Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Tımarlı veya Topraklı Süvariler
II. Selim (Sarı Selim)
Cebeci kışlası ve ortaları
Bunları Biliyor muydunuz
XVI. ve XVII. Yüzyıl Sülüs ve Nesih Hattatları
Divan Şiiri Nazım Şekli
Derviş Paşa
Eşrefoğlu Rumî
Cerahur veya Serahurlar
Köprülüzâde Numan Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Hicviye

Bir kimseyi yermek amacıyla yazılan şiirlere hicviye denir. Divan edebiyatında mehdiyelerde olduğu gibi, hicviyelerde de abartılı bir üslûp kullanılır. Hicvedilen kişi, kişiliğinin gerçek yönleriyle ilgisi olmayan yergi ve sövgülerle yerin dibine batırılır. Divan Edebiyatında Nef'î hicviyeleriyle tanınmıştır, örnek:

Gürcü Mehmet Paşa hakkında hicviye

Gürc-i hınzîr a samsun-ı muazzam a köpek
Kandasın kanda nigeh-bânî-yi âlem a köpek

Vây ol devlete kim ola mürebbîsi anın
Bir senin gibi denî cehl-i mücessem a köpek

Ne güne kaldı meded Devlet-i Âl-i Osman
Hey yazık hey ne musibet bu ne matem a köpek

Ne ihanettir o sadra bu zamanda andan
Olmaya sahibi bir âsaf-ı ekrem a köpek

Pây-mâl eylediniz saltanatın ırzını hep
Yok yere oldu telef ol kadar âdem a köpek

Sen kadar düşmen-i devlet mi olur hınzır
Ne durur saltanatın sahibi bilmem a köpek

Add olunsa eğer esbâb-ı nizâm-ı devlet
Seni katl eylemedir cümleden akdem a köpek

Ehl-i dil düşmeni din yoksulu bir mel'unsun
Öldürürlerse eğer cân-be-cehennem a köpek

Sende İslâm eseri olsa eğer zerre kadar
Eylemezdin Alaman-zâdeyi hem-dem a köpek

Bu kadar cürm ile sen sağ olasın da yine ben
Vâcibü'l-katl olam ey bahtek-i azlem a köpek

Hele bu hükme gâvur kadısı olmaz râzî
Kanda kaldı ki müselmân-ı müsellem a köpek

Seni hicv etmek ile katle neden istihkak
Sen nesin bilmem eyâ kâfir-i mübhem a köpek

Sana şetm eylemek olursa eğer katle sebeb
Katl-i âm eyle heman durma dem-â-dem a köpek

Bî-güneh katle rızâ var mı şerîatte sor â
Gör ne der hazret-i müfti-i mükerrem a köpek

Tutalım müfti sükût eylese hak söylemede
Yok mu bir dâd-ger ü a'del ü ahkem a köpek

Hak götürdü arabı gitti hele dünyâdan
Kim götürse akabince seni bilsem a köpek

File nâ-çâr meğer yükledeler tâbutun
Çekemez cîfe-i murdarını âdem a köpek

Filler de çekemezse ne aceb iaşeni kim
Var mı bir sencileyin dîv-i mücessem a köpek

Çâk çâk etmiş iken tîğ-i zebanımla seni
Kanda buldun bu kadar yâreye merhem a köpek

Ki ferâmûş edip ol mertebe zahmın acısın
Kudurup yine ısırdın beni muhkem a köpek

Sonra duydum seni ol fahişe kişkirdiğini
Hak belâsın vere ol fahişeye hem a köpek

Ondan a'lâ bilir olmazdı benim kadrimi hiç
Yalınız ben demezem der bunu âlem a köpek

Garazım cehlini tahkîktir anın yohsa
Sen kadar har olayım kendim öğersem a köpek

Sana nisbetle har-ender-har iken Veysî'ye
Yaraşır dense har-ı Îsî-i Meryem a köpek

Sen kadar har da olur mu acaba dünyâda
Harsın amma har-ı Deccâl ile tev'em a köpek

Kâfirim ger seni hicv ettiğime nâdim isem
Hak huzurunda ya senden utanursam a köpek

Her ki bâ-mâ bi-sitîzed be-hudâ istîzed
Hak elimde ne kadar çerb çalarsam a köpek

İ 'tikâdımca gaza eyledim inşâ-Allâh
Hak sözü söylemeden hîç usanmam a köpek

Men ne anem iki zebûnî-keşem ez-çarh-ı felek
Feleği hicv ederim cevrini görsem a köpek

Haşre dek sağ kalursam da sana şetm ederim
Hak sözü söylemeden hîç usanmam a köpek

Hâtır-ı devlet için yâ talebi cennet için
Terk olur mu bu kadar ma'ni-i mülhem a köpek

Beni incitmeyiceksen yine bu hicvi cedîd
Olmamıştı dahi va'llâhi musammem a köpek


Kaynak: DİLÇİN, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 6. bs. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz