Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı’da Yönetici Sorumluluğu
Boynueğri Mehmet Paşa
Sultan Murat'ın Şahsiyeti
Osmanlıyı bilmeden aydın olunamaz
Tezkireli - tezkiresiz tımarlar
Âşık Ömer
Ramî Mehmet Paşa
2. Silâhtar Mehmet Paşa
Kul Himmet
Şeyh Edebali

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kavanoz Sührablı Ahmet Paşa

Aslen Rus olup vezir silahtar Hüseyin Paşa'nın kethüdalarmdandır. Şişman ve kısa boylu olduğu için kavanoz lâkabı verilmiştir; Nusret-nâme'de "Gerdel kıyafet deniliyor. Sührab Mehmed Paşa'nın yetiştirmelerinden olduğu için "Sührablı" lakabı ile de anılır.

Saraya alınarak hazine kethüdası iken II. Mustafa zamanında vezirlikle Say da valiliğine tâyin edilmiş ve Amcazâde Hüseyin Paşa'ya da damat olmuştur.

Ahmet Paşa, sonra Mısır ve Diyarbakır valiliklerinde ve Hanya muhafızlığında bulunarak Elmas Mehmet Paşa sadaretinde emekli edilip Kadıköy'de oturmuş ve kayınpederi Amcazâde Hüseyin Paşa sadrâzam olunca ikinci defa Hanya muhafızlığına gönderilmiş ve 1110 H. -1608 M. de Nişancı olmuştur.

Ramî Mehmet Paşa sadaretinde ve 1114 Ramazan ve 1703 Şubatta İstanbul gümrüğü mukataasından günde 400 akçe ile tekrar emekli edilmiş olan Ahmet Paşa Edirne'den İstanbul'a gelerek kayınpederinin Anadoluhisarı'ndaki yalısında oturmuştur.

1115 H. -1707 M. deki Edirne olayının zuhuru üzerine İstanbul'daki isyan elebaşıları bunu isyan mahalline davet edip önce İstanbul kaymakamı ve arkasından vezir-i âzam yaparak Edirne üzerine yürümüşler ve III. Ahmet'in cülusu üzerine de sadrâzam yaptırmışlardır.

Kavanoz Ahmet Paşa, 88 gün sadarette kaldı; azli kararlaştırılınca takdim etmiş olduğu bazı telhisleri hakkında izahat vermek üzere saraya davet edildi; sünnet odasında padişahla görüştükten sonra ders günü olduğu için Sofa köşkünde, şeyhülislâmla beraber bulunduğu ve hafta içinde Fenerbahçe'de pâdişâha ziyafet vereceğini anlattığı sırada silahtar ağa vasıtasıyla kendisinden sadaret mührü alındı ve halefi olan Moralı Enişte Hasan Paşa ile gizlice görüştükten sonra hesabını vermek üzere Bostancı başı dairesinde tevkif olundu (8 Receb 1115 -17 Kasım 1703). 3 gün burada kaldı ve vezirliği de alınarak hazırlanan çekdiri (kadırga) ile Sakız adası'na gönderilerek kendisine bir miktar da has tâyin edildi.

Kavanoz Ahmet Paşa, 15 Şaban 1116-13 Aralık 1704 te İnabahtı muhafızı doğramacı Mehmed paşa'nın vefatı üzerine vezirliğinin tekrar verilmesiyle İnebahti'ya tâyin olundu ve 1117 Cemaziyelevvel -1705 Eylül'de orada vefat etti.

Silahtar Mehmet Halife, Nusret-nâme'sinde Kavanoz Ahmet Paşa'yı "Rusiyyül asıl asferüllevn kasirül karne, gerdel kıyafet, hasud, hasis, sahib denaet, tamâkâr, ucûbe-i heykel" diye tavsif etmekte ve Hadikat-ül-Vüzera zeylinde ve ondan naklen Enderun tarihinde de kısa boylu, şişman bir şahsı hor görerek kötülemektedir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz