Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
III. Selim
Subaşı
XVIII. Yüzyıl Başından Ortasına Kadar Osmanlı Ordusunun Durumu
Osmanlı Hat Sanatı
Bunları Biliyor muydunuz -IX
Murabba '
İbn-i Kemal
Koca Yusuf Paşa
Osmanlı’da bile 25 yaşında seçiliyordu; ya biz?
Semiz Ali Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kadızâde Ahmed Şemseddin Efendi

Babası Mahmud Efendi, II. Bayezid'in vezir-i âzamlarından Hadım Ali Paşa'nın kölesi olup ilmiye sınıfından yetişmiş Edirne kadısı olmuş ve oğlunu da medreseye vermiştir. Ahmed Şemseddin Efendi, Ebussuûd Efendi ve Kadri Efendi'den okuyup mülâzım ve müderris olmuş, derece derece yükselerek İstanbul kadısı iken 974 H. - 1566 M.'da Rumeli kazaskerliğine tayin edilmiş ise de Sokullu Mehmet Paşa ile araları açılarak istifa edip Edirne'de Darü'l-hadis medresesinde müderrislik etmiş, 983H. - 1575 M. de Süleymaniye Darü'l-hadisi'ne tayin olunarak aynı sene içinde tekrar Rumeli kazaskeri ve Hâmid Efendi'nin vefatı üzerine şeyhülislâm olmuştur (985 H.-1577 M.). Kadızâde müftülükte üç sene kadar kalarak vefat etmiştir (988 H. - 1580 M.).

Ahmed Şemseddin Efendi çok zeki, asabî ve atılgan olup sözünü kimseden esirgemezdi. Şer'î ve hukukî büyük eserlere şerh ve haşiyeleri vardır; bunlardan Hidaya (İslâm hukuku) ve meaniden miftah şerhleri meşhurdur; verdiği fetvaları havi mecmuası da vardır. Zeyrek tarafındaki Çırçır mescidi bunundur.

Bunun kazaskerliğine kadar beylerbeyleri teşrifatta kazaskerlerin üstünde bulunurlarken Kadızâde'nin tesiriyle kazaskerler Rumeli ve Anadolu beylerbeylerinden sonrasına tekaddüm ettirilmiştir. Yine bunun kazaskerliği esnasında divân-ı hümâyunda yemek yenildikten sonra vezirlere leğen, ibrik getirilip kazaskerlere ıslah havlu tutulurken, kadızadenin şikâyeti üzerine kazaskerlere de leğen ve ibrik getirilmesi âdet olmuştur.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz