Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Tanzimat Fermanı - Gülhane Hatt-ı Hümayunu
Sinan Paşa
Şeyh Bedreddin Mahmud
Yeniçeri ocağı
Osmanlı Devleti'nde Toprak Yönetimi
Osmanlı Altınları - Osmanlı'da Altın Para
şiirler
Süleyman Nesîb
BEDESTEN
Haklar Alanında Tanzimat

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Küçük Çelebizâde İsmail Âsım Efendi

XVIII. asırda gelmiş olan şeyhülislamların değerlilerinden olup 1118 H. - 1706 M.'da vefat etmiş olan reisülküttab Küçükçelebi Mehmed Efendi'nin oğludur. Mürettep tahsilden sonra şeyhülislâm Erzurumlu Seyyid Feyzullah Efendi'den mezun olmuştur. Ebezâde Abdullah Efendi, birinci defaki şeyhülislâmlığında kabiliyetini takdir ederek 1120 Receb - 1708 Eylül'de müderrislik rüusu vermiş ve ibtida-i hariç elli derecesiyle KenanPaşa medresesine müderris olmuştur.

İsmail Âsim Efendi 1135 H. - 1722 M. de Raşid Efendi'nin yerine vakanüvis olup daha sonra muhtelif yerlerde kadılık ederek 1161 H. - 1748 M. de İstanbul kadısı ve 1170 H. - 1756 M. de Anadolu kazaskeri oldu. Payesini aldıktan sonra da fiilen Rumeli kazaskeri olmadan sadrâzam Koca Ragıp Paşa'nın himmetiyle 5 Zilkade 1172 - 30 Haziran 1759 da Salih Efendi'nin yerine şeyhülislâm tayin edildi.

İsmail Âsım Efendi sekiz ay kadar bu makamda kaldı. 28 Cemaziyelâhir 1173 - 16 Şubat 1760'ta yetmiş yaşında iken ansızın vefat etti; kabri Molla Gürani mahallesindeki Yüksekkaldırım'da medresesi içindedir, yerine Veliyüddin Efendi şeyhülislâm olmuştur.

İsmail Âsım Efendi kuvvetli kalem sahibi ve değerli âlim bir zat olup üç lisanda şairdi. Bir hayli kıymetli eserleri havi bir kütüphanesi vardı. İfadesi selis olup 1135 H. - 1722 M. den 1141 H. - 1728 M. tarihine kadar Raşid tarihVne zeyil kaleme almuştur.

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın teşkil etmiş olduğu ilim heyetine alınmış olanlardan birisi de bu zattır. Yazıda talik kırması nı pek güzel yazmak suretiyle bu yazıda bir tavr-ı mahsus icad etmiştir. Mevlevi tarikatine müntesib olup Edirne Mevlevi şeyhi Enis Receb Dede merhumdan el almıştı. İsmail Âsım Efendi'nin mevlid manzumesi ve matbu münşeat ve divanı vardır. 822 H. - 1419 M. de ve Timur'un oğlu Şahruh zamanında sefirlikle Hata'ya (Çine) gitmiş olan Hoca Gıyasüddin Nakkaş'ın Acâibü'l-Letaif ismindeki seyahat gündemini 1140 H. - 1727 M. senesinde Damad İbrahim Paşa adına Türkçeye çevirmiştir.

İsmail Âsım Efendi'nin şiirde, Nâbi ile Nedim'in tesiri altında (yani hakimane ve şuhâne) güzel şiirleri vardır. Divanının bir nüshası Süleymaniye kütüphanesinde Esad Efendi kitapları arasındadır. Şeyhülislâm Ebu İshak İsmail Efendi'ye damat olmuştu.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz