Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Lehistan İlişkileri
Halaçoğlu'ndan müthiş iddialar
III. Mustafa ve Koca Ragıp Paşa
4.Murat içki yasağı ve Yenikapı
Tımarlı sipahilerin sefere hareketleri
Hanefi Efendi
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Azaplar
Müseddes
15.yy Ortasına Kadar Osmanlı Hanedanı ve Padişahlar
Osmanlı'nın hakkı Osmanlı'ya

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Gürcü Yusuf Paşa

Yeniçeri ocağından yetişmiş, iki defa kul kethüdası olmuş ve 1122 Şaban - 1710 Ekim'de yeniçeri ağası tâyin olunarak bir müddet sonra da vezirlik verilmiştir. Yusuf Paşa, Prut seferinde şecaat ve celâdeti sebebiyle ün almış ve seferden avdette Edirne'de iken Baltacı Mehmet Paşa'nın ikinci defa azli üzerine sadrâzam olmuştur.

Aleytarları tarafından Baltacı'nın azli üzerine orduda bulunması ve ocak ağası olması sebebiyle vezir-i âzamlığa getirilmişti, devlet işlerine vukufu yoktu. Petro'nun, muahedeye riayet edeceğini zannederek Rusların iğfaline aldanmış ve padişahı seferden men etmeğe çalışmıştı; halbuki alınan haberler Rusların ahidnameye ehemmiyet vermeyerek hazırlanmakta olduğunu göstermekte idi. Bu hallerden dolayı canı sıkılan III. Ahmet, Yusuf Paşa'yı saraya davet etmiş ve
"— Moskov çarı İsveç kralının gitmesine mâni olmamak şartiyle sulh yaptı diye nice gündür beni iğfal eyledin, işte Moskov taburu İsveç'in yollarını bağlamış; bana sözün nedir?" demesi üzerine Yusuf Paşa:
"—İsveç'in (İsveç kralının) sözüne îtimad buyurman, maksadı yine araya fitne bırakmaktır; yoksa çarın nakzı ahdetmek ihtimali yoktur" diye eski kanaatinde ısrar ile, "azıcık bir şey için büyük iş açılmak devlete büyük zararı mûcib olur" sözleriyle sefer hazırlığı yapmağı ihmal etmişti.

III. Ahmet, sadr-ı âzamın sözüne îtimat etmeyerek tahkikat yaptırmış ve derhal Edirne'ye gidilerek orada hazırlık yapılmasını emretmesi üzerine Yusuf Paşa:
"— Pâdişâhım zulümden kaht ve galadan memleket harab oldu; Paşalarda ve reayada kuvvet kudret kalmadı, kul taifesi zabt u rabttan çıkıp zabit sözünü dinlemez oldu; bu kış ve kıyamette hareketiniz caiz değildir; yaz gelsin vaktiyle hareket edin" dediyse de dinletemedi ve 2 Zilkade 1124 - 31 Kasım 1712 de Yusuf Paşa sadaretten azledilerek haps için Rodos kalesine gönderildi ve onun yerine tevkii yani nişancı Süleyman Paşa sadrâzam oldu.

Yusuf Paşa, Rodos'ta katlolunarak 16 Zilkade 1125 de başı gelip, Edirne'den Vidos'a gelmiş olan pâdişâhın otağı önüne konuldu ve sonra İstanbul'da Aksaray tarafında yaptırmış olduğu mektebin yanına defnedildi.

Hâdikatü'l-Vüzera zeylinde fevkalâde garezkârlığı beyan edilerek kendisi daha yeniçeri ocağında bulunduğu sırada o zamanlarda arasının açık olduğu yeniçeri kalemi halifelerinden Köse Hacı'ya ve Köse Hacı'yı menfasına götüren çekdiri Paşasına yapmış olduğu hakaretten bahsedilmektedir.

III. Ahmet'le olan muhaveresinden Yusuf Paşa'nın sözünü ve kanaatini saklamayan açık sözlü bir vezir olduğu anlaşılmaktadır. Sadareti bir seneden birkaç gün ziyade olup yaşı altmışa yakındı. Aksaray'da bir mektebi ile çeşmesi ve ismine mensup mahallesi vardır. Katlinde Damat Ali Paşa'nın tesiri vardır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz