Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
İsmet Paşa aslında Osmanlı gibi hilafet yanlısı mıydı
Şeyh Seyyid Mustafa Efendi
Resim ve Nakış
Cebeci kışlası ve ortaları
Celâlzade Mustafa Bey
Varna Savaşı
Deniz Siyaseti-6
OSMANLIDA TUĞRA
Osmanlı Devleti'nde Toprak Yönetimi
Abdülmecit ve Mustafa Reşit Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

III. Mehmet'in Şahsiyeti

III. Murat'ın büyük oğlu olup Manisa sancak beyi iken babasının yerine 1003 H. / 1595 M.'te hükümdar olmuştur. Bunun saltanatı zamanında da, babası devrinde alışılan devlet işlerine müdahale, daha geniş ölçüde devam etmiştir. Sancak beyliğindan saltanata gelen son Osmanlı pâdişâhı III. Mehmet'tir.

III. Mehmet, tab'an zayıf iradeli ve safdil olup çok tesir altında kalırdı. Validesi Safiye Sultan kendisi üzerinde etkili olup icabında verdiği iradeyi geri aldırırdı. III. Mehmet dindar ve Hazret-i Peygambere çok hürmetkâr olup isimleri zikredildikçe ayağa kalkmağı itiyat edinmişti. O da babası gibi sarayda kalmak istemişse de yeniçerilerin ısrarları üzerine Eğri seferine çıkmış ve Haçova meydan muharebesini kazanmıştır. Şuara tezkiresi yazmış olan Riyazi, III. Mehmed'in Adlî mahlasiyle diye redifli bir gazelini tezkiresine koymuştur ki son beyit şudur:

Dilber oldur Adliyâ, kim hışm idicek âşıka
Boynuna bend eylerin zülf-i hümâyunum diye

Olayların incelemesi, bu hükümdarın çok terbiyeli, halim, vakarlı, sakin ve aynı zamanda vehimli ve işlerinde mütereddit olduğunu gösteriyor. Celâlî isyanları ve İran vaziyeti sebebiyle teessüründen çok defa yemek ve içmekten kesilirmiş. Ölümünde bu teessürün ve hem de büyük oğlu Şehzâde Mahmud'un ölümünden doğan vicdan azabının tesiri vardır; 38 yaşında vefat etmiştir. 16 yaşındaki büyük oğlu Şehzâde Mahmud'un, bir şeyhin telkini ile kendi aleyhinde hariçle bazı mektuplaşması haberi alınıp mektupların kızlar ağası vasıtasıyla elde edilmesi üzerine şehzâdeyi evvelâ hapsedip sonra boğdurmuş ve şeyh ile şehzâdenin validesi ve diğer vasıta olanları denize attırmıştır (1603 Haziran). III. Mehmed, oğlunu öldürdükten 7 ay sonra vefat etmiştir (1012 H./ 1063 M.).

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz