Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlıların İlk Devlet Teşkilâtı
Van Ermeni Ayaklanmasının İç Yüzü
XVII. Yüzyılda Osmanlı Donanması
Osmanlı Sadrazamları
XIV. Asrın Son Yarısıyla XV. Asır Ortalarına Kadar Osmanlılardaki İmaretler
XV ve XVI. ASIRLARDA OSMANLILARDA ILMI HAYAT
Konya Meram Mescidi
Aruz Veznine örnek olarak bir gazel verilmiştir.
I. Sultan Murad
OSMANLI EĞİTİM

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kasaba Köyü Mahmut Bey Camii

Sayfadaki Başlıklar


Caminin Muhtelif Kısımları

Kasaba Köyü, Kastamonu'nun 20 km. kuzeyinde mümbit bir vadide kurulmuştur. Mevcut harabeler vaktiyle buranın mühim bir yer olduğunu gösteriyor. Cami bugünkü köy çarşısına yakındır. Dış mimarisinde aşırı bir tevazu görülür. Köşeler ve minare kesme taştan yapılmış olmasına mukabil, duvarlar çoğu ufak cesametli yonma ve moloz taşlar ve kireç harcı ile işlenmiştir. Hele doğu cephesinde dere taşlarının dahi kullanılmış olduğu görülüyor. Bu derece tabiî bir örgü taşıyan duvarlara, irili ufaklı basit pencereler açılmıştır. Cepheleri iddiasız fakat vakurdur. Alt sıradaki pencerelere kum taşından geniş süveler yapılmış, bunun 50-55 santim kadar genişlikte olan üst taşlan, bariz şekilde yanlara taşırılmıştır.

Cami son zamanlarda bir tamir görmüş ve bu arada çatısı yenilenmiş ve son cemaat yeri de örülerek kapatılmıştır.


Caminin Muhtelif Kısımları

Son cemaat yeri: Dört taraftan konsollara bindirilmiş ahşap tavan, önde 28-33 santim çaplarında ve 6.82 metre uzunluğunda dört direğe oturur. Direk başlıkları üzerine yan yana kirişler atılmiş ve bunların üstünden içli dışlı konsollar çıkarılmıştır.

Bu mahallin orta aksından, mermer süveli ve oymalarla bezenmiş küçük bir kapı ile camiye girilir. Kapının zeminden yüksekliği 1.88 metre, genişliği 1.C0 metredir. Çift ahşap kanat İbni Neccar Camii'ndeki kapı kanatlarına çok benzer şekilde yaplımıştır.

Esas cami hacmi: Uzunluğuna olan bu iç hacim, üç nef halinde, bir kaç kat bindirmeli zengin bir tavanla örtülüdür. Yapılışında, muhtelif renklerde kalem işleri ile bezenmiş iken, yüzyıllar boyunca bu renkler canlılıklarını kaybetmiş, hattâ, mahiyetlerini değiştirmiştir. Turuncu ile karmen arası kırmızılar, çivit ve hava renginde maviler, altun ve kirli tonda sarılar, beyaz ve siyah renkleri ile şüphe yok ki bu tavan fevkalâde güzeldi. Fakat renksiz olmasına rağmen, zamanla tabiî bir ahşap koyuluğuna gelen ve açık renk duvarlar üzerine oturan bugünkü tavan da çok tesirlidir. Camiye mahfilin altına gelen alçak kısımdan girilir. Zengin ahşap işçiliği ilk adımdan itibaren başlar, renkli kalem işleri, insanı ilk anda sarar, ancak burası esas hacme hazırlayıcı mahiyettedir. İçeri doğru ilerledikçe muhteşem tavan kendisini hissettirir, o andan itibaren insan dışarı ile alâkasını kaybetmiş, yeni bir âleme girmiştir. Az sayıda açılmış pencerelerle de gayet iyi bir ışık ayarı yapılmıştır. Doğu ve batı duvarında altta ikişer büyücek pencere, bunların da üzerlerine dışarıdan küçük tutulmuş, menfezleri içeri doğru genişletilmiş ikişer pencere son cemaat yerine yalnız üst sırada bir, kıble duvarına da biri altta biri üstte olmak üzere iki taraflı pencereler açılmıştır.

Tavan kontrüksiyonu: Tavan kıble duvarına dik istikamette 6.73 metre irtifada atılmış 35x35 santim kesitinde iki ana kirişe taşıtılmıştır. Alt köşeleri, geniş yüzle pahlanmış, olan bu kirişler, duvarlardan çıkarılmış ahşap konsollarla, ortada ikişer direğe otururlar. Yan yüzleri ve altları tahta ile kaplanmıştır. Eşrefoğlu Camii'nde olduğu gibi, burada da çıtalarla taksimatlandırılarak, yanyana gözler halinde tekerrür eden motifler teşkil edilmiştir. Bu motifler, aynı seviyede duvarlara da kaplanmış olarak, tavan tabanını çepeçevre dolanırlar. Duvar ve direk aralarında, ana kirişlerin alt yüzlerine yıldız maktalı püskül çıkmaları konmuştur. Ana kiriş boyunca bindirilmiş konsollar, karşı ve yan duvar yüzlerinde de devam ederler. Bunlar, yan tavanlarda birer sıra halinde, orta tavanda üst üste iki sıra halinde dolanırlar. Bu şekilde orta sahan kenardakilere göre 4.0 santim kadar daha yüksektir. Orta ve yanlarda farklı şekiller gösteren konsolların kendi aralarındaki boşluklar, tahta ve pervazlarla kaplanmış, bu kısımlara işlenen nakışların alttan rahatça görülebilmesi için de yüzleri hafifçe yanlara doğru eğilmiştir.

Konsolların üstüne 4,5 santim kalınlıkta, uçları sivri bir şekilde pahlanmış kalaslar döşenmiştir. Bindirmeler boyunca uzanan tavan kirişleri, kalaslar üzerine atılmış taban ağaçlarına otururlar. Bu tâli kirişlerin de alt köşeleri pahlanmıştır ve alt yüzlerine, iki baştan yaprak şekilleri verilen 18 milimetrelik tahtalar aplike edilmiştir. Tavan bu sık kirişleme üzerine döşenen kalın kalaslarla kapatılmıştır. Bunların derzlerine de 5 santim eninde çıtalar çakılmıştır. Orta tavandaki kalaslar iki yanlarından kertilmek suretile yıldızlar teşkil edilmiş ve bu kısım bir miktar daha zenginleştirilmiştir.

Tavanı teşkil eden zengin elemanların, alttan görülebilen bütün yüzleri, ana kiriş alt ve yan yüzleri, bindirmeler ve bunların araları, taban kirişleri alt yüzleri ve bunlara ait aplike motifler hepsi birden rengârenk kalem işleri ile bezenmiştir.

Sütun başlıkları: Mihrap tarafındaki direklere, Beyşehir'de Eşrefoğlu camii 'ndekilere benzer başlıklar yapılmıştır. Fakat bu defa parçalardan teşkil edilmeyip direğin kendisinden çıkarılan bu başlıklar ahşap karakterine daha uygundur.

Bu kadar zengin süsleme bir an sıkıcı olabilir kaygusu ile motiflerde sayısız varyanta gidilmiştir. Aynı endişe ile yalnız iki tane olan sütun başlığı dahi birbirinden farklı yapılmıştır.

Diğer iki direk üst üste konmuş üç muhtelif boydaki başlık ağacı ile ara kirişi taşırlar.

Mahfil kısmı: Burası da tavana benzer şekilde kirişlenmiş olup, kiriş uçları altları ve ön yüzleri pahlanmış olarak dışarı çıkartılmışlardır. Derzleri, alttan çıtalarla kapatılmış 4 santimetre kalınlığındaki kalaslar, mahfilin döşemesini teşkil ederler.

Mahfil, cami duvarlarından müstakil olarak yapılmıştır. Döşeme kirişleri, üç duvar yüzünde ve önde ana taban kirişlerine otururlar. Bunlardan cami içine geleninin yüzü, yanlarından oyularak şekillendirilmiş tahta parçaları ile kaplanmıştır.

Ön taraftaki direk aralarında teşkil edilmiş kemerler, ahşap inşaat tekniği ile alâkası olmayan süs kısımlarıdır. Bunlar kârgir inşaat elemanlarından mülhem olmakla beraber, isabetsiz olduğunu söylemek güçtür.

Vaktile kamilen renkli nakışlarla süslü bulunan bu mahfilin bazı yerlerinde, bunun izleri hâlâ vardır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz