Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Cerahur veya Serahurlar
Abdülaziz'in Tahta Çıkışı
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Fransa İlişkileri
Vessaf Abdullah Efendi
Tehzil
Fahriye
Mahmudiye Kalyonuna Ait Kırım Harbi ile İlgili Efsaneler
Salankamin (Slankamen) Savaşı
Deneme Tahtası
Fenarîzâde Muhyiddin Efendi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Hoca Sadeddin Efendi

Fazl u kemal sahibi olup iki padişaha hocalık etmiş devletin iç ve dış siyasetlerinde mühim rol oynamıştır. Hoca Sadeddin Efendi, Yavuz Sultan Selim'in Tebriz'den getirdiği musahib ve nedimi Azerî türklerinden Hafız Hasan Can'ın oğlu olup 943 H.-1536 M. de doğmuştur. Medrese tahsili görüp Ebussuûd Efendi'den icazet almış ve 981 H.-1573 M. de Manisa sancakbeyi Şehzade Murad'a (Üçüncü Murat) Hoca tayin edilmiş ve bir müddet sonra şehzadenin pâdişâh olarak İstanbul'a gelmesi üzerine birlikte gelerek devlet işlerinde ve bilhassa ilmiye tayinleriyle dış siyasette nüfuz ve tesirini göstermiştir. Üçüncü Mehmet'in cülusunda da yine pâdişâh hocası oldu; Eğri seferine gidip ordunun galebesini temin hususunda müessir olmuş ve Çağalazâde'nin sadareti işinden dolayı bir aralık gözden düşmüş ise de bu çok sürmemiştir.

Şeyhülislâm Bostanzâde vefat edince sadrâzam Hadım Hasan Paşa, bu makamı Rumeli kazaskeri Şair Baki Efendi ile Karaçelebizâde Hüsameddin Efendi'den birisine verilmesini iki defa pâdişâha arzetti ise de ikisinde de Sadeddin Efendi'ye verilmesi hakkında irade çıkdığından Hoca Sadeddin Efendi bu suretle 1006 H.- 1598 M.'de şeyhülislâm olmuştur.

Hoca Sadeddin Efendi 1008 Rebiulevvelinin on ikinci günü (1599 Ekim) âdet üzere Ayasofya Camii'nde (daha sonraları Sultan Ahmed Camiinde) okunacak mevlid-i şerife gitmek için abdest aldığı sırada ansızın vefat etmiştir. Müftülüğü bir sene sekiz ay olup ölümünde altmış beş yaşında idi. Kabri Eyüp'te Darülkurra olarak yaptırıp sonradan oğlu şeyhülislâm Mehmed Efendi tarafından tekkeye çevrilen yerdedir.

Sadeddin Efendi üç lisanda şair, kuvvetli kalem sahibi, araştırmacı, metin ve mizaca göre hareket ederdi; çok sayıda ilmî eserleri olup şöhretine en çok sebep olan ve Hoca tarihi denilen Tacü't-tevarih adındaki meşhur Osmanlı tarihidir. Bundan başka Molla Muslihuddin Larî'nin devletin kuruluşundan Kanunî Sultan Süleyman zamanına kadar kaleme aldığı Mir'âtitil-Edvar ve Mirkati'l - ahbar isimli Farsça tarihi Türkçeye çevirdiği gibi tasavvufa merakı olan Üçüncü Murad'ın emriyle Abdülkadir Geylanî menakıbını da oğulları Mehmed ve Esad Efendilerin yardımlarıyla altı ayda tercüme etmiştir. Tacü't-tevarih'in sonunda Yavuz Sultan Selim'in menakıbına dair Selim-nâme'si de vardır.
Sadeddin Efendi, mevkii sayesinde oğullarını yetiştirmiş büyüğü Mehmed Efendi yirmi dokuz yaşında kazasker ve küçük oğlu Esad Efendi de yirmi beş yaşında İstanbul kadısı olmuşlardır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz