Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Öncü Kıtaları
Molla Abdülkerim
Kabakçı Mustafa İsyanı ve III. Selim'in Tahttan İndirilmesi
Meslekî
XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadarki Eyâletler
Tevhid ve Münacât
Padişahların Ünvanları ve manaları
Sarıkamış faciası... Ağaç dallarındaki iskeletler!
Yavuz Sultan Selim'in Hayatı
Osmanlı Ordusu Genel Kuvvetler

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Hazinedar Şahin Ali Paşa

Hangi ırktan olduğu açık olarak bilinmiyorsa da Gürcü olduğu zannı kuvvetlidir. Çelik Mehmet Paşa kölelerinden olup onun dairesinde yetişmiş, silâhşörlükte mahareti görülmüş, Efendisine hazinedar olmuş ve bu lâkapla tanınmıştır.

Şahin Ali Ağa, Çelik Mehmet Paşa'nın Anadolu'daki valiliklerinde bazı yerlerde onun mütesellimi olup eşkiyalıkta bulunan levendleri yola getirme hususunda hizmet etmiştir; hattâ Hicaz emîri (Mekke emiri) tarafından İstanbul'a gönderilirken leventlerin eline geçmiş olan hediyeleri buldurması için Çelik Mehmet Paşa'ya gönderilen ferman üzerine, bu işe Şahin Ali Ağa memur edilmiş ve o da bu hediyleri, bir parçası zayi olmadan elde edip bu münasebetle epey levendi tepelemiş ve bu hizmetine mükâfat olarak beylerbeyi rütbesiyle Adana valiliğine tayin olunmuştur.

Şahin Ali Paşa 1182 H. - 1768 M. de Rakka valiliği ile Rus seferine memur oldu. Bendece geldiği zaman Hotin kalesinin yardımına koşmuş, muharebe sahasındaki cesurane hareketi sebebiyle 25 Receb 1183 ve 24 Kasım 1769'da vezirlikle Karaman valiliği verilerek Özi taraflarına memur olup, 1184 Cemaziyelâhır - 1770 Eylül'de Sivas valiliği ile Özi kalesi muhafızlığına tayin edilmiştir.

Şahin Ali Paşa, bu muhafızlıkta ve en müşkül durum içinde Rusların hücumlarına karşı üç sene metanetle Özi'yi müdafaa ettiği gibi, müteaddid çıkışlarla da Ruslara galebe çalmıştır.

Muharebeden sonra 23 Ramazan 1189-17 Kasım 1775'te Aydın muhassalı ve 1190 Zilhiccesinde (1777 Ocak) Anadolu valisi olan Şahin Ali Paşa, 1191 Receb - 1777 Ağustos'ta Diyarbakır ve arkasından Adana valiliklerinde bulundu. Bu sırada bazı Türkmen aşiretlerinin Rakka yani Urfa taraflarına iskân edilmesi icab ettiğinden, kendisine Sivas ve Rakka eyâletlerinin ikisi birden verilmek suretiyle iskân işine memur edildi.

Şahin Ali Paşa, 15 Rebiulevvel 1194 - 21 Mart 1780'de Karaman ve 4 Şevval 1195 - 23 Eylül 1781'de Maraş ve 1196 Şevval - 1782 Eylül tevcihatında Halep valisi ve 7 Rebiulevvel 1197 -10 Şubat 1783'te tekrar Aydın muhassalı olup Aydın'ı mütesellimle idare etmek üzere Özi muhafızlığına gönderilmiştir.

4 Rebiulevvel 1199 - 13 Ocak 1785 de ikinci defa Halep valisi olan Şahin Ali Paşa, 20 Cemaziyelevvel 1199 - 31 Mart 1785'te Halil Hâmit Paşa'nın azli üzerine sadrâzam tayin edilerek kendisi gelinceye kadar kaptan-ı derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa sadaret kaymakamı tayin edilmiştir.

Okuyup yazmaktan mahrum, taşralarda bulunup devlet idaresinde vukufu olmayan Şahin Ali Paşa'nın sadarete daveti hayli garip görünmüştü; fakat I. Abdülhamit, bunun Rus seferinde Özi'yi uzun müddet müdafaa etmesinden dolayı takdir ederek bu suretle taltif etmek istemişti. Aynı sene Cemaziyelâhır (1785 Nisan) sonunda İstanbul'a gelerek mühr-i hümâyunu aldı. Halil Hâmid Paşa'nın komplosundan kurtulan I. Abdülhamit, iki eliyle Cezayirli Hasan Paşa'ya sarıldığından, bütün hüküm ve nüfuz saltanat atabeyi olan Gazi Hasan Paşa'nın elinde idi. Dokuz aya yakın sadarette bulundu; okuyup yazması olmadığından devlet sırları duyulup kendisinin de taşra idaresine kıyasen doğrudan doğruya iş görmeye kalkması sebebiyle azlolunarak malı müsadere edilmeden Selanik sancağı ile İsmail seraskerliğine gönderildi (24 Rebiulevvel 1200 - 25 Ocak 1786).

Şahin Ali Paşa'nın yerine beş ay evvel vezirlikle Mora valisi olan Cezayirli Hasan Paşa'nın kethüdası Yusuf Paşa tayin edildi ve onun gelmesine kadar Efendisi Gazi Hasan Paşa sadaret kaymakamı oldu.

Şahin Ali Paşa, 1200 Cemaziyelevveli başında (1786 Mart) İsmail'de oturmak üzere Özi valisi oldu. Bir müddet sonra Rus ve Avusturyalılarla (1201 H. - 1787 M.) seferi başladı. Yeni sadrâzam Yusuf Paşa, Avusturya üzerine sefere hareket edip Rus cephesine de Kuburun vakası üzerine seraskerlikten azledilen Şahin Ali Paşa'nın yerine eski vezir-i âzamlardan Yeğen Seyyid Mehmet Paşa'yı tayin etmişti; fakat Yeğen Seyyid Mehmet Paşa'nın Köstence'de vefatı üzerine ordu erkânının ve ocaklının istememelerine rağmen, o taraflarda başka bir değerli vezir olmadığından, zarurî olarak Şahin Ali Paşa tekrar Rus cephesine serasker tayin edildi.

Şahin Ali Paşa azlinden dolayı gücendiğinden, işe bütün kuvvetiyle sarılmadı; hattâ pâdişâh, Ali Paşa'nın gücenikliğini sadrazama bildirmişti. Rus cephesindeki durum fena olduğundan, 1202 Şevval ortalarında (1788 Temmuz) Şahin Ali Paşa seraskerlikten alınarak yerine Anadolu valiliği ve vezirlikle Zıhneli Hasan Paşa tayin olunarak sabık serasker İsmail muhafızlığında bırakıldı ve 1203 Safer - 1288 Kasım'da muhafızlıktan da alınarak Silistre'de ikamete memur edilip sonra Bozcaada'ya, gönderildi ve Sedülbahir'de hastalanarak orada vefat etti (19 Ramazan 1203 - 13 Haziran 1789).

Kale müdafaası ve eşkiya tedibinde hizmeti görülmüş ise de, sadarete liyaketi yoktu. Cesur, gayretli ve fevkalâde silâhşordu. Sicill-i Osmani'de salih, âdil ve iyilik sever olduğu kaydedilmektedir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz