Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Yavuz Sultan Selim'in Son Günleri ve Ölümü
Kütahya Analcı Mescid - Hacı Ahmet Mescidi - Analıca Mescidi
III. Murat'ın Şahsiyeti
Yukselis Donemi
Asıl Kaşıkçı Elması Hindistan'da mı?
Canbazlar - Tatarlar
Mâlulzâde Seyyid Mehmed Efendi
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Kapıkulu Süvari Bölükleri
Âşık Kerem
Tarih

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

I. Ahmet'in Şahsiyeti

14 yaşında hükümdar olup on dört sene padişahlık etmiş olan I. Ahmet 1026 H./ (1603-1617) 1617 M.'de 28 yaşında ölmüştür; Avusturya, İran seferleri ve celâlîlerin çok faal bir zamanında hükümdar olmuştur; çocuk denecek yaşta bulunması sebebiyle devlet işlerinde bizzat hareket edecek halde bulunmadığından bütün hareketlerinde tesir altında idi. Dini taassubu pek fazla olup aynı zamanda vefasızdı. Devlet işlerini bizzat takip ederse de emrini tesir altında verir ve üzerinde kim, nasıl etkili olursa öyle olurdu. Vefasızlığına misal olarak ömrünü hudutlarda geçirerek Macaristan'ın fena durumunu düzeltmiş olan Estergon fâtihi Vezir-i âzam Lala Mehmet Paşa hakkındaki muamelesi kâfi bir misal teşkil eder.

Lala Mehmet Paşa Estergon'u alıp imparatorla galibane bir sulh esaslarını takarrür ettirerek müzakere etmesi münasebetiyle pâdişâhın fevkalâde iltifatına mazhar olmuş ve Avusturya işini tamamen halletmek üzere tekrar o tarafa serdar tayin edilmişti. Lala Mehmet Paşa hakkındaki bu teveccühü kıskanan ve valide sultan'ın himayesiyle pâdişâh üzerinde müessir olan kaptan-ı derya Derviş Paşa, pâdişâhın zihnini çelerek henüz muharebe işi bitmeden evvel vezir-i âzamin İran üzerine gitmesi hakkında bir emir tebliğ ettirdi.

Bu halden dolayı şaşıran Lala Mehmet Paşa vaziyeti izah yollu bir kaç arize yazdıysa da Sultan Ahmet, akıl hocasının tesiriyle kabul etmeyerek İran seferine gitmesinde israr etti. Bu halden müteessir olan vezir-i azama inme isabet etti; hayatından ümit yoktu; gelip görenler vaziyeti pâdişâha söylediler ise de pâdişâh Derviş Paşa'nın telkini ile "mutlak gideceksin" diyor ve Mehmed Paşa'nın hastalığını yalandan hastalanmasına isnad ediyordu.

Sultan Ahmet bu vefasızlığını Kuyucu Murat Paşa'ya da tatbik etmek ve etrafındakilerin tesirleriyle onun hizmetini de takdir etmemek istediyse de, Murat Paşa'nın sertçe ve dürüstçe hareketi ve süratle İstanbul'a gelerek pâdişâhla görüşüp plânını anlatması üzerine durum düzelmiştir; bununla beraber Murat Paşa İstanbul'da bulunduğu müddetçe yakınlarının fesatçılıkları yüzünden I. Sultan Ahmed ile epey uğraşmıştır.

Bu pâdişahın Ahmed adı ve Bahtî mahlasıyla bazı manzûmeleri vardır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz