Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Eski ve Yeni Osmanlı Sarayları
ERTUĞRUL FIRKATEYNİ
Hersekzâde Ahmet Paşa
Seyyid Feyzullah Efendi
Uzun Harp Senelerindeki Malî Durum
Atatürk’ün annesinin, Latife Hanım’a tek vasiyeti
İmaretler
Geç Osmanlı Dönemi
Dukakinzâde Ahmet Paşa
Atatürk’ün annesinin, Latife Hanım’a tek vasiyeti

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

IV. Mustafa'nın Padişahlığı

Sayfadaki Başlıklar


Muhafazakârlar İş Başında

Muhafazakârlar İş Başında

III. Selim'in yerine pâdişâh olan IV. Mustafa, cahil, saf ve imparatorluğun genel durumundan habersizdi. Tahtta kalabilmesi, ihtilâli hazırlamış olanların isteklerini yerine getirmekle mümkündü. Bu itibarla sadaret kaymakamı Musa Paşa, şeyhülislâm Ataullah Efendi ve Kabakçı Mustafa devletin gerçek idarecileri oldular. Bunlar, herşeyden önce başarılarından dolayı kendilerini mükâfatlandırdılar.

Kabakçı Mustafa, turnacıbaşılık rütbesini istedi. Yardımcılarından Arnavut Ali'ye Anadolu kaleleri nezareti ve ağalığı, Bayburtlu Süleyman'a tersane-i âmire sancağı kaptanlığı verildi.

Musa Paşa ile Ataullah Efendi de öldürülen devlet adamlarının hazineye devredilmesi gereken mal, mülk ve yalılarını aralarında paylaştılar.

Yeniçeri ocağı, Nizam-ı Cedidin rakipliğinden, halk da, İrad-ı cedid hazinesi kaldırıldığı için, birçok vergiyi vermekten kurtuldu. Sözün kısası ihtilâlde elbirliği yapmış olanların maddî menfaatleri sağlanmış bulunuyordu.

Bu isyanda elbirliği yapmış olanlar, durumun gelecekte her türlü tehlikelerden korunması için, ulemaya bir hüccet hazırlatarak pâdişâha imzalattılar. Bu hüccette devlet adamlarından bazılarının Sultan Selim'i kandırarak "Nizam-ı Cedit" ismini verdikleri bir çalışma ile memleketi zulme ve fakirliğe boğdukları, her işlerinde kâfirleri taklit ettikten başka devletin usul ve kaidelerini bile Hıristiyan devletlerince kabul edilmiş olan usul ve kaidelere benzetmek istediklerini, bu durum karşısında ocak ağaları, İslâm uleması ile devlet ricalinden bazılarıyle anlaşarak şeriat ve kanun dairesinde Dultan Selim'i taht'dan indirerek yerine IV. Mustafa'yı pâdişâh yaptıkları yazıldı; hüccetin başında, hasbelkader vukua gelen hadiseden dolayı -bundan böyle devlet işlerine karışmamaları şartıyla- yeniçerilerden hiçbirinin kabahatli tutulmayacağına dair pâdişâhın taahhüdünü gösteren bir hatt-ı hümâyun bulunuyordu.

İki nüsha olarak hazırlanmış olan hüccetin bir nüshası Babıâli'de kaldı. Diğeri de törenle yeniçeri ocağına teslim edildi. Böylece pâdişâh ile ordu, ihtilâl hakkında herhangi bir hesaplaşmaya açık kapı bırakmamak için, anlaşmış bulunuyordu.

Kabakçı Mustafa İsyanı'nın başarıları, Tuna'da Ruslara karşı savaşan orduda da büyük sevinç uyandırdı. Yeniçeri ağası Pehlivan Ağa, Nizam-ı Cedit düşmanı idi. Orduda bulunan Suştam Selim'e taraftar gibi tanınan devlet adamlarını öldürtmek istedi. Hattâ bir aralık serdar-ı ekrem'in karargâhına taarruz teşebbüsünde bile bulundu. IV. Mustafa, oradaki yeniçerileri memnun etmek için, asıldan yeniçeri olan Anadolu valisi ve Akdeniz Boğazı seraskeri Çelebi Mustafa Paşa'yı sadrazamlığa tayin etti. Orduda yenilik taraftan olanlar, Rusçuk ayanı Bayraktar Mustafa Paşa'nın yanına sığındılar.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz