Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Akıncılar
İslam Tarihi
Divan Edebiyatı Özellikleri
Enver Paşa Resimleri
XVII. Yüzyılın Önemli Mimarî Eserleri
2. Silâhtar Mehmet Paşa
Yeniçeriler
Uzun Harp Senelerindeki Malî Durum
Hat Sanatı ve El Yazmaları
Osmanlıının Büyük Değer Verdiği Şehir:Kudüs

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kara Halilzâde Mehmed Said Efendi

Anadolu kazaskerlerinden iken Rumeli kazaskeri Mehmed Said pâyesiyle 23 Şaban - 1711 Eylül'de vefat eden Birgili Kara Halil Efendi'nin oğludur. Müderris - kadı olup 1148 H. -1735 M. ve 1152 H. - 1739 M.'te iki defa İstanbul kadısı ve 13 Zilkade 1152 - 11 Şubat 1740'ta Anadolu kazaskeri ve 28 Rebiulevvel 1161 - 28 Mart 1748 de Rumeli kazaskeri olmuş ve muayyen müddeti doldurup mazul olmasını müteakip aynı sene 27 Şaban (22 Ağustos)'da Esad Efendi'nin yerine şeyhülislâm olmuştur.

Mehmed Said Efendi âlim ve fazıl bir zat ise de, âdetten ziyade mülâzimet verip bu suretle ehliyet ve kabiliyetinden ziyade paraya baktığından dolayı 2 28 Cemaziyelâhır 1163 - 4 Haziran 1750 senesinde Selanik kadısı bulunan oğlu Abdurrahim Efendi ile birlikte azlolunarak baba oğul Bursa'ya gönderilmişlerdir. Kara Halilzâde'nin yerine Rumeli kazaskeri pâyelilerinden Murtaza Efendi şeyhülislâm olmuştur. Said Efendi'nin meşihati on ay kadardır.

Mehmed Said Efendi 28 Cemaziyelevvel 1168 - 12 Mart 1777'de Bursa'da vefat ederek Hazret-i Üftade Camii kabristanına defnedildi. Zamanında fazl ve kemali herkesçe teslim edilmişse de kaba ve haşin olduğundan pek sevilmezdi. İbn-i Zeydun risalesi diye meşhur olan Ahmed bin Abdullah Hârezmî'nin (vefatı 463 H. - 1070 M.) edebi eserini Tercüme-i şerhul-uyun fi şerh-i risale-i İbn-i Zeydun adıyla Türkçeye çevirdiği gibi, Mehmed İbn-i Zafer Mekki tarafından 554 H. - 1159 M.'da Sicilya'da, telif edilmiş olan Sülvanü'l-mutâ fî udvanit-tıbâ adındaki tarihî, ahlâkî menakib ve hikâyeleri havi edebî eseri de tamamen Türkçeye tercüme etmiştir; her iki eser de basılmıştır.

Kara Halilzâde, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın tertip ettiği ilim heyetine dahil olarak İkdü'l cuman denilen Aynî tarihi'ni 387 H.'den 430 H. senesine kadar kırk üç senelik vekayiini tercüme etmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz