Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Ocağın sefere gidişi ve silâhları
Turahan Bey ve Ailesi
Prut Savaşı - Prut Seferi
Köprülüzâde Numan Paşa
Şuursuz gruptan Atatürk'e hakaret „VIDEO”
Osmanlı Paraları - Sikkeleri
Rasıh
bilmeze
'Adalet sempozyumu ve Osmanlı adâleti'
Cezayir Ocağı

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Hâmit Hamza Paşa

Kayseri'nin Develihisar kasabasından Ahmed Ağa adında bir tüccarın oğlu olup İstanbul'da Çatalçeşme semtinde doğmuştur. Tahsil gördükten sonra Babıâli sadaret mektubî kalemine devam etmiş ve bu sırada mektupçu bulunan Ragıp Mehmet Efendi '(Paşa)nın himayesini görmüş ve o suretle mektubî ser halifesi ve Ragıp Efendi reisül küttab olunca sadaret mektupçusu olmuştur (1168 Şevval - 1755 Temmuz).

Hâmit Hamza Efendi on sene mektupçulukta kalarak 19 Muharrem 1169-25 Ekim 1755 de reisül küttab Kâmil Ahmed efendi (Paşa)nın sadrâzam kethüdası olması üzerine onun yerine reisül küttab ve aynı sene 15 Rebiulevvel (19 Aralık) da Kâmil Ahmed Efendi'ye vezirlik verilmesiyle yine onun yerine sadrâzam kethüdası olmuş ve 12 Şevval 1169 -10 Temmuz 1756'da azlolunarak bir gün sonra defter eminliğine tayin edilmiştir.

Ragıp Paşa sadrâzam olunca vezirlik verilen Ahıshalı Mehmed ağa'nın yerine 12 Şaban 1171 - 21 Nisan 1758 ikinci defa sadrâzam kethüdalığına getirildi; 22 Şaban 1172 - 21 Nisan 1759 da azlolunup bir sene sonra yani 4 Şaban 1173 -22 Mart 1760'ta büyük Ruznamçeci ve 15 Zilkade 1173 - 29 Haziran 1760'ta çavuşbaşı ve 18 Muharrem 1174 - 30 Ağustos 1760 da Subhizâde'nin yerine üçüncü defa sadrâzam kethüdası oldu. Bir sene sonra "hasb ez zarure" kaydıyle azledilmiş, fakat vezir-ı âzamın kendisine teveccühü sebebiyle tevkii yani nişancı olmuştur.

Hâmit Hamza Efendi'ye 27 Rebiulevvel 1176-16 Ekim 1762 de vezirlik verilerek nişancılık üzerinde bırakıldı ve Selanik sancağı da has tayin olundu ve efendisi Ragıp Paşa'nın delaletiyle vezirliğe aid bütün levazımatı pâdişâh tarafından temin olundu.

9 Ramazan 1176-24 Mart 1763 de Ragıp Paşa hastalanarak sadaret işlerine bakamadığından, ona vekâleten Hâmit Hamza Paşa kaymakam tayin edildi ve Koca Ragıb Paşa'nm vefatı üzerine de sadrâzam oldu (25 Ramazan 1176 - 9 Nisan 1763).

Ragıp Paşa gibi değerli bir hükümet reisinin yerini doldurmak zordu. Hâmit Hamza Paşa, fazla ihtiyatkârlığı, vehim ve tereddüdü sebebiyle dahilen ve haricen kararlar alınması icab eden bir devirde bu halleri sebebiyle işleri yürütemedi; bundan dolayı tayininden yedi ay sonra, yani 24 Rebiulâhır 1177 ve 1 Kasım 1763 tarihinde azlolundu. Pâdişâhın teveccühü devam ettiği için malları müsadere edilmediği gibi borçlarını ödemek için III. Mustafa tarafından nakden ihsan verilmek suretiyle kendisine ikram olunarak Girit valiliğine tayin olundu ve yerine de üçüncü defa Bahir Mustafa Paşa getirildi.

Hâmit Hamza Paşa 5 Şevval 1180 - 6 Mart 1767 de Mora muhassallığına ve 4 Şevval 1181-23 Şubat 1768 de Hanya sancağına ve 1182 H. - 1768 Haziran'da Hanya ile beraber ikinci defa Girit valiliğine tayin olundu.

16 Rebiulevvel 1183 - 20 Haziran 1770 de Cidde ve Habeş valisi olan Hâmid Hamza Paşa, aynı senede hac esnasında vefat ederek Mekke'de Gureba mezarlığına defnedildi. Orta derecede iktidarlı, Babıâli işlerine vakıf olup yolsuzlukla ve rüşvetle ile lekelenmemiştir. Ölümünde yaşı yetmişti. Sülüs, nesih ve divanî yazılarda mahirdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz