Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Topçu kışlası ve imalâthanesi
Frenkçin
Sultan İbrahim'in Hükümdarlığı
Kurtuluş Savaşı'nın çok farklı bir yüzü
Millî Mücadele'yi Vahdeddin mi başlattı?
Naili Abdullah Paşa
Trablusgarp'ın İdaresi
Osmanlı-Napoli Krallığı İlişkileri
fatih sultan mehmedin hayatı
Deniz Siyaseti-6

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

II. Mahmut ve Islahatları

Sayfadaki Başlıklar


II. MAHMUT

II. MAHMUT

II. Mahmut, 20 Temmuz 1785’te İstanbul’da doğdu. Babası I. Abdülhamit, annesi Nakşidil Valide Sultan’dır. 28 Temmuz 1808’de 23 yaşında tahta çıktı. Tahta çıkar çıkmaz rahmetli III.Selim’in sağ kolu Alemdar Mustafa Paşa’yı sadrazamlığa getirdi. 29 Eylül 1808’de Mustafa Reşit Paşa’nın hazırladığı Sened-i İttifak’ı imzaladı. Bu antlaşma ile kendi yetkilerini kısıtlamış, halkın yeniliklere destek vereceği konusunda söz almıştır. III. Selim’in anısına 14 Ekim 1808’de Sekban-ı Cedit adlı bir orduyu ve Eşkinci Ocağı’nı kurdu. Ancak bu gelişmelerden rahatsız olan geri kafalı ulema sınıfı ve yeniçeriler bir isyanda Alemdar Mustafa Paşa’yı öldürdüler (15 Kasım 1808). Sonra da IV. Mustafa idam edildi. Buna çok üzülen ve aynı zamanda sinirlenen padişah, yeniçerilerin çıkardığı bir isyanı fırsat bu ocağı 15 Haziran 1826’da kaldırdı. Osmanlı tarihinde bu olaya “hayırlı olay” anlamına gelen "Vaka-i Hayriye" denir. Bu olay sayesinde yeniliklerin önü açılmıştır. II. Mahmut işe askerî alandan başladı. “Muhammed’in talimli askerleri” anlamına gelen Asakir-i Mansure-i Muhammediye adlı yeni bir ordu kuruldu. Yeni tip elbiseler giydirdi. Fransa’dan ve Rusya’dan uzmanlar getirdi. Dar-ı Şura-ı Askeri adında askerlik dairesi kurdu. Orduya subay yetiştirmek için Harp Okulu açıldı. Divan-ı Hümayun kaldırıldı, yerine nazırlıklar kuruldu. Tımar sistemi kaldırıldı, memurlara maaş bağlandı. Memurlar hariciye ve dahiliye, yani dış işleri ve iç işleri olmak üzere ikiye ayrıldı. Müsadere kaldırıldı. Geleneksel Osmanlı kıyafetleri yerine Avrupai tarzda ceket ve pantolon giyilmeye başlandı. Taşra teşkilatı eyalet, liva ve kazalara ayrıldı. Muhtarlar atandı. Hediye ve rüşvet yasaklandı. Yerli malına önem verildi. Ticareti geliştirmek için Müslümanlara gümrükte kolaylıklar getirildi. Rüştiyeler açıldı. Mekteb-i Maarif-i Adliye ve Mekteb-i Tıbbiye açıldı. Avrupa’ya öğrenci gönderildi. Posta, polis ve karantina teşkilatları kuruldu. Takvim-i Vekayi adlı ilk resmi gazete çıkarıldı. Pasaport uygulaması getirildi. Anadolu ve Rumeli’de askeri amaçlı ilk nüfus sayımı yapıldı(1831). Kendi resmini devlet dairelerine astırdı. II. Mahmut’un genellikle Avrupai tarzda yenilik yapması nedeniyle halk arasında gâvur padişah olarak bilindi. 30 yıl 11 ay süren padişahlığında, bu süreye yakışır ölçüde ıslahatlar yaptı. Fakat, daha yaptığı ıslahatların sonucunu göremeden 1 Temmuz 1839’da İstanbul’da, Çamlıca Esma Sultan Köşkü’nde verem ve sirozdan dolayı hayata gözlerinin yumdu. Mezarı İstanbul’da, Divanyolu’ndaki II. Mahmut Türbesi’dir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz