Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
EMANET-İ MUKADDES
Osmanlı Müziğine Genel Bir Bakış
Hacı İvaz Mehmet Paşa
Tunus'un İdaresi
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Tımarlı veya Topraklı Süvariler
Adalet ve uzun ömür
MEHTER, Osmanlılar'da
Sultan Murat'ın Son Senelerindeki Hazine
Garp Ocakları Donanması
İkinci abdülhamit Hakkında İlginç Anektodlar

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi

Kazasker Kara Çelebizâde Hüsameddin Efendi'nin oğludur; müretteb medrese tahsilini görmüş ve 1043 H.-1633 M.de İstanbul kadısı iken şehir iaşesindeki darlık sebebiyle azli ve boğulub denize atılması için IV. Murat hatt-ı hümayun göndermiş ise de sadrâzam Bayram Paşa'nın istirhamı üzerine Kıbrıs'a sürülmüştür. 1634'te affedildikten sonra İstanbul'a gelen Abdülaziz Efendi Sultan İbrahim'in halinde baş rolü oynayanlar arasında bulundu. Avcı Sultan Mehmet'in cülusu esnasında Rumeli kazaskeri iken yazmış olduğu Ravzatü'l-ebrar isimli meşhur tarihini pâdişâha takdim etmesi sebebiyle kendisine şeyhülislâmlık payesi verilmiş ve Mehmed Bahaî Efendi'nin azli üzerine ocak ağalarının arzusu ile hırsla beklediği şeyhülislâmlığa getirilmiştir (1061 Cemaziyelevvel ve 1651 Nisan).
Siyavuş Paşa sadaretinde saraya karşı cephe alan Ocak ağaları ile beraber ağa kapısında bulunup saraya gelmemiş ve ağalar cemiyetinin dağılması üzerine bu da azlolunarak Sakız'a sürgün edilip sonradan Bursa'ya getirtilip vefatına kadar orada oturmuştur. Abdülaziz Efendi 1068 Rebiulevvel ve 1657 Aralık'ta Bursa'da vefat etmiştir. Deveciler mezarlığında defnedilmiştir. Şeyhülislâmlığı beş ay kadardır.

Kara Çelebizâde değerli bir âlim, yüksek bir müftü, natuk ve aynı zamanda mutaazzım ve asabi mizaç olup sözünü hiç kimseden esirgemezdi; "hak söz söylerim" diye bir çok kimseleri kırmış olduğundan dolayı düşmanı çoktu. Sultan İbrahim'in hal'i esnasındaki pervasız sözleri sebebiyle mimlenmiş ve sarayca kendisine îtimad edilmiyerek çok sayıdaki mektuplarıyla affını rica etmesine bakılmayarak ölümüne kadar İstanbul'a uğratılmamıştır. Bu zatın terceme-i hali iyi tetkik edilecek olursa doğru görünerek ihtirasını tatmin etmek isteyen bir şahsiyet olduğu anlaşılır. Meclisine gelenlerle görüşmesi resmî olup vaktini çok zamanını araştırma ile geçirirdi. Ravzatü'l-ebrar isimli tarihi hilkatten Sultan İbrahim devrine kadar yazılmış olup Bursa'da ikamete memurken 1068 H.- 1657 M. senesine kadar buna bir de zeyl yapmıştır; Kemankeş Kara Mustafa Paşa adına Revan ve Bağdad seferlerine ait Zafernâme adlı bir tarihçe kaleme almıştır; bir de Süleymanname'si olup bu eseriyle Ravzatif l-ebrar matbudur. Her ikisi de kudret-i kalemiyyesini gösterir. Başka eserleri de vardır en büyük, rakibi Bahaî Efendi idi. Hükümet erkânı, Kara Çelebizâde'nin fazl ve kemaline rağmen bazı huyları sebebiyle kendisini sevmeyip haluk ve mütevazi olması sebebinden Bahaî Efendi'yi sevdikleri için onu kendisine büyük rakip addetmişti.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz