Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Fas İlişkileri
arşivcilik
HİLAFETİN KALDIRILMASI
II. Mahmut ve Islahatları
Şarkı
XV Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Cebeci Ocağı
Murat Hüdavendigar
Anadolu Beylikleri Saruhanoğulları Beyliği
Hacı Şehla Ahmet Paşa
Tımar Bedeli İsmiyle Vergi Alınması

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

II. Selim'in Sahsiyeti

II. Selim 44 yaşında Osmanlı hükümdarı olmuştur. Kendisi tenperver, zevk ve safaya düşkün olup ordusunun başında hiç bir sefere gitmeyen ilk Osmanlı hükümdarıdır; bu da dedesi Yavuz Sultan Selim gibi Edirne'yi çok sevdiğinden ara sıra oraya giderdi; hattâ bu sevgi dolayısıyla oraya meşhur camiini yaptırmıştır.

8 senelik saltanatını damadı olan Sokullu Mehmet Paşa'nın güzel idaresi sayesinde rahat ve huzur içinde mûtadı olan eğlencelerle geçirmiştir. Bir gün sarayda yaptırmış olduğu hamamı gezdiği sırada ayağı kayarak düşüp hastalanmış ve bir müddet sonra da bu yüzden vefat etmiştir (18 Şaban 982 / Aralık 1574).

II. Selim tab'an halim ve mütevekkildi. Şehzadelik zamanında Âli (Müverrih) \ Samî, Sarı Ramî, Hatemî, Kasimî, Firakî, Mekalî, Ferdî, Nigârî vesair yirmiden ziyade âlim, şair, ressam olan şahsiyetler ve musahibi meşhur Celâl Bey ile üstad musikişinaslardan Nihanî, Durak Çelebi ve sancakbeylerinden musikişinas Gülâbi Bey ve meşhur hanendelerden Mîrek Çelebi, Adanalı Tanbûri Şehzade Mustafa Çelebi ve Kasabzade Nâbi gibi musiki üstadları kendisinin meclisine dahildi. Selim'in güzel bazı manzumeleri vardır; bilhassa :

Biz bülbül-i muhrik-dem-i şekvayı firakız
Âteş kesilür geçse sabâ gülşenimizden

beyti bir divan değer kuvvettedir.

Şehzadeliği zamanında bir gün muhasibi Celâl Bey ile içerlerken kadehini kaldırarak "Halk arasında bizim için ne derler, saltanatı kime tahmin ederler, diye sormuş. Celâl Bey de Sultan Mustafa'yı askerin ve Şehzade Bayezid'i de baba ve annesiyle Rüstem Paşa'nın istediklerini ve bunların faaliyetlerine mukabil kendisinin hiçbir tedariki olmadığını söyleyince Selim :

—"Sultan Mustafa'yi en kuvvetlisi istesin, Bayezid Han'ı ana ve babası talep etsin, Selim fakire de mevlâsı rağbet etsin; biz safamızı görelim yarının sahibi var", diye elinde tuttuğu kadehi içerek mukadderata teslim olduğunu göstermiştir.

II. Selim hükümdar olduktan sonra da aynı tarzda yaşamıştır. Hükümet idaresini kendisine tevdi ettiği Sokullu Mehmet Paşa'yı iş başında tutmak gibi isabetli hareketiyle 8 sene endişesiz muvaffakiyetli bir devir geçirmiştir. Tab'an vefakâr idi. Kendisine karşı bağlı olanları hükümdarlığı zamanında ihmal etmemişti. Fakat kendisine hizmet etmiş olanlara ahlakî ve ilmî meziyetlerine göre mevki ve derece verirdi. Şehzade Bayezid'in babasına karşı isyanında türlü dalavereleriyle kendisine hizmet eden Lala Mustafa Paşa'ya karşı Sokullu'nun ve diğer vezirlerin husumetlerine karşı Mustafa Paşa'yı onlara karşı müdafaa etmiş fakat karakterini bildiği bu vezir de diğerinden fazla tutmamıştır. İstanbul'da ilk vefat eden Osmanlı pâdişâhı II. Selim'dir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz