Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Acemi ocağı
Kalem İşi Özellikleri
Süleymaniye ve Çevresi
Şah Melik (Kör)
Büyük Haçlı Seferi ve Niğbolu Savaşı
Fâtih Sultân Mehmed
Kara Vezir Seyyid Mehmed Paşa'nın Sadareti Zamanı
Acemi ocağının elbise ve maaşları
Osmanlılar'ın Balkan Devletleri ve Prenslikleri ile İlişkileri
Osmanlı Devleti'nde Nikel Para

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Hocazâde Esad Efendi

Hoca Sadeddin Efendi'nin ikinci oğlu olup babasından ders görmüş, 1001 Cemazıyelâhır ve 1593 Mart'ta yirmi üç yaşında en yüksek müderrislik (profesörlük) olan Süleymaniye Darü'l-hadis müderrisliğine ve 1004 H.-1596 M. de Edirne kadılığına tayin edilip daha sonra İstanbul kadılığı ile kazaskerliklerde bulunarak hacca gidip dönüşte Konya veya Akşehir'e geldiği sırada biraderi Mehmed Efendi'nin vefatı ve şeyhülislâmlığın kendisine tevcih edildiği bildirilmiştir (1004 Cemaziyelâhır ve 1615 Temmuz).

Esad Efendi 1031 H.-1622 M.'deki II. Osman vakasında şeyhülislâmlıktan çekilmiş ve yerine Zekeriyazâde Yahya Efendi gelmiştir; Esad Efendi 1032 H.-1623M.'te ikinci defa şeyhülislâm olarak bu makamda iken 1034 Şaban ve 1625 Mayıs'ta vefat ederek Eyüp'ta babasının yanına defnedilmiştir. Şeyhülislâmlığı her iki defasında sekiz sene dokuz aydır.

Esad Efendi'nin kızı Âkile Hanım'ı II. Sultan Osman tarafından Üsküdarî Aziz Mahmud Hüdai Efendi vekil olmak suretiyle nikahlamıştır. Esad Efendi'nin Aziz Mahmud Efendi'ye intisabı olup ondan hilâfet almıştır; şair olup Ffarsca ve Arapça şiirleri Türkçesinden daha kuvvetlidir; müretteb divanı vardır. Kaside-i Bur'e'yi tahmis ve gül-i handan ismiyle Gülistanı şerh etmiştir; bir nüshası Nur-ı Osmaniye kütüphanesinde 4203 numaradadır. II. Osman Hotin seferine gitmeden evvel kardeşi şehzade Mehmed'in katli için pâdişâhın istediği fetvayı vermemesinden dolayı Sultan Osman'la arası açılmıştır. Esad Efendi açık sözlü iyî görüşlü özgür düşünce sahibi idi. Ravza-ı mutahharayı (Peygamberimizin türbelerini) ziyareti esnasında söylemiş olduğu Arapça kasidesi Hulasatü'l-eser'de vardır. Kabataş ile Dolmabahçe arasında Tekel Umum Müdürlüğü karşısındaki muattal 1022 H.-1613 M. tarihli çeşme Esad Efendi'nindir II. Osman'ın hal' ve katline yaklaşan günlerde pâdişâha nasihat için saraya gitmiş ve vak'a gününde görünmeyip bir kayda göre de Sultan Osman'ın cenazesine gelmemiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz