Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Askerî Teşilâtın Başlangıcı
OSMANLI İMPARATORLUK MUYDU?
Kanuni’nin muhteşem kadrosu
Misir valisi Mahmud Paşa kimdir?
Bunları Biliyor muydunuz -VIII
Kadı-zâdeliler veya Fakılar
Tımarlı sipahi teşkilâtının genişlemesi
Osmanlıda iyilik ve insaniyet
Deniz Siyaseti-4
Osmanlı Sultanlarının Ehl-i Beyt sevgi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Gürcü Mehmet Paşa

Kanunî'nin son sadrazamlarından Semiz Ali Paşa'nın kölelerinden iken saraya verilmiş akağalardan olup enderunda hasodabaşı iken 1012 Cemaziyelevvel 1603 Ekim'de üçüncü vezirlikle divan-ı hümayuna çıkıp pek az sonra Mısır valiliğine gönderilmiştir. Gürcü Mehmet Paşa, Mısır'da isyan ederek selefi Hacı İbrahim Paşa'yı öldürmüş olan askerî sınıfını terbiye etmek suretiyle sükûneti iade eylemiştir.

Gürcü Mehmet Paşa yedi ay sonra azlolunarak 1014 H.-1605 M.'te Belgrat'ta Tuna muhafızlığıyla Bosna valisi ve 1018 H.-1609 M.'da kubbe veziri olup seferler münasebetiyle üç defa sadaret kaymakamlığı yapmış ve 1031 Zilkade ve 1622 Eylül'de Lefkeli Mustafa Paşa yerine vezir-i âzam olmuştur. Beş ay süren sadareti esnasında Sultan Osman'ın katillerini tepelemiş ve 1032 H.- 1623 Mart'ta Mere Hüseyin Paşa'nın tahrikiyle sipahilerin ayaklanması ve "sen bizim daha evvel bazı ihvanımızı katletmişdin; biz seni istemeziz. Tuvaşî taifesinin vezârette alâkası olduğuna razı değiliz yok dersen hançer üşürüp paralarız" demeleri üzerine sadaret mührünü kapucular kethüdasına teslim etmesi üzerine azlolunarak yerine ikinci defa Mere Hüseyin Paşa gelmiş ve Gürcü Mehmet Paşa Bursa'ya gönderilmiştir.

IV. Murat'ın cülûsı üzerine Gürcü Mehmet Paşa 1033 Receb 1624 Nisan'da sadaret kaymakamlığına tayin olunup 1035 Şevval ortalarına yani 1626 Temmuz başlarına kadar iyi iş gördü ise de sadaret kaymakamı olmak isteyen kaptân-ı derya Topal Recep Paşa'nın Gürcü Paşa, "akçe rayicini değiştirdi ve Bağdad'a imdat etmedi katlini isteriz" sözleriyle İstanbul' da bulunan yeniçeri ve sipahiyi tahrik etmesi üzerine zavvallı sadık ve afif vezir kendi sarayında boğulmuş ve yerine Recep Paşa kaymakam olmuştur. I. Mustafa zamanındaki sadareti beş aydır; kabri Eyüp camii ikinci avlusunda olup türbesinin divan XVII. asrın ilk yarısına ait kıymetli çinilerle süslenmiştir. Türbesi kitabesinde de sikkeyi ıslahettiği zikrediliyor.

Sadaret kaymakamlığında, ayarı bozulmuş olan sikkeyi ıslah ederek hem iktisadî durumun ve hem de devlet İtibarının düzelmesine muvaffak olmuştur. Çağdaşı olan Atayi, Gürcü Mehmet Paşa'yı dindar, hayırsever ve işinde sebatlı olarak gösterir; diğer tarihler de bu zatın lehinde yazarlar. Halıcılarda Sultan Selim medresesi ile Orta camii arasında Öksüzce Hatip camii bitişiğinde 1035 H.-1628 M. tarihli bir çeşmesi vardır. Bundan başka Hırka-i Şerif yakınında, Şehzâdebaşı civarında aynı tarihli iki çeşmesi daha görülür.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz