Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Tekbir ve kurbanlar kesilerek açılmıştı!
Erzurumlu Emrah
Osmanlı - Eflâk İlişkileri ve Boğdan ile ilk temas
Kaynakça / Bibliyografya
I. Mahmut
İstanbul'un Fethi'nden Sonra Şehrin İmarına Bir Bakış ve Topkapı Sarayı'nın İnşası
Balizâde Mustafa Efendi
I. Sultan Murad
Osmanlı'da Devlet Yönetimi
Sultan II. Murad

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kütahya Balıklı Camii (Cami)

Balıklı Mahallesi 'nde, Balıklı hamamı yakınında bulunan bu camii önce mescit olarak Selçuklular zamanında yapılmış, sonra Germiyanoğulları devrin de yeniden ele alınmış ve daha sonra Osmanlılar devrinde şimdiki gördüğümüz hale getirilmiştir.

Cami kapısının üzerinde iki kitabe vardır. Selçuklular devrine ait olan, sağ taraftaki kitabe (60X60 cm) boyutunda ve mermer üzerine Selçuk Sülüs Hat ile yazılmış beş satırlık kitabe şudur:

1 — Fi eyyam-ı Devlet - es sultan ül Azam Zıllulah-u,

2 — Fil'âlem Gıyas-üd dünya veddin ebülfeth Keyhüsrev bin,

3 — Keykubad eyyedallah-u saltanatihi emri bi imaret-il mescit

4 — El'emir-il isfehsâlâr elecell-il kebir Umadüttin,

5 — Hezar-ı Dinari tarih Şevval: sene. erbaa ve selasiin ve sittemi'e

İşbu kitabeden bu mescidin Selçuk Sultanı Keykubad'ın oğlu ikinci Gıyasüddin-i Keyhüsrev zamanında Selçuk serasker ve ümerasından Hezar Dinari tarafından (H. 634 - M. 1236:37) tarihinde yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

Bir zaman sonra bir sel afetile harap olan bu mescit Germiyan oğulları zamanında ve ümerasından (Özbek Subaşı) bu mescidi hicri 783, M. (1381 - 1382) senesinde yeniden yaptırmıştır. Buna ait kitabe cami kapısının üstünde ve birinci kitabenin solundadır.

(1— Emere bi imaretin hazel mescid-ül mübarçk-eî emir,

2— El ekrem zeyyin-ül haçc-ül harerneyn ebülhayrat,

3— Özbeksubaşı, dame tevfikahu ve bereketehu,

4— Lisenetin selase ve semanın ve seb'e mie; 783) 1331.

Şu mübarek mescidi, sevgili ve haccül haremeyn, hayır ve hasenet babası olan emir Özbek Subaşı hicri 783 yılında tamir ettirmiştir. Allah onun tevfikini ve bereketini d vam ettirsin. Germiyan Beyi Süleyman şah zamanında bu suretle yeniden tamir ve ihya edilen bu caminin o zaman minaresi yoktu mescit halinde idi.

M. 1642 senesine kadar mescit olarak kullanılan bu cami Kütahya'lı hayır ve hasenat sahibi (Salih Mehmet) efendi tarafından şimdiki gördüğümüz minare yaptırılmış ve mescide bir de minber ilâve ederek cami haline getirilmiştir. Salih .Mehmet Efendinin torunları vardır. Bu zat minarenin kapısı yanında demir parmaklıkla çevrili kabirde gömülüdür. Minare kitabesi şudur. 81X31 cm mermer üzerine ve karşılıklı.

Yine Salih Mehmet yani sahib-i hayır dinperver
Vücudu Pakik oldur Melek siyret, beşer manzar.

Hezar-ı Dinar bina ettiği mescidi idüp cami
Nice himmetle yaptı bir minarejdahi bir minber.

Bugün bu âlem-i fanide olkim hayre saidir.
Şefii ola yarın dilerin mahşerde peygamber.

Sada ve nağme ve tekbir erince arş-ı ala ya,
Ezana kadd-i mestan çıktığı demde müezzinler.

Zer-ü'ziver mükelleftir deyu ben dest-i gayb-i Arif
Yazar tarihim bi hal Taala şanuhu ekber.) sene: (1052. 1642)

Caminin kapısı üzerinde bulunan soldaki kitabenin yanıbaşında küçük bir kitabe daha görülmektedir. Kitabe: karşılıklı:

Hamdedüp ve kavaf hacı Mustafa,
Hayır cari talibini ya Rabbena

Bu harabe müşerref olmuş camii,
Etti ihyaya vasiyet iptida,

Oğlu hafız saay-i tamirinde,
Bezli ihlas eyleyip ta intiha.

Rüştüya tamir-i cami tarihim hem,
Bir eser kaydoldu güya nev bina (1214-1759)

Bu kitabenin incelenmesinden caminin Kütahyalı Ebeoğulları ndan Hacı Bekir oğlu Hacı Mustafa'nın tamirini vasiyet ettiği ve bu vasiyetinin oğlu Hafız......................................... tarafından 1759 milat yılında yerine getirildiği anlaşılmaktadır.

Daha sonra 1897 yılında Kütahya mutasarrıfı Ahmet Fuat Paşa (mutasarrıf) zamanında, paşanın himmeti ve Kütahyalı Başkatip Ali Efendi'nin delaleti ve halkın yardımile tekrar ve esaslı bir şekilde tamir görmüştür. O tarihten bu güne ufak tefek daha bir çok tamir görmüş olan bu cami'nin dış kapıdan nazireye girilir. Sağda beş kabir vardır. Buradan iki metre genişlikte camekânlı ahşap kapıdan içeri, yani son, dış cemaat mahfiline girilir, sağlı, sollu kafesli bu yerler kadınlara mahsustur. Burada üç kavis üzerine bina edilmiş içeriden iki kavisli üç küçük kubbe vardır. (1-45x2-12 m) boyutunda-tamamen mermer sütunlarla çevrili demir kapıdan camiye girilir. Cami (8, 70 X 8,55 m.) kare olup kuzeyinde iki büyük, yukarda iki küçük penceresi ve doğusunda iki büyük, yukarda bir küçük, güneyinde, yukarda iki küçük, öteki yönünde iki küçük penceresi vardır. Mihrap tam kıble de olmasa gerek. Minberi zarif ve sanat eseridir. Köşelerde bulunan dört yarım kavisli kubbeler üzerine oturtulmuş tek kubbelidir. Cami, iç ve dış görünüşü itibarile sevimlidir. Bakımlıdır. Mihrap üzerindeki çinili yazının 1316 da konulduğu anlaşılmaktadır. Halen bir müezzini, bir imamı vardır.

Minare, kaideden itibaren külaha kadar tuğla ve harçla yapılmış olup demir parmaklıklı iki şerefelidir. 78 basamaklı olup külahı çinko kaplıdır.

--------------------------

Kaynak: Hamza Güner / Kütahya Camileri / 1964

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz