Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Mora İsyanı
Milli Saraylar
Mehmed Ataullah Efendi
İmam-ı sultanî Mehmed Efendi
Osmanli Tarihi 1600-1700 Yillari Arasi Onemli Olaylar
Hacı İvaz Mehmet Paşa
Türk Bilim Adamları
II. Bayezid Dönemi Osmanlı Donanması
Osmanlı Padişahları Ne İçin Hacca Gitmemişlerdi
Kalem İşi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Şahsiyeti

Kanunî Sultan Süleyman ne babası gibi asabî ve saldırgan, ne de sakalını ele verecek kadar yumuşaktı; ciddî, vakur olup akıllıca hareket ederdi, Yuvarlak yüzlü, elâ gözlü, kaşlarının arası biraz açık, doğan burunlu, uzunca boylu, uzunca boyunlu ve seyrek sakallı idi.

Babasından rakipsiz aldığı saltanatı yarım asra yakın zaferle süslemiş, ordusunun başında olarak batıya, doğuya birçok sefer yapmış ve son seferinde ordusunun kumandanı olarak muharebe sahasında ölmüştür, bu son seferine giderken ihtiyarlığı ve buna bağlı olarak rahatsızlığı sebebiyle araba ve tahtırevanla götürülmüş ve ancak şehirlere girildiği zaman ata bindirilmiştir.

Ordusu üzerinde hiç bir Osmanlı hükümdarı Sultan Süleyman kadar sevgi ve saygı uyandırmamıştır; ordusunun intizamına, askerin ilerlemesine dair mühim ve esaslı kanunlar koymuş olması itibarıyla yapılan hürmet ve tazim tam mahalline sarf olmuştur; orduya genç yaşında girmiş olan askerler 40-50 yaşlarına geldikleri halde başlarında hep bu gazi hükümdarı görmekle ona ne kadar bağlı iseler ondan ayrılıkları da aynı kuvvette acıklı olmuş ve zafer sevinciyle dönen ordu birdenbire dona kalmış ve bir adım ileri atamamıştır.

Kanunî Sultan Süleyman'ın şöhreti yalnız seferleri ve kazandığı zaferleriyle değil, aynı zamanda koydurmuş olduğu kanunlarının devlet teşkilâtı ve ordusunu zamanın ihtiyaçlarına göre çağdaş şekilde tertip ve tanziminde görülür; gerek Kapıkulu ocakları ve gerek tımarlı sipahi ve tersane ocağı yani ordu ve donanma onun zamanında dünya ordu ve donanmalarının birincisi olmuş ve toprak teşkilât kanunları yine onun zamanında geliştirilmiştir.

Kanunî Sultan Süleyman iş başına getirdiği adamların kabiliyet ve derecelerini bilirdi; bundan dolayı kendisine gelişi güzel iltimas ile adam tavsiye edilemezdi, bundan başka adam yetiştirmesini de iyi bilirdi; oğlu II. Selim'ın saltanatı müddetince ve torunu III. Murat zamanında kısmen ileri bulunan devlet adamları onun zamanında yetişmiş olanlardır.

Kanunî vakur, azim ve irade sahibi, tab'an sükûtî olup vereceği kararda acele etmez, düşünür, taşınır, neticede verdiği emirden geri dönmezdi; bundan dolayı hükümet erkânı verecekleri kararda inceden inceye düşünmeye mecbur idiler; devlet nüfuz ve haysiyetine halel verecek bir şeyde müsamaha etmediği gibi bu gibi hallere meydan verilmemesini de tavsiye ederdi. Kendisiyle görüşenlerin kapalı mütalaalarından, maksatlarını sezer ve ona göre cevap verirdi.

Sultan Süleyman'ın Muhibbî mahlasıyla şiirleri olup eski harflerle matbu bir de divanı vardır. Meşhur şair Bâki'nin şiirdeki kudretini anlayarak onun elinden tutmuş ve yetişmesine himmet etmiştir. Nimetşinas olan Bâki'nin, Sultan Süleyman'ın vefatına dair kaleme aldığı mersiye edebiyatımızın şaheserlerindendir.

Sultan Süleyman, büyük ceddi Fatih Sultan Mehmet'in yaptırmış olduğu Sahn-ı Seman isimli ilahiyat ve hukuk fakültesinden başka yine İstanbul'da camii civarında Sahn-ı Süleymaniye adındaki tıp ve riyaziye fakültelerini vücuda getirmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz