY, Orhan - AYAN, Hüseyin. Şeyh Galib, Hüsn ü Aşk, l. bs., Ahmet Sait Matbaası, İstanbul, 1975.

* ONAN, Necmettin Halil, İzahlı Divan Şiiri Antolojisi, l. bs., Maarif Matbaası, İstanbul, 1940.

* ONAN, Prof. Necmettin Halil, Leylâ ile Mecnun. Maarif Basımevi, İstanbul, 1955.

* ORKUN, Hüseyin Namık, Eski Türk Yazıtları, C. I-IV., Devlet Matbaası, İstanbul, 1936-1941.

* ÖGEL, Prof. Dr. Bahaeddin, Türk Mitolojisi (Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar), C. I., Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1971.

* ÖZÖN, Mustafa Nihat, Edebiyat ve Tenkid Sözlüğü. İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1946-1956.

* PAKALIN, Mehmet Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. İstanbul, 1946-1956.

* PEKOLCAY, Dr. Necla. İslâmî Türk Edebiyatı, Kitap, 1.-2., Fatih Matbaası, İstanbul, 1967.

* PEKOLCAY, Dr. Necla, İslâmî Türk Edebiyatı, Kitap, 3.-4., Fatih Matbaası, İstanbul, 1968.

* RIFAT, Hüseyin, Yeni İlâvelerle Mevlâna Rubailerinden Seçilmiş Türkçe Manzum Tercümeler, 2. bs., Abajoli Basımevi, İstanbul, 1942.

* SCHİMMEL, Prof. Dr. Annemarie, Alman Gözüyle Divan Edebiyatı, DTCFD, C. XI., S. 2, 3, 4.. Ankara, 1953.

* SOYSAL, M. Orhan, Eski Türk Edebiyatı Metinleri, Millî Eğitim Basımevi, Ankara, 2002.

* ŞARDAĞ, Rüştü, Sultan Şairler, Ankara, 1982.

* TANPINAR, Ahmet Hamdi, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 2. bs., İbrahim Horoz Basımevi, İstanbul, 1956.

* TARIKÂHYA, Meliha Ülker, Mevlâna, Fihi Mafih, 2. bs., Maarif Basımevi, İstanbul, 1958.

* TARLAN, Prof. Dr. Ali Nihad, Ahmed Paşa Divanı, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul,1966.

* TARLAN, Prof. Dr. Ali Nihad, Fuzuli Divanı -Gazel, Musammat, Mukatta’ ve Rubâ’î Kısmı- (Edisyon Kritik ve Transkripsiyon), Cilt, I., Üçler Basımevi, İstanbul, 1950.

* TARLAN, Prof. Dr. Ali Nihat, Divan Edebiyatında Muamma, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1936.

* TARLAN, Prof. Dr. Ali Nihat, Hayalî Bey Dîvânı, Bürhaneddin Erenler Matbaası, İstanbul, 1945.

* TARLAN, Prof. Dr. Ali Nihad, Necati Beg Dîvânı, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1963.

* TARLAN, Ali Nihad, Şeyhi Divanı'nı Tetkik, 2. bs., Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1964.

* TARLAN, Ali Nihad, Şeyhi Divanı Tarama Sözlüğü ve Nüsha Farkları (Dîvân-ı Şeyhî), Maarif Matbaası, İstanbul, 1942.

* TARLAN, Prof. Dr. Ali Nihat, Zatî Divanı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 2 c. İstanbul, 1968-1970.

* T.D.K., Divanü Lûgat-it-Türk Dizini, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1972.

* T.D.K., Kadı Burhaneddin Divanı (Dîvân-ı Kâdî Burhâneddîn) I Tıpkı-basım, Alâeddin Kıral Basımevi, İstanbul, 1944.

* T.D.K., XIII. Yüzyıldan Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Toplanan Tanıklariyle TARAMA SÖZLÜĞÜ, Cilt, I-VIIL, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1963-1977.

* TİETZE, A., XVI. Asır Türk Şiirinde Gemici Dili 'Âgehî Kasidesi ve Tahmisleri', TM.,C. IX., 1951.

* TİMURTAŞ, Faruk Kadri Demirtaş, XVII. Asır Şairlerinden Edirneli Güftî ve "Teşrîfâtü'ş-Şüera"sı, * TDED. C. II., S. 3-4., 1948.

* TİMURTAŞ, Faruk K., Süleyman Çelebi, Mevlid (Vesîletü'n-Necât), 1. bs., Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1970.

* TİMURTAŞ, Prof. Dr. Faruk K., Şeyhi'nin Harname'si, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1971.

* TİMURTAŞ, Doç. Dr. Faruk K., Şeyhi'nin Husrev ü Şirin'i, İnceleme-metin, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1963.

* TİMURTAŞ, Prof. Dr. Faruk K., Tarih İçinde Türk Edebiyatı, Vilâyet Yayınları, İstanbul 1981.

* TİMURTAŞ, Prof. Dr. Faruk K., Yunus Emre Divanı, 1. bs., İstanbul, Tercüman
Kitapçılık A.Ş. Ofset Tesisleri, 1972.

* TOLASA, Prof. Dr. Harun, Ahmet Paşa'nın Şiir Dünyası, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1973.

* TULUM, Mertol, Bahtı Divanı'nın Transkripsiyonu ve Şairin Edebî Şahsiyeti, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (mezuniyet tezi), İstanbul, 1963.

* TULUM, Dr. Mertol, M. Aid Tanyeri, Nev'î — Divan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1977.

* TULUM, A. Mertol, Sinan Paşa, Tazarru’-nâme, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1971.

* TÜRSAN, Berin, Şehzade Korkud ve Divanının Tetkiki, istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü, (mezuniyet tezi), İstanbul, 1951.

* UNAT, Faik Reşit, Osmanlı Sefirleri ve Sefâretnâmeleri, ‘Tamamlayıp Yayımlayan, Prof. Dr. Bekir Sıtkı Baykal', Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1968.

* YÜCEBAŞ, Hilmi, Şair Padişahlar, İstanbul, 1960.

* YÜKSEL, Dr. Sedit, Şeyh Galip Eserlerinin Dil ve Sanat Değeri -Doktora Çalışması-, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1963.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz