Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
OSMANLI EĞİTİM
Cülus ve sefer bahşişi
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Akıncılar
II. Süleyman
Merhamet bütün canlılara
Hadım Ali Paşa
Hakkâklik
ermeni sorunlarının ortaya çıkışı
V. Murad ve Reşad'ın torunları
Köse Mihal Bey ve Ailesi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kethüda Cenaze Hasan Paşa

Vezir Melek Mehmet Paşa'nın kethüdalığından vezir olduğu için Kethüda Hasan Paşa diye meşhurdur. Aslen Çerkez olan Hasan Paşa, III. Ahmet zamanındaki vezirlerden Kazıkçı Hasan Paşa'nın kölelerindendir. Daha sonra Dizlikçi Mehmet Paşa'ya hazine kâtibi ve Mora valisi Muhsinzâde Mehmet Paşa'nın mütessellimi olmuştur.

Mora'nın Tripolice kasabasında mütesellim bulunduğu sırada Rusların tahrikleriyle 1184 H. - 1770 M. de vukua gelen Mora isyanında Tripolice üzerine yürüyerek Mora âsilerine galebe çalmıştı. Bundan sonra Melek Mehmet Paşa'ya intisap ile kethüdası olmuştur. Vidin valisi bulunan Melek Mehmet Paşa'nın 16 Rebiul-âhır 1200 - 16 Şubat 1786'da Vidin'den azli ile Sakız'da ikameti emrolunması üzerine, yerine kethüdası Hasan Ağa vezirlikle Vidin muhafızı olmuştur. Vezir-i âzam ve serdar-ı ekrem Koca Yusuf Paşa'nın Avusturya'ya hareketi ile Vidin'e gelmesi üzerine Kethüda Hasan Paşa'ya, Sivas valiliği ile Vidin cephesi seraskerliği tevcih edilmiş ve az sonra Sivas başkasına verilip Selanik ve Köstendil sancaklarıyla seraskerlikte kalmıştır. Yusuf Paşa serdarlığıyla Avusturya'ya karşı yapılan ilk harekâttaki muvaffakiyetler, yani Muhadiye, Şebeş, Logos başarılan Kethüda Hasan Paşa'nın faaliyeti neticesinde elde edilmiş; bu suretle şöhreti artmış ve 3 Ramazan 1203 - 28 Mayıs 1789'da Yusuf Paşa'nın azli üzerine sadrâzam ve serdar-ı ekrem olmuştur.

Hasan Paşa 25 Ramazan (19 Haziran)'da Rusçuk karargâhına geldiği zaman ağır hasta olduğundan, kendisine mühr-i hümâyun ile sadaret hil'ati yatağında teslim edilmiş ve bu hastalığından dolayı ordu tarafından Cenaze Hasan Paşa lâkabı verilmiştir.

Serdar-ı ekremliği esnasında, plansızlık yüzünden, kazanılmak üzere olan Bozasuyu mağlûbiyeti vukua gelmiş ve beş buçuk ay sadaretten sonra 5 Rebiulevvel 1204 - 23 Kasım 1789'da azlolunarak malı müsadere edilmeden Tırhala sancağı ile Rusçuk muhafazasına memur edilip yerine İsmail seraskeri Cezayirli Gazi Hasan Paşa sadrâzam olmuştur.

Kethüda Hasan Paşa'nın Rusçukla tayininden iki ay sonra vezirliği alınıp malları da müsadere edildikten sonra Bozcaada'ya gönderilerek ikamete memur edilmiştir. Hasan Paşa, Efendisi Melek Mehmet Paşa'nın sadareti zamanına kadar iki buçuk seneye yakın burada kalarak 1206 Şevval -1792 Mayıs'ta vezirliği devam ettirilip Silistre valisi ve kırk gün sonra Hanya muhafızı olarak birkaç sene burada kalmıştır.

Kethüda Hasan Paşa 1209 H. - 1794 M.'te Kandiye muhafızlığında bulunup, 1211 H. -1796 M. de Hanya'ya nakledildi ve 1212 Saferinde (1797 de) Mora muhassallığında bulundu. Mısır'ın Fransızlar tarafından işgali üzerine harbin Mora'ya da sıçrayacağı düşünülüp oranın tahkimi icab ettiğinden, Kethüda Hasan Paşa, âkil ve müdebbir bir vezir ise de yaşlı olup faaliyet gösteremeyeceği mütalaasıyla istediği yerde oturmak üzere emekli edildi; o da Tırhala Yenişehiri'nde oturdu. 1215 H. - 1800 M.'de vezirliği iade olunarak Bender muhafızlığına ve iki ay sonra da Hotin muhafızlığına tayin edildi.

Hasan Paşa 1217 H. - 1802 M. de emekli edildi ise de, tekrar Bender muhafızı oldu. Eflâk ve Boğdan voyvodalarının azillerinden dolayı Ruslarla olan ihtilâf halledildi zannolunurken Ceneral Mikelson kumandasındaki Rus kuvvetlerinin 1221 Ramazan-1806 Kasım'da ansızın Bender'e taarruzları ve burasının düşmesi üzerine esir alınarak Rusya'ya götürüldü. Esaretten dönüşte Tırhala Yenişehirinde oturup 1225. H. - 1810 M.'da orada vefat etti. Ölümünde yaşının doksanı aşmış olduğu anlaşılıyor.

Kethüda Hasan Paşa hamiyetli, gayretli ve harb işlerinde vukuflu bir vezir olmakla beraber, resen serdarlıkta muvaffak olacak kudrette bir kumandan değil, ancak serdar maiyyetinde başarı ile iş görecek kabiliyette idi ki, bunu Boza (Bozeo) mağlûbiyeti göstermiştir; Hotin valisi bulunurken orada bir cami yaptırmıştır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz