Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Hayatizâde Mehmed Emin Efendi
Mezar Taşlarındaki Resim Tezyinatı
Cervantes
Sunullah Efendi
Bolulu İzzet Mehmet Paşa
Osmanlı İmparatorluğu'nun Manevî Kurucusu Şeyh Edebalı
XVIII. Yüzyılda Osmanlı Donanması
II. Abdülhamit
Osmanlı Medeniyeti Sitesi: Geçmişi ve Geleceği
Ali Canib Yöntem

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kabakulak İbrahim Paşa

Şebin Karahisar'dan bir köylünün oğludur. İstanbul'a gelmiş, bir iki kapı değiştirdikten sonra Köprülüzâde Fazıl Mustafa Paşa'ya enderun çuhadarı olmuş ve Paşasının Islankamen muharebesinde şahadeti üzerine bazı valilerin hizmetine girmiş ve bu arada defterdar Damat Mehmet Paşa'nın, Sadrâzam Çorlulu Ali Paşa'dan ricası üzerine baş mukataacılığa tâyin olunmuştur.

İbrahim Ağa, Şehit Ali Paşa sadaretinde ve 1128 H. -1716 M.'da beylerbeyilik ile Bosna valiliğine tâyin edilmişti; fakat bir müddet sonra kendi arzusuyla beylerbeyliği üzerinden alınarak Bosna valisi olan efendizâdesi Numan Paşa'ya kethüda olmuş ve onun vefatı üzerine Köprülüzâde Abdullah Paşa'ya kethüdalık etmiştir.

İbrahim Ağa bundan sonra Mısır valisi olan esbak sadrâzam Nişancı Mehmet Paşa'nın hükümetten ricası üzerine kethüdalıkla onun yanına verilmiş ve Mısır valilerine galip gelen Çerkeş Mehmed Bey'le diğer serkeşlerin tediplerinde mühim hizmeti görülmüştür.

Cidde valiliğine nakledilen Nişancı Mehmet Paşa'nın Mekke'de vefat etmesi üzerine İbrahim Ağa İstanbul'a gelmiş ve Patrona isyanı üzerine Mısır'daki icraatı dolayısıyla bu hareketi de bastırabileceği bazı dostları tarafından Darüssaade ağası Beşir Ağa'ya ve onun vasıtasıyla padişaha arzedilmiştir.

Bu müracaatı kabul eden I. Mahmut, bazı tavsiyelerle işi üzerine almış olan İbrahim Ağa'nın yapacağı işte ve alacağı tertibatta sarayla teması dikkati çekmemek için kendisini kapıcılar kethüdası tâyin eylemiştir (1143 Cemaziyelevvel -1730 Kasım).

Filhakika İbrahim Ağa'nın aldığı tertibat üzerine âsilerin terbiye edilmesine muvaffak olunmuş ve bu hizmetine mükâfat olarak İran seferi münasebetiyle Bağdat taraflarında serasker maiyetinde bulunmak üzere kendisine vezirlikle Halep valiliği verilmiştir (17 Cemaziyelâhır 1143-28 Aralık 1730).
İbrahim Paşa, memuriyeti mahalline gitmek için Üsküdar tarafına geçmiş ise de, yirmi beş gün sonra yani 13 Receb 1143 -22 Ocak 1731 de Silâhtar Mehmet Paşa'nın yerine sadrâzam olarak asayişin iyice temini kendisine bırakılmıştır.

Kabakulak İbrahim Paşa'nın sadarete geçmesinden az sonra Patrona avenesinden bir kısmı intikam almak üzere bir isyan hazırlıyarak 23 Ramazan ve 1 Nisan'da Ağakapısı'nı basmak suretiyle faaliyete geçtilerse de, derhal sancağ-ı şerif çıkarılarak ayaklanma bastırılmıştır. Yine bunun sadareti esnasında ve evvelki isyandan beş ay sonra 29 Safer 1144-2 Eylül 1731 de Bayezid Camii taraflarında da bir isyan teşebbüsü olmuşsa da o da bastırılmıştır.

İbrahim Paşa, sadareti esnasında kendilerine gücendiği ve husumet ettiği şahıslardan intikam almaya başlamış olduğundan bu hal aleyhine bir cereyan uyandırmıştı. Sadrâzam, hasımları hakkında sürgün işinde fazla ileri gitmişti; hattâ velinimeti defterdar Damat Mehmet Paşa'nın oğlu şıkkıevvel defterdarı İzzet Ali Bey'i azl ve sürgün ettirdiği gibi Darüssaade ağası Hacı Beşir Ağa'nın sadaret işlerine kadar olan müdahalesini çekemeyerek bir fırsatını getirip onu da uzaklaştırmak istedi ve bunun müdahalesinden bahsederek pâdişâhın muvafakatini de aldı. Ağayı menfasına götürmek üzere Sarayburnu'unda bir de çekdiri hazırlandı.

İbrahim Paşa, Darüssaade ağası hakkında aldığı müsaadeyi mahrem ittihaz ettiği kayın pederi ve kethüdası Mehmet Ağa'ya söyledi ve o da bir tezkire ile meseleyi derhal kızlarağasına bildirdi. Etekleri tutuşan Beşir Ağa, Valide Sultanın ayaklarına kapanarak şefaatini rica etmesi ve onun da pâdişâhtan ricası üzerine Beşir Ağa sürgünden kurtularak sadrâzamın, onun için hazırlattığı çekdiriye kendisi bindirilerek malları müsadere edilmeden Ağrıboz muhafızlığı ile derhal İstanbul'dan çıkarılıp yerine Rumeli valisi Topal Osman Paşa sadrâzam tâyin olunarak o gelinceye kadar yeniçeri ağası Şahin Mehmet Paşa sadaret kaymakamlığına tâyin olunmuştur (7 Rebiulevvel 1144-9 Eylül 1731).

Kabakulak İbrahim Paşa, Ağrıboz muhafızlığından sonra 1144 Şevval -1732 Nisan'da Bosna valiliğine tâyin edilmiş ise de ahali, hakkında şikâyette bulunduğundan 1145 Safer -1732 Temmuz'da vezirliği alınarak Girit'te Resmo kasabasında ikamete memur edilmiştir.

İbrahim Paşa on sene kadar bu kasabada oturmuş, aleyhtarlarının faaliyetleri ve şimdilik sebebi bilinmeyen bir bahane ile 1155 sonları ve 1743 başlarında katlolunarak başı İstanbul'a gönderilip Koca Mustafa Paşa mezarlığına defnedilmiştir.

Hâdikatü'l- Vüzera zeylindeki tercüme-i halinde devlet ricalinden bir hayli değerli zatları telef ettikten başka pâdişâhı tahkir ve İstanbul idaresini Cezayir memleketi gibi ocaklık ve dayılık şeklinde idare etmek istediği beyan olunmaktadır. Tercüme-i halinin tetkikinden, işi önceden düşünüp kanaatini açıkça söylediği anlaşılmaktadır. Müstekimzâde, Tuhfetü'l-Hattatin'de sülüs ve nesih yazıda vesair maarifte kemal sahibi olduğunu beyan ediyor. Garezkâr ve intikamcı olduğu görülmektedir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz