Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlılarda Ateşli Silahlar Sanayii
OSMANLI'DA PARA ( AKCE )
2. Silâhtar Mehmet Paşa
Karamanî Mehmet Paşa
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Yeniçeri Ocağı
Kemalpaşazâde'nin bir Gazeli
Hanefi Efendi
Abdülaziz'in Tahta Çıkışı
Türk-İslam Devletleri
Çorlulu Ali Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kütahya Meydan Camii - Arslan Bey Camisi

Sayfadaki Başlıklar


Şimdiki durumu

Meydan mahallesi nde dere kenarında bulunan bu cami, Osmanlı Padişahı Çelebi Sultan Mehmet (1413 -1421 ) oğlu ikinci Murat (1421-1451 ) zamanın ümerasından olan Kütahya ve Tavşanlı Sübaşılığı nda veya muhafızlığında bulunan Becir oğlu Arslan Bey tarafından yaptırılmıştır. Becir (Bicar) Bey 'in Selçuk Devleti uçbeylerinden olduğu sanılmaktadır. H. 823 de ölen ve Tokat'ta Hamzalar kabristanında gömülü bulunan Hamza Bey, Aslan Bey 'in büyük biraderidir, Çelebi'nin kumandanlarından olup ikinci Murad'ın lalasıdır.

İftiharü'l-ümera ve'l-ekâbir sahibü'l seyf ve'l-kalem diye anılan Arslan Bey H.836 m. 1433 de ölmüş olup Tavşanlı'da gömülüdür, Evliya Çelebi'nin Bey Camii dediği bu cami Arslan Bey tarafından yaptırılmış olup hangi tarihte başlandığı ve bitirildiği bilinmemektedir. Kitabesi görülemedi. Arslan beyin Tavşanlı'da yaptırdığı Ulu Cami ile, bu cami için (830-1426) ve buna ilaveten (836-1433) tarihli iki vakfiyesi vardır. Bu vakfiyelerin delaletile bu camiin 830 -1426'dan önce yaptırılmış olduğu anlaşılmaktadır.

Arslan Bey'in torunlarından İsmahan hatun oğlu İbrahim oğlu Süleyman Afşarlı oğulları Arslan bey vakıflarına mütevelli olup Tavşanlı'da Sorgun ve Bölcek köyleriyle Afyonkarahisar'da Yonca köylerinin gelirlerinin bu camilere harcandığı v.s. 28 R. evvel 1113. bak defteri.

Meydan mahallesinden İsmail efendi oğlu yusuf Agâh Efendi'nin Arslan Bey ve Gedik Ahmet Paşa vakıf arsaları üzerinde yeniden yaptırtığı bir kahvehane ile bitişiğindeki bakkal dükkânı burada bulunan mektebe vakfederek icarından gelen parayı muallimine tahsis ettiği 15 C. evvel 1285. (bak mahkeme kaydi defter 43.)

Bu kayıttan Arslan Bey'in veya Gedik Ahmet Paşa'nın bu cami civarında bir de mektep yaptırdıkları ve bir miktar arsa bıraktıkları anlaşılmaktadır.

Cami haziresinde (H. 936 - 1167 1197 - 1221 - 1328) tarihli mezar kitabeleri vardır. (Bu kitabeler ayrıca yazılacaktır.)

1265, 1274 hicri senelerinde vukua gelen büyük sel felaketinde caminin harap olduğu ve dere tarafındaki kapının kapatılarak caminin yeniden tamir gördüğü anlaşılmaktadır, (bak defter-26-34)

Bundan sonra hayırsever halk mahalli vakıflar müdürlüğü ile iş ve para birliği yaparak cami muhtelif senelerde bir kaç defa esaslı şekilde tamir görmüştür.


Şimdiki durumu

Son günlerde yeniden tamir gören bu caminin düzgün duvarla çevrili dış kuzey kapıdan hazireye girilir hemen sağda 6 musluklu bir sebil ilâve edilmiş ve bir musalla taşı konulmuştur bu hazirede dikkate değer kitabeler vardır. Buradan caminin dış cemaat yerine (1 30X1, 70) boyutlu çift kanadlı ahşap kapıdan girilir. Solda (3, 9X3, 7) M kare, üstü dört kemer üzerine bir kubbe, Sağda (2, 7X2, 9) M, kare, üç kemer üzerine tek kubbesi bulunan iki mahfil vardır. Orta kısım dört kemer üzerine derin ve sivri kubbelidir. Üstü kiremit örtülüdür sol mahfilin doğusunda bir büyük pencere vardır. Kapının sağ ve solunda ve kapının üstünde pencereler vardır. Kapının her iki yanında mermer sütunlar mevcut olup diş kemerler bu mermer sütunların başlıkları üzerine oturtulmuştur..

Buradan (1, 10 XI, 70) boyutlu etrafı mermer sütunlarla çevrili iki kanadlı kapıdan camiye girilir. (6. 9 X6, 75) M. kare olan caminin doğusunda iki büyük iki küçük, güneyinde üç küçük, batısında iki büyük iki küçük, kuzeyin iki adet penceresi vardır. Cami 1 35 in kalınlığında muhkem dört duvar üzerine ve dört köşeye prizmalarla oturtulmuş tek kubbelidir. Kubbe dıştan kiremitli çatı altına alınmıştır. Halen kiremitler toplanmış, kurşun kaplanmak üzere sıvanmıştır.

Mihrap kabartma alçıdan yapılmış olup, minber ahşap ve sadedir.

Giriş kapısının hemen sağında minare kapısı vardır. 49 basamaklı olan minare kesme taş ve tuğla karışımı yapılmıştır, tek şerefelidir.

--------------------------

Kaynak: Hamza Güner / Kütahya Camileri / 1964

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz