Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Ermenek Meydan Camii
III. Osman
Çini Sanatında Motif Özellikleri
Vahdettin'e hain yaftası yapıştırılabilir mi?Tabii ki HAYIR
Müseddes
Divan Şiiri Nazım Şekli
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısıyla XVII. Yüzyılın Mimarları
Ayasulug (Selçuk) Aydınoğlu İsa Bey Camii
Halit Paşa, Dersimli'yi nasıl kuzu yaptı?
Çini Sanatında Motif Özellikleri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Hadım Hasan Paşa

Milliyeti meçhul olup Akhadım ağalarındandır. Enderunda hazinedarbaşı ve 988 H.-1580 M.'de Mısır valisi olmuş ve hakkındaki şikâyet üzerine bir sene sonra azlolunup İstanbul'a gelince hapsedilmiş ve sonra valide sultana takdim ettiği para ve hediyelerle affolunarak 991 H.-1583 M.'te Şirvan ve sonra Revan beylerbeyliklerinde ve vezirlikle kubbe altında oturup Eğri seferi esnasında İstanbul kaymakamlığında bulunarak 1006 Rebiü'l-evvel 1597 Kasım'da İbrahim Paşa'nın yerine vezir-i âzam olmuştur.

Hadım Hasan Paşa son derece rüşvetçi olup memuriyetleri yüksek para mukabilinde satar ve aldığı parayı Valide Sultan'a vermek mecburiyetinde olduğunu söylerdi; filhakika sadareti müddetince her hafta Safiye Sultan'a hediyeler takdim etmişti.

Hadım Hasan Paşa'nın Mısır valiliğinden dönüşünde kendisinin hapsine sebep olan hasmı kapı ağası Gazanfer Ağa'yı öldürmek istemesi ve memuriyetlere tayinden aldığı paraları valide sultana verdiğini yayması ve Sunullah Efendi'den sonra şeyhülislâmlığın Hoca Sadeddin Efendi'ye verilmemesi hakkındaki gayreti düşmanlarını kendi aleyhine kışkırtmıştır. Bunun üzerine paçaları sıvayan Hoca Sadeddin Efendi ile kapı ağası bu hususta yeniçeri ağası Tırnakçı Hasan Ağa'yı da kendilerine uydurup aldığı rüşvet defterini padişaha verip Valide Sultanı'da vezir-i âzam aleyhine tahrik etmişlerdir. Neticede Hadım Hasan Paşa sadaretinin 6. ayında Bostancı başı tarafından kendi sarayından alınarak Yedikule'ye hapsedilip 5-6 gün sonra katledilmiştir (1006 Ramazan ve 1598 Mayıs). İstanbul'da Cağaloğlu'nda mescit, medrese, çeşme ve sebil yaptırmıştır. Kendisi de orada medfundur.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz